(str. 3) Z jednání zastupitelstva

Dne 6. 2. 2007 se ve velkém sále Úřadu městské části Praha 2 konalo první řádné zasedání zastupitelstva městské části.

V úvodu zasedání složila MUDr. Elena Güttlerová slib člena ZMČ Praha 2.

Zasedání zastupitelstva pokračovalo zvolením přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2. Zastupitelstvo stanovilo počet členů finančního a kontrolního výboru ZMČ Praha 2 a tajnou volbou zvolilo jejich členy. Dále jmenovalo nové zástupce do společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s. Ze stanov společnosti vyplývá, že členem představenstva je starosta městské části a členem dozorčí rady je zástupce starosty pro oblast životního prostředí. Městská část také jmenovala svého zástupce pro jednání valné hromady společnosti. Funkce v těchto orgánech jsou vykonávány čestně a bezplatně. Diskuze se rozvinula při schvalování rozpočtu městské části Praha 2. Zástupce starostky Ing. Paluska předložil návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 2 na rok 2007 a podrobně ho popsal. Poté Ing. Paluska a další členové Rady městské části Praha 2 odpovídali na dotazy členů zastupitelstva. RNDr. Perlín podal návrh k úpravě usnesení o rozpočtu, které předkladatel přijal. Zastupitelé navržené usnesení a tím i rozpočet městské části pro rok 2007 schválili. Diskuze se rozproudila i při schvalování financování a realizace obnovy chodníků na území Prahy 2 na rok 2007. Zastupitelé schválili poskytnutí finančních prostředků na obnovu chodníků Technické správě komunikací z rozpočtu městské části Praha 2 ve výši 8 milionů korun, z této částky budou opraveny chodníky: Štěpánská (u kostela sv. Štěpána), Třebízského 2 – 12, Šafaříkova 5 – 9, Lípová 1 – 15. Zastupitelstvo schválilo prodej některých dalších ideálních podílů nemovitostí svěřených do správy MČPraha 2 dalším ideálním spoluvlastníkům. Bouřlivá rozprava proběhla před hlasováním o prodeji pěti domů (Moravská 44, Záhřebská 12, Neklanova 36, Spytihněvova 7 a Rumunská 23) formou tzv. privatizace. Zastupitelé nakonec těsnou většinou prodej těchto domů schválili způsobem, který byl nastaven v minulém volebním období.

Zastupitelstvo též schválilo přidělení účelových dotací pro realizátory prevence závislosti na návykových látkách a pro realizátory prevence kriminality.

V souvislosti se změnou právních předpisů byly stanoveny odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 2.

Na závěr starostka Jana Černochová předložila zastupitelům informace, a to zejména k programovému prohlášení Rady městské části Praha 2, k působnostem členů rady, k termínům jednání RMČ, ZMČ a komisí rady a ke zřizovací listině a nájemní smlouvě Novoměstské radnice, příspěvkové organizace.

První řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 ukončila starostka ve 20:36.

Text: Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů
Foto: len

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout