Noviny Prahy 2 – SRPEN 2005

Strana 1 (pdf; 186 kB)

Strana 2 (pdf; 113 kB)

Strana 3 (pdf; 143 kB)

Strana 4 (pdf; 127 kB)

Strana 5 (pdf; 144 kB)

Strana 6 (pdf; 197 kB)

Strana 8 (pdf; 143 kB)