ODPADY

1)  Problematiku odpadů upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Pro účely tohoto zákona se rozumí původcem odpadů právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady (§4 zákona o odpadech).

2)  Zákon o odpadech stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. Dále stanovuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy.

3)  Pro podnikatele je důležitý §16 zákona o odpadech, protože tento řeší povinnosti původce odpadů. Důležitou povinností původce odpadů je třídění odpadu, tzn. zařazovat odpad podle druhů a kategorií (např. papír, plast, sklo, bioodpad, gastroodpad, nebezpečný odpad, atd.)

4)  Původce odpadů je povinen odkládat odpad do nádob tomu určených. Z toho plyne, že musí mít vlastní nádoby na směsný komunální odpad a na tříděný odpad. Níže uvádíme možnosti jak si nádoby na odpad zajistit:

  • vlastní nádoby – uzavřením smlouvy se svozovou společností oprávněnou k nakládání s odpady. Tuto povinnost nenahrazuje uzavření smlouvy s majitelem objektu – to je v rozporu se zákonem!
  • využití nádob na veřejném prostranství – v tomto případě lze uzavřít smlouvu s hl. m. Prahou, čímž vznikne zapojení do systému města a lze využívat tzv. sběrná místa na separované složky komunálního odpadu. Město zastupuje svozová společnost, která je operátorem pro danou městskou část. Tato možnost se dá využít pouze v případě menší produkce odpadů!
  • využít nádob v rámci Sběrného dvora hl. m. Prahy

5)  Původce odpadů je také povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi (§16, g)). Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť (§39). Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanovuje prováděcí právní předpis (vyhl. 383/2001 Sb.).

6)  Zákon o odpadech řeší také pokuty za porušení tohoto zákona, a to konkrétně v §66 až §68. Úřad městské části Prahy 2 provádí kontroly živností a při zjištění porušení některé povinnosti původce odpadů plynoucí ze zákona o odpadech, je oprávněn tomuto podnikateli/živnostníkovi uložit pokutu až do výše 300 000Kč.

 

Další informace k této problematice poskytne:

1)  odbor životního prostředí ÚMČ Prahy 2 se sídlem na nám. Míru 20, Praha 2, tel.: 236 044 289, Jiří Hartman, e-mail: jiri.hartman@praha2.cz 2)  Komwag a.s., Perucká 10, Praha 2 – Vinohrady, tel.: 236 040 000 (www.komwag.cz)

 

Důležité odkazy:

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady - interaktivní formulář za rok 2010 stránky ENVIS:

 http://envis.praha-mesto.cz rubrika Odpady (http://envis.praha-mesto.cz/odpady) / část Odpady v Praze-informace pro firmy

nebo přímá adresa: http://envis.praha-mesto.cz/default.aspx?id=85474&ido=5368&sh=1129483224

 

Informace o využívání systému města

http://envis.praha-mesto.cz/(lw1sll453owztoakfwayxn55)/default.aspx?clc=&Ido=5467&sh=-1787001125

 

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady na území Hlavního města Prahy

http://212.67.66.249/odpady/souhlasy/index.asp

 

Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství v ČR

http://envis.praha-mesto.cz/(vfdbwm45t4zbhn45wvflrpzj)/default.aspx?clc=&Ido=5367&sh=424861691

 

Sběrné dvory hl.m. Prahy

http://www.praha2.cz/Obcan/Zivotni-prostredi/Sberne-dvory