Rada

Rada městské části Praha 2 měla na svých řádných jednáních 26. dubna a 10. května a na mimořádném jednání 3. května 2005 na programu celkem 110 bodů.

Z jednání vybírám: Rada schválila odpisové plány příspěvkových organizací ve školství, poskytnutí příspěvku na odměny kustodům zajišťujícím provoz školních hřišť pro veřejnost, úpravy rozpočtu v oblastech školství, územního rozvoje a životního prostředí, kritéria hodnocení škol a školských zařízení a kritéria pro stanovení výše příplatků a poskytování odměn ředitelům základních a mateřských škol a vedoucím školních jídelen.

Rada odvolala k 31. 7. 2005 stávajícího ředitele ZŠ Londýnská a jmenovala k 1. 8. 2005 ředitelem školy Mgr. Bc. M. Ševčíka a projednala situaci v OPBH Prahy 2 , s. p., v likvidaci, dále odvolala a jmenovala členy svých komisí.

RMČ souhlasila se změnou pravidel pronájmu bytů v obecních domech, se zahájením zadávacího řízení na veřejné zakázky (opravy domů, údržba veřejné zeleně, dodávka aplikačního informačního systému a vybavení ÚMČ mobiliářem), s uzavřením dodatku ke smlouvě na rekonstrukci budovy ÚMČ, s darováním tří laserových tiskáren Policii ČR, s poskytnutím výpůjčky 20 mobilních telefonů městské policii, se záměrem bezúplatného převodu vyřazené výpočetní techniky základním a mateřským školám, s vypsáním výzvy na dodavatele opravy domů, s výběrem dodavatele skenerů a se záměrem prodeje domů nájemníkům.

Jmenovala vedoucího majetkového odboru a stanovila jeho plat a rovněž stanovila plat vedoucí odboru kanceláře starosty.

Rada jmenovala členy hodnotících komisí na výběr dodavatele stavebních akcí a řešení revitalizace Havlíčkových sadů. Vzala na vědomí zprávu o hospodaření spol. KOMWAG a souhlasila s použitím zisku ke krytí investičního plánu spol. KOMWAG. RMČ vybrala spol. GLOBAL CAPITAL jako vítěze výběrového řízení na pronájem Helénské 4.

Ke standardním bodům patřila bytová problematika a pronájem nebytových prostor (vyřazení ze seznamu uchazečů o byt, přechod nájmu, zveřejnění pronájmu bytu za smluvní nájemné, uzavření, prodloužení a změna nájemních smluv, stažení žalob, souhlas s podnájmem, uzavření dohody o splátkách, zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor a uzavření soudního smíru) nebo veřejného prostranství (nám. Míru a Tylovo nám.) a povolení vjezdu na veřejná prostranství (Havlíčkovy sady).

RNDr. Jan Polecha (radní za US – DEU)

 

Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout