Povolování prodeje zboží a poskytování služeb na veřejném prostranství

Postup vyřízení návrhu

V hlavním městě Praze je možné prodávat zboží a poskytovat služby mimo provozovnu (k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím) pouze na místě, které bylo zařazeno do seznamu tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek, míst pro nabídku zboží a předsunutých prodejních míst v příloze nařízení hlavního města Prahy, kterým se vydává tržní řád a za podmínek a pravidel tímto nařízením stanovených. Zájemci o poskytování této služby musí předem podat návrh (vzhledem k délce připomínkového řízení je třeba návrh podat nejméně dva měsíce před schválením nového znění nařízení – tržní řád se aktualizuje a vydává zpravidla dvakrát ročně, před letní a zimní sezónou) příslušnému odboru – živnostenský odbor úřadu městské části Praha 2,  na zařazení tohoto místa do uvedeného nařízení. Po projednání v úrovni městské části - rada městské části Praha 2 - rozhoduje o zařazení vybraného místa do tržního řádu rada hlavního města Prahy a navrhovatel je poté písemně vyrozuměn o výsledku.

Zařazení do uvedeného nařízení nenahrazuje jiná povolení či rozhodnutí vydávaná podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění).

 

Formuláře, náležitosti, doklady

Formulář – rovněž k dispozici na odboru živnostenském a v informační kanceláři ÚMČ Praha 2.

 

Lhůty k vyřízení

Vzhledem k délce připomínkového řízení je třeba návrh podat nejméně dva měsíce před schválením nového znění nařízení (tržní řád se aktualizuje a vydává zpravidla dvakrát ročně, před letní a zimní sezónou). 

 

Forma vyřízení na ÚMČ Praha 2

Návrh se zasílá poštou nebo se předá osobně v podatelně úřadu nebo přímo na živnostenském odboru.

 

Informativní přehled požadavků zvláštních orgánů na prodej realizovaný v režimu tržního řádu, včetně seznamu odkazů na související předpisy (i EU)

Další informace, týkající se některých povinností spojených s prodejem zboží mimo provozovnu zkolaudovanou k tomu účelu podle zvláštních předpisů, jsou obsaženy v níže uvedených přílohách. Jsou zde uvedeny požadavky dle speciálních předpisů, na které bylo v rámci přípravy tržního řádu upozorněno Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, Městskou  veterinární správou a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, a to zejména v souvislosti s prodejem živočišných a rostlinných výrobků a poskytováním občerstvení.

> Základní hygienické požadavky při provozování stravovacích služeb, pro prodej zmrzliny ve stánkovém prodeji a pro farmářské trhy

> Požadavky na prodej na farmářských trzích ze strany SZPI

> Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na tržištích a tržnicích

 

Právní úprava> Seznam tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek v době po 22.00 hod., trhů, tras pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutých prodejních míst a míst pro nabídku zboží na území MČ Praha 2 - platný od 14. 7. 2016