Pravidla pro výměny bytů, přechody nájmu bytů a souhlasy se společným nájmem bytů

Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 376 ze dne 11.5.2015

Pravidla pro výměny bytů, přechody nájmu bytů a souhlasy se společným nájmem bytů

 

V domech, které jsou určeny k prodeji, budou udělovány souhlasy za těchto podmínek:

1) Výměny bytů mezi nájemci

Všichni účastníci výměny musí být nájemci obecních bytů v obvodu MČ Praha 2, byty musí být řádně užívány a nájemce nesmí mít dluh na nájemném a úhradách spojených s užíváním bytu (službách).

Výměna je akceptovatelná jak v případě, kdy se jedná o výměnu bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 2, tak v případě bytu ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 2 s bytem ve vlastnictví hl. m. Prahy, nesvěřeným MČ Praha 2, ale pouze na území MČ Prahy 2. Výměna mezi bytem „soukromého“ vlastníka a bytem svěřeným MČ Praha 2 není možná.

2) Přechod nájmu bytu

Přechod nájmu bytu, který se nachází v domě určeném k prodeji, bude posuzován dle platné právní úpravy. V případech, kdy je dům určen k prodeji pouze formou prodeje bytových jednotek nájemcům, se odpovídajícím způsobem uplatní postup schválený usnesením RMČ č. 376 ze dne 11. 5. 2015 (část III., bod 1), který upravuje přechody nájmu bytů v domech, které nejsou určeny k prodeji

V případech, kdy dle platné právní úpravy přechází nájem bytu, který se nachází v domě určeném k prodeji rovněž formou prodeje bytového domu družstvu oprávněných nájemců, na občana staršího 65 let nebo příjemce starobního důchodu nebo osobu se zdravotním postižením – příjemce invalidního důchodu ve 2. nebo 3. stupni nebo držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, na dobu určitou 2 let, bude nájemci v rámci této doby umožněno změnit nájemní smlouvu na dobu neurčitou.

3) Další prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou:

V případě vážného zdravotního důvodu, tíživé bytové situace, v případě SOB a ŽOB, služebních bytů a bytové náhrady (nejsou osobou oprávněnou k odkupu). Každý individuální případ dalšího prodloužení nájemní smlouvy za konkrétních podmínek bude schvalovat Bytová komise a Rada městské části Praha 2.

4) Společný nájem bytu

Společný nájem bytu vzniká, pokud se jedná o osoby blízké, které užívají byt spolu s nájemcem, jsou nejpozději ke dni 1.1.2014 v evidenci pronajímatele pro platby služeb spojených s užíváním bytu a v předmětném bytě mají trvalý pobyt. Nájemní smlouvy budou uzavírány bezprostředně před vlastním prodejem domu (v den podpisu kupní smlouvy).

Pozn.:  k datu 1.1.2014 musí být splněna pouze podmínka být v evidenci pronajímatele pro platby služeb spojených s užíváním bytu. Datum vzniku trvalého pobytu může být pozdějšího data. Za osobu blízkou ve smyslu těchto pravidel není považován druh nebo družka nájemce.

Zrušují se „Pravidla pro výměny bytů, přechody nájmu bytů a souhlasy se společným nájmem bytů“ schválená usnesením RMČ č. 55 ze dne 20. 1. 2014

 

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 12 .5. 2015