Profesor Jan Krejčí – Otec české geologie

Tento čestný titul si zasloužil Jan Krejčí, zakladatel české národní geologie, profesor na pražském polytechnickém učilišti a poté na Univerzitě Karlově, poslanec českého zemského sněmu a říšské rady. Vynikl nejen svou vědeckou činností, ale také jako popularizátor přírodních věd zejména v kruzích studentské a učňovské mládeže. V letech 1854 až 1859 vydal učebnice přírodopisu a fyziky pro střední školy, krystalografii a vysokoškolskou učebnici geologie – v roce 1860 první dílo tohoto oboru v Čechách.
Nebyl zdaleka suchým didaktikem a vědcem. Lákala jej i oblast krásné literatury, měl účast ve sborníku „Perly české“ a v letech 1959 až 1860 přispíval do almanachu „Máj“, redigovaného Vítězslavem Hálkem.
Ve svém oboru byl nesporně nejuznávanějším znalcem geologických poměrů nejen v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku, ale i v krajích alpských a dalších zemích Evropy. V roce 1862 vzniklo jedinečné dílo „Cesta po Německu, Švýcarsku, Francii, Anglii a Belgii“, naplněné udivujícím množstvím vtipných postřehů, pozorováním lidí, společenských poměrů, a hlavně sledováním učňovského školství, výchovných ústavů pro chudou a opuštěnou mládež.
Jan Krejčí zemřel 5. srpna 1887 ve své vilce Šemík pod Vyšehradskou skalou. Dům byl zbourán při stavbě tunelu a na zídce před ním byla před I. světovou válkou instalována pamětní deska. Bohužel počátkem 90. let byla sňata, zídka zbourána a prostor využit jako parkoviště. Nový majitel objektu se sice zavázal, že po celkové rekonstrukci její umístění obnoví, ovšem čas plynul a dopravní poměry se na nábřeží prudce zhoršovaly.
Nebylo tedy jiné cesty, než s podporou povolaných míst se souhlasem Státního ústavu památkové péče osadit celou desku na vnější hradební zdi při vstupu na Vyšehrad od Rašínova nábřeží. Deska byla p. Krušinou citlivě zrestaurována a podle projektové dokumentace ing. arch. Rybáka osazena bronzovým medailonem a girlandami.
Jan Krejčí měl vytrvalost bojovníka za rozvoj vzdělanosti národa a mnohé se mu podařilo. Pomohl usnadnit cestu do života novým generacím v duchu celoživotního hesla: „Mládež, šťastnější budoucnost naše“.

Alena Charousová

Zveřejněno: 04.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout