Doprava, zábory veřejného prostranství

1.  Jaká je definice pojmu „veřejné prostranství”?
Všeobecně platí, že veřejné prostranství je prostor, kde není omezen přístup, tzn. že je toto místo přístupné každému bez omezení a nezáleží na vlastnictví pozemku.

2.  Co je to “zábor”?
Záborem rozumíme dočasné užívání veřejného prostranství, jež upravuje vyhláška č. 5/2011 Sb. Magistrátu hl. m. Prahy.
Příklady záboru:

 • umístění stavebního zařízení (kontejner na odvoz suti, hromada písku, štěrku, složené lešenářské trubky, apod.)
 • prováděný výkop
 • reklamní stojany do 0,6 m2
 • umístění stánku na tržišti i mimo něj
 • umístění lunaparků, cirkusů, kolotočů ap.
 • stolečky a židle před prodejnou
 • kulturní akce
 • sportovní akce

3.  Kdo musí o zábor požádat, kde požádat, co k žádosti potřebuji a kolik mě přibližně zábor bude stát?
Povinnost požádat o zábor má každý, kdo pro svou činnost tento zábor potřebuje. Nepožádání o zábor může být důvodem k udělení pokuty.
O zábor je potřeba podat žádost v odboru dopravy a územního rozvoje. K žádosti se připojuje situační nákres zabraného prostranství, souhlas majitele pozemku (majitelem pozemku bývá zpravidla Technická správa komunikací – chodníky, vozovka) nebo správa zeleně (parkové cesty, náměstí), termín záboru, rozsah záboru v m2, účel záboru a nacionále odpovědné osoby k jednání. Sazbu místního poplatku určuje vyhláška hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Celková částka poplatku je násobkem sazby za 1 m2, tj. rozsah záboru v m2 x počet dnů záboru. Nejčastější zábory jsou na umístění stavebních zařízení, kde je sazba 10 Kč/m2/den. Ostatní sazby se liší dle druhu záboru. Kromě místního poplatku se za vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace platí ještě správní poplatek:

 • 100 Kč pro zábor do 10 dnů,
 • 500 Kč od 11 dnů do 6 měsíců
 • 1000 Kč od 6 měsíců do 1 roku
 • a nájemné majiteli veřejného prostranství.

4.  Zaplatil jsem za pronájem pozemku, musím ještě platit za zábor?
ANO, místní poplatek za užívání veřejného prostranství nemá nic společného s nájemným za pozemek.

5.  Je záborem veřejného prostranství, když stavím a přivezou mi stavební materiál?
ANO. Složení stavebního materiálu (byť na 1 den) je také zábor.

6.  Považuje se za zábor umístění reklamní (naváděcí) tabule?
Každé reklamní zařízení do velikosti 0,6 m2 je záborem a rozhoduje o něm odbor dopravy bez ohlášení stavebnímu úřadu. Větší zábory podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení na odboru výstavby (tel.: 236 044 270), ale rozhodnutí (povolení) na základě stavebního povolení nebo ohlášení vyřizuje odbor dopravy a územního rozvoje.

7.  Který pozemek mohu využít k záboru?  (přejít na seznam ulic Prahy 2)
Požádat o zábor můžete teoreticky na každém veřejném pozemku. Je nutné mít vždy i souhlas majitele pozemku. Odbor dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2 při schvalování záboru přihlíží vždy v první řadě k dopravním hlediskům, příp. k ochraně životního prostředí a zeleně, a proto se jeho stanoviska a následně rozhodnutí váží na konkrétní stanoviště a nelze na toto obecněji odpovědět.

8.  Při záboru jsem poškodil trávník (chodník, ...), musím zjednat nápravu?
ANO, pozemek po skončení záboru musí být uveden do původního stavu v termínu, který určí odbor, jež vydal povolení k záboru. Obvykle je tímto termínem poslední den záboru.

9.  Co mám udělat, když u nás na křižovatce nesvítí semafor?
Oznamte poruchu firmě ELTODO, která udržuje a opravuje signalizační zařízení na zelenou linku: 800 101 109. Linka je bezplatná 24 hodin denně.

10.  Je nás více, kteří musí mít invalidní vozík vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Budou se dělat další bezbariérové přístupy k přechodům přes komunikace?
S budováním dalších bezbariérových přístupů se počítá. Případné podněty pro další místa lze podat odboru dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2, tel.: 236 044 288.

11.  Počítá se s cestami pro cyklisty?
Počítá v souladu s platným generelem cyklistické dopravy MČ Praha 2. Aktuální informace podá odbor dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2, tel.: 236 044 288.

12.  Došlo k poruše (poškození) – kam to mohu nahlásit?

 • vodovodního řadu – poruchu vody nahlásit na centrální dispečink vodáren, tel.: 267 310 543
 • kanalizace – poruchu nahlásit na tel.: 244 465 776
 • poškození komunikace (chodníku) – nahlásit Technické správě komunikací, tel.: 257 015 826, 257 015 914, případně odboru dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2, tel.: 236 044 164.
 • veřejného osvětlení a veřejných hodin – nahlásit správcovské firmě TRADE CENTRE PRAHA s upřesněním, zda jde o parkové světlo nebo o světlo pro komunikaci, tel.: 224 915 151 (dispečink PREdistribuce) 24 hodin denně nebo na e-mail poruchyvo@pre.cz, příp. odboru dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2.
 • dopravního značení či jiného pevného dopravního zařízení – oznámit Technické správě komunikací, tel.: 257 015 831, příp. odboru dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2, tel.: 236 044 164.
 • světelného signalizačního zařízení – oznámit poruchu firmě ELTODO, která udržuje a opravuje tyto zařízení, telefon: 800 101 109 zdarma 24 hodin denně.

13.  Na komunikaci (parkovišti) je vrak vozidla. Komu je to možné ohlásit?
Vrak vozidla lze nahlásit  Správě služeb Městské policie hlavního města Prahy (SSMP HMP) na tel.: 267 002 160 v době od 7:30 do 16:00  nebo na mailovou adresu: vraky.ssmp@mppraha.cz

14.  Chci požádat o vyhrazené stání pro invalidu, jednorázové povolení vjezdu na chodník, kde tak mohu učinit?
Žádost se podává v odboru dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2, tel.: 236 044 164, kde Vám zodpoví případné další dotazy a poskytnou potřebné informace.

 • Se žádostí o zřízení parkoviště pro osobu těžce tělesně postiženou se obraťte na odbor dopravy ÚMČ Praha 2.
 • Jednorázové povolení vjezdu na chodník se vydává pouze jako zábor chodníku, a postupuje se obdobně jako je uvedeno níže v následujícím bodě.
 • Umístění stavebního materiálu, umístění reklamního zařízení na chodníku ap. povoluje odbor dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2, tel. 236 044 288. K žádosti se připojuje situační nákres zabraného prostranství, souhlas majitele pozemku (majitelem pozemku bývá zpravidla Technická správa komunikací – chodníky, vozovka; nebo správa zeleně – parkové cesty, náměstí), termín záboru, rozsah záboru v m2, účel záboru a nacionále odpovědné osoby k jednání.
 • Umístění prodejního zařízení, stánku, pultu se povoluje pouze na místech, která jsou uvedena ve vyhlášce o tržním řádu. Pokud tomu tak je, pak se postupuje stejně jako v předchozím bodě
 • V případě umístění pevného stánku je potřeba tuto otázku projednat předem v odboru výstavby ÚMČ Praha 2 (tel.: 236 044 270).

15.  Chtěl bych vědět, kdy bude provedeno blokové čistění v naší ulici, mám stížnost na čistotu komunikací, chci vědět zda určitý zábor je povolen. Kde dostanu tyto informace?
Zavolejte infolinku Čistota Prahy 2 v odboru životního prostředí ÚMČ Praha 2, tel.: 800 879 222.

16.  Kam mohu podat podnět na změnu či úpravu linek MHD?
S podnětem se můžete obrátit na organizaci ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), e-mail: ropid@ropid.cz, případně na odbor dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2, tel.: 236 044 288.

17.  Co mám udělat, když mám vyhrazené parkovací místo a toto místo je obsazené cizím vozidlem?
V tomto případě požádejte:

 • Policii ČR o odtažení s tím, že finanční částku za odtah uhradíte. Uhrazenou částku poté budete vymáhat soudní cestou na vlastníku odtaženého vozidla
 • nebo Městskou policii, linka 156 nebo tel.:221 595 825, 221 595 826

18.  Při blokovém čistění ulic mi bylo odtaženo vozidlo. Na koho se mám obrátit?
Zavolat Policii ČR, linka 158 nebo Městskou policii, linka 156.

19.  Zjistil jsem, že moje vozidlo bylo vykradeno (někdo se pokouší vozidlo zcizit, nelíbí se mi pohyb cizích lidí okolo zaparkovaných vozidel, někdo odčerpává pohonné hmoty z aut) – kam to mám nahlásit?
Bez zbytečného meškání tuto skutečnost ohlaste Policii ČR, linka 158.