Statut Novin Prahy 2

Statut Novin Prahy 2

1.  Preambule

 1. Městská část Praha 2 jako vydavatel měsíčníku sleduje vydáváním Novin Prahy 2 (dále jen novin) především následující cíle:
  1. Nezkresleně informovat občany a podnikatelské subjekty se sídlem v Praze 2 o zásadních rozhodnutích orgánů městské části, o jejich přípravě, popř. průběhu.
  2. Informovat občany Prahy 2 o kulturních, společenských a sportovních akcích probíhajících na území Prahy 2, popřípadě o takových akcích, které se městské části týkají.
  3. Poskytovat v míře, limitované rozsahem a periodicitou, prostor pro diskusi o aktuálních tématech týkajících se městské části Praha 2; prostor bude vždy poskytnut, pokud to bude možné, všem názorovým proudům, v podobném rozsahu a v rámci jednoho čísla.

 

2.  Rozdělení pravomocí vzhledem k obsahu, grafické podobě a výrobě novin

 1. Redakční rada Novin Prahy 2 
  1. Je zástupcem vydavatele novin.
  2. Navrhuje Statut Novin Prahy 2.
  3. Řídí se schváleným Statutem Novin Prahy 2.
  4. Dbá na názorovou vyváženost obsahu novin.
  5. Schvaluje dlouhodobý tematický plán novin.
  6. Schvaluje konkrétní tematický plán pro každé číslo novin.
  7. Schvaluje definitivní podobu každého čísla novin (zalomení jednotlivých stran, texty).
  8. Navrhuje a předkládá RMČ ke schválení celkovou grafickou podobu novin (layout).
  9. Navrhuje a předkládá RMČ ke schválení změnu nákladu novin. 
  10. Navrhuje a předkládá RMČ ke schválení dlouhodobou změnu rozsahu novin (počet stran, velikost).
  11. Navrhuje a předkládá RMČ ke schválení sazebník odměn externím spolupracovníkům novin

 2. Předseda redakční rady Novin Prahy 2
  1. Mezi zasedáními Redakční rady metodicky  řídí Noviny Prahy 2
  2. Navrhuje dlouhodobý tematický plán novin (koncepce).
  3. Je odpovědný Radě MČ.

 3. Vedoucí redaktor Novin Prahy 2
  1. Je odpovědný redakční radě ve smyslu tohoto Statutu.
  2. Je pověřen redakční radou k dohledu nad dodržováním právních norem v souvislosti s činností novin (zejména v oblasti autorských práv, v oblasti předpisů o periodickém tisku a v oblasti reklamy).
  3. Zodpovídá za naplňování dlouhodobého tematického plánu Novin Prahy 2.
  4. V součinnosti s předsedou redakční rady navrhuje konkrétní tematický plán pro každé číslo novin a zodpovídá za jeho naplňování.
  5. Navrhuje definitivní podobu každého čísla novin a zodpovídá za ni (zalomení jednotlivých stran, správnost a vyváženost informací, jazyková úprava).
  6. Může odmítnout uveřejnit příspěvek (důvodem může být zejména poškozování dobrého jména městské části, přeřazení příspěvku do jiného čísla…). Jedná-li se o příspěvek zastupitele MČ Praha 2, o odmítnutí neprodleně informuje členy redakční rady.
  7. Může upravit příspěvek (zkrátit, zařadit do rubriky, přidat komentář, upravit titulek, přeřadit do dalšího čísla). Jedná-li se o příspěvek zastupitele MČ Praha 2, o úpravě příspěvku neprodleně informuje autora a členy redakční rady.
  8. V naléhavém případě může upravit již schválený tematický plán (přidat nebo odebrat téma, vyžaduje-li to aktuální situace).
  9. V součinnosti s předsedou redakční rady navrhuje změnu grafické podoby novin (layout).
  10. V součinnosti s předsedou redakční rady rozhoduje o změně distribučního plánu novin (včetně změny nákladu) a zodpovídá za jeho naplňování.
  11. Zodpovídá za technickou výrobu novin (za termíny, za korektury, za předtiskovou přípravu, za tisk a distribuci novin, za inzerci).
  12. V součinnosti s předsedou redakční rady může v naléhavém případě rozhodnout o změně rozsahu jednoho čísla (rozšířit rozsah čísla nebo rozhodnout o umístění vkládané přílohy); v takovém případě informuje členy redakční rady.
  13. Uzavírá smlouvy s externími přispěvateli a je zodpovědný za jejich odměňování podle redakční schváleného sazebníku odměn.
  14. V součinnost s předsedou redakční rady navrhuje a předkládá RMČ ceník inzerce.
  15. Řídí redaktory novin a zodpovídá za jejich práci.

 4. Redaktor Novin Prahy 2
  1. Je odpovědný vedoucímu redaktorovi ve smyslu tohoto statutu.
  2. Plní úkoly podle pokynů vedoucího redaktora.
  3. Je zodpovědný za správnost a vyváženost informací o přiděleném tématu.
  4. Zodpovídá za jazykovou úpravu vlastních a jím upravovaných textů.
  5. Řídí práci svěřených externích přispěvatelů a zodpovídá za ni.

 

Externí spolupracovník Novin Prahy
 1. Pracuje podle pokynů redaktora nebo vedoucího redaktora.
 2. Má nárok na odměnu podle schváleného sazebníku odměn externím spolupracovníkům.

Vedoucí Odboru komunikace

 1. Zodpovídá za činnost novin podle organizačního řádu ÚMČ Praha 2 (zejména v oblasti hospodaření novin a v oblasti pracovně-právních vztahů).

 

3.  Technické kapitoly výroby Novin Prahy 

 1. Harmonogram výroby čísla
  1. Za včasné dodání podkladů do grafického studia a tiskárny zodpovídá vedoucí redaktor.
  2. Mají-li noviny vycházet (být expedovány) v první pondělí v měsíci, musí být kompletní podklady předány do tiskárny poslední čtvrtek předchozího měsíce, a to do 12 hodin.  Kompletní podklady pro tisk jsou tiskárně předávány prostřednictvím FTP.
  3. Podklady do grafického studia musí být dodány o týden dříve. Uzávěrka čísla je vždy tři pracovní dny před předáním podkladů do grafického studia. Podklady do grafického studia se rozumí texty, fotografie a inzerce  (vše dodané prostřednictvím e-mailu).
  4. Po uzávěrce již není možné zařazovat nové materiály nebo zásadním způsobem měnit dodané texty, o výjimkách z tohoto pravidla rozhoduje vedoucí redaktor.
 2. Korektury
  1. Před odevzdáním textů ke zpracování do grafického studia musí všechny materiály projít tzv. domácí korekturou, která se provádí v redakci a podílí se na ní všichni redaktoři novin.
  2. Další korektura se provádí po zalomení textů a fotografií do stránek, na této korektuře se kromě redakce podílí také členové redakční rady. 
  3. Termín odevzdání korektur do redakce je pro všechny závazný; pokud nebude odevzdána korektura včas, je automaticky považována za bezchybnou a bez připomínek.
  4. Redakce si vymiňuje možnost v průběhu korektur na míru krátit a upravovat jakékoliv materiály, svými změnami však nesmí narušit smysl textu; redakce je povinna o těchto změnách neprodleně informovat autora textu.
  5. Ačkoliv tiskový zákon nepřikazuje redakci autorizaci textů, v rámci dobrých vztahů a novinářské etiky je doporučeno konzultovat konečné verze textů s autory, popř. se členy redakční rady, pokud to bude situace vyžadovat.

 

 

 

 

Zveřejněno: 10.03.2011 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout