„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ

POZOR ZMĚNA PODMÍNEK PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O „OŠETŘOVNÉ“ NELZE PODAT NA ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD – žádost lze podat pouze na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59

PODROBNÉ INFORMACE a ON-LINE FORMULÁŘ JSOU K DISPOZICI NA WEBOVÉ ADRESE https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Kdo může žádat: osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

·  Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo

·  nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo

·  osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Výše dotace: 424 Kč/den. O dotaci se žádá za kalendářní měsíc březen 2020, počínaje 12. 3. 2020

Příjemce podpory

·  při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace jsem OSVČ na hlavní činnost a v důsledku péče o předmětnou osobu v období, za něž žádám o dotaci, jsem tuto činnost nemohl/a vykonávat;

·  splňuji definici malého a středního podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách);

·  nejsem OSVČ, která svoji hlavní činnost vykonává/la v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby;

·  jsem zaregistrován/a jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a § 39 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;

·  nemám žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

Požadované přílohy žádosti o poskytnutí dotace jsou:

·  žádost o dotaci/čestné prohlášení

·  pro děti do 13 let – doklad/potvrzení s uvedením jména a příjmení dítěte, popř. nezaopatřeného dítěte, o uzavření jiného dětského či obdobného zařízení, vyjma škol, které jsou uzavřeny na základě rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy – originál/prostá kopie

·  pro děti do 26 let – doklad/potvrzení s uvedením jména a příjmení dítěte, popř. nezaopatřeného dítěte, o uzavření jiného dětského či obdobného zařízení, vyjma škol, které jsou uzavřeny na základě rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy – originál/prostá kopie

·  pro osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách doklad/potvrzení s uvedením jména a příjmení osoby/osob, o uzavření zařízení poskytujících sociální služby pro hendikepované – originál/prostá kopie

Postup pro podání žádostí:

  1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém on-line formuláři.
  2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu
    • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
    • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně přílohy na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo

o  originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 obálka musí být označena „fpmpo20“.

PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI A VYPLACENÍ DOTACE DOPORUČUJEME VYUŽÍT ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL).

Případné konzultace k podání žádosti o „OŠETŘOVNÉ“ jsou možné  e-mailem: osetrovne.zivnost@praha2.cz, nebo telefonicky: 236 044 148, 236 044 151, 236 044 155.

Infolinka Magistrátu hl. m. Prahy odboru živnostenského a občanskoprávního (žádosti z programu "Ošetřovné") je dostupná v pracovní dny 9:00–12:00 a 13:00–15:30 hod. tel: 236 00 3206.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

1.  Dotaz:

Bude se nárok na ošetřovné pro OSVČ týkat rovněž povolání, která nejsou vykonávána dle živnostenského zákona, ale na základě jiných předpisů? Jedná se např. o svobodná povolání, hudebníky, herce apod. bez živnostenského oprávnění.

Odpověď:

Ano, pokud jsou osobami samostatně výdělečně činnými ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Dotaci z uvedeného programu může získat OSVČ, která svoji hlavní činnost vykonávala v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby.

2.  Dotaz:

Mají na ošetřovné pro OSVČ nárok i OSVČ, jejichž žena pobírá rodičovský příspěvek?

Odpověď:

Pokud je manželka na mateřské/rodičovské s jedním dítětem, nelze žádat na druhé dítě ošetřovné.

3.  Dotaz:

Bude zvažována i nějaká podpora pro DPP/DPČ? Mohli by si žádat o ošetřovné?

Odpověď:

O ošetřovné v tomto programu si mohou žádat pouze OSVČ na hlavní činnost. O možnostech podpory pro DPP/DPČ se informujte na Úřadu práce.

4.  Dotaz:

Pokud si OSVČ přerušila provozování živnosti a následně je obnoví, má nárok na ošetřovné pro OSVČ?

Odpověď:

Jsou-li splněny základní podmínky (OSVČ na hlavní činnost, bezdlužnost vůči vybraným institucím, splnění definice malého a středního podniku, poplatník daně z příjmů), pak ano. Žádá se na ty dny, kdy provozování živnosti nebylo přerušeno.

5.  Dotaz:

Budou mít jednatelé a majitelé firem nárok na ošetřovné? (Jednatelka firmy bez zaměstnanců má tři děti, momentálně je bez příjmů, zaměstnance nemá a sama není zaměstnancem).

Odpověď:

Jednatelé a majitelé právnických osob (běžných kapitálových společností) nebudou mít na ošetřovné nárok – dotace je určena pouze pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné. Výjimkou jsou společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností – ti se považují podle zákona o veřejném zdravotním pojištění za OSVČ.

6.  Dotaz:

Má-li OSVČ své děti ve střídavé péči s manželkou pobírající ošetřovné ve standardním zaměstnaneckém režimu, může žádat o poměrný díl ošetřovného?

Odpověď:

Ano. Ošetřovné pro OSVČ se žádá na jednotlivé dny, kdy měl OSVČ dítě ve své péči. Po tuto dobu nemá nárok na ošetřovné druhý rodič, který ošetřovné pobírá ve standardním zaměstnaneckém režimu. Omezení je stanoveno pouze v tom, že ke střídání a pobírání příspěvku nemůže dojít v rámci jednoho kalendářního dne (např. by si OSVČ nahlásil ½ dne a další ½ zaměstnanec). Střídání rodičů se zaznamená do předepsaného tiskopisu dostupného na www.mpsv.cz, na kterém rodiče uvedou dny, během kterých se o dítě každý z nich staral.

 

Zveřejněno: 01.04.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout