Zvláštní zábory v Pražské památkové rezervaci na území městské části Prahy 2

Technická správa komunikací hl. m. Prahy požádala odbor dopravy ÚMČ Praha 2 o informování žadatelů o pořádání akcí, které jsou uskutečňovány v Pražské památkové rezervaci na území městské části Praha 2: reklamní akce, kulturní akce, vystoupení hudebních skupin, zvláštní užívání pro filmování, restaurační předzahrádky, všechny komerční akce, které nejsou zahrnuty v tržním řádu.
Tyto akce musí být postoupeny k posouzení a ke schválení „Komisi Rady hlavního města Prahy pro koordinaci aktivit na veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace“.
Komise především hodnotí, zda je zamýšlená akce z hlediska veřejného zájmu únosná (např. zda nebude obtěžovat občany hlukem, poškozovat životní prostředí, omezovat dopravu, bezpečnost apod.). V úvahu je také bráno předběžné stanovisko příslušného silničního správního úřadu. V případě kladného posouzení žádosti uzavře oblastní správa Centrum (TSK) s žadatelem smlouvu o pronájmu komunikace a na základě této uzavřené smlouvy, která je nedílnou součástí žádosti o povolení zvláštního užívání, spolu s předběžným souhlasem Policie ČR, Správa hl. m. Prahy – dopravní inspektorát vydá příslušný silniční správní úřad rozhodnutí o povolení.
Kontaktní adresy:
Komise Rady hl. m. Prahy pro koordinaci aktivit na veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace – odbor obchodních aktivit, tajemník p. Burian, tel.: 36 00 25 42, nám. F. Kafky 16/1, Praha 1
Oblastní správa centrum Technická správa komunikací hl. m. Prahy – paní Kodedová, tel.: 22 56 22 42, Rejskova 1, Praha 2
Odbor dopravy ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, tel.: 24 25 70 35 – 8

Josef Gál, vedoucí odboru dopravy

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout