Rada

Rada městské části Praha 2 měla na svých řádných jednáních 1. a 15. března 2005 na programu celkem 119 bodů.

Z jednání vybírám: rada schválila působnost členů RMČ a vyplývající změnu podpisového řádu, odpis nedobytných pohledávek, provozní řád Havlíčkových sadů, poskytnutí grantů v oblasti kultury, mimoškolních činností, zdravotnictví a sociálních služeb na r. 2005 a 1. čtvrtletí 2006, termín, místo a program zasedání ZMČ Praha 2, poskytnutí finančního daru na osobní asistenci, úpravy rozpočtu v oblasti bytového hospodářství a v odboru kancelář starosty. Rada stanovila náplně činnosti svých komisí, platy vedoucích odborů a zřídila pracovní skupinu pro vybavení jednacího sálu.

RMČ souhlasila se záměrem prodeje domů nájemníkům, s uzavřením dohody o prodeji hroznů, s uzavřením smlouvy na výpůjčku zařízení tísňové péče, s poskytnutím finančních dotací o. s. Pohoda a DS AKORD, se zahájením zadávacího řízení na veřejné zakázky (opravy domů), s návrhem na rozmístění dalších kamer městského kamerového systému, s uzavřením dodatku smlouvy na údržbu vinice, s vypsáním výzev na zakázky Prezentační výstava Praha 2 a Dodávka skenerů, s podáním žaloby proti rozhodnutí stavebního úřadu MHMP.

Rada odvolala a jmenovala členy svých komisí. Odmítla nabídky na pronájem Helénské 4 a schválila nové vypsání vývěsky.

Ke standardním bodům patřila bytová problematika a pronájem nebytových prostor (zařazení do seznamu uchazečů o byt, sloučení bytu, přechod nájmu, zveřejnění pronájmu bytu za smluvní nájemné, uzavření, prodloužení a změna nájemních smluv, podnájem, stažení žaloby, výměny bytů, uzavření dohody o splátkách, poskytnutí slevy a uzavření dohody o ukončení nájmu) nebo veřejného prostranství (nám. Míru.) a povolení vjezdu na veřejná prostranství (Havlíčkovy sady a nám. Míru).

RNDr. Jan Polecha (radní za US – DEU)

Zveřejněno: 25.04.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout