(str. 3) Z jednání rady

Rada městské části Praha 2 měla na programu svých řádných jednání konaných 6. a 20. února 2007 celkem 40 bodů včetně informací.

Z jednání vybírám: rada souhlasila se záměrem MČ Praha 2 zřídit v nebytovém prostoru objektu Jaromírova 23, Praha 2, informační kancelář, souhlasila s realizací výmazu předkupního práva z kupních smluv dle „Zásad pro privatizaci domovního fondu MČ Praha 2“, jmenovala členy komise pro posuzování a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu (výtahy – uvedení do souladu s normami EU), schválila výroční zprávu o činnosti Úřadu městské části Praha 2 v oblasti poskytování informací za rok 2006 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ke Směrnici Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., souhlasila s termínem zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2007/2008 a s útlumovým programem pro přidělování stipendií studentům Gymnázia Sázavská, s. r. o.

Dále rada projednávala usnesení k pronájmu nebytových a bytových prostor.

Z informací vybírám: radní se seznámili s materiálem o disponování s bytovým fondem za rok 2006 a jeho celkovém stavu ke dni 31. 12. 2006 a s materiálem o přístupu k dokumentům pro členy zastupitelstva, neuvolněné členy rady a členy komisí.

Ing. Karel Chramosil, radní

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout