Možné postupy strážníků MP v rámci zajišťování respektování zón placeného stání ze strany řidičů vozidel

Uložení pokuty v blokovém řízení :

        Při ukládání pokut v blokovém řízení a při stanovování její výše se strážníci řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Při posuzování jednání, spočívajícího v porušení pravidel parkování v zóně placeného stání, přichází v úvahu zejména následující skutková podstata:

§ 22

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích

l) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až k), poruší zvláštní právní předpis.

    (10) V blokovém řízení
1. lze uložit pokutu do 2 000,- Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. l).

        V případě nepřítomného řidiče vozidla lze vydat výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku (tzv. parkovačku) a přestupek projednat v blokovém řízení následně, po dostavení se osoby na základě této výzvy na služebnu MP.

 

Odstranění vozidla provedením jeho odtahu :

    Oprávnění strážníků rozhodnout o provedení odtahu vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, tedy i v zóně placeného stání, je upraveno § 27 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

§ 27

(6) O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

        Maximální ceny za nucené odtahy osobních automobilů a za služby parkovišť určených ke střežení takto odtažených osobních automobilů jsou stanoveny nařízením hl. m. Prahy č. 13/2001.

            Odtah lze realizovat pouze ze zóny rezidentního a abonentího stání, nikoliv již z části osazené parkovacími hodinami, kde je odtah možný jen v případech,

pokud je k tomu zákonný důvod, který se  přímo neváže na parkovací režim stanovený pro ZPS. K dotazu ve věci řešení případů nerespektování dopravní značky B28 zákaz zastavení s dodatkem, že tento zákaz neplatí pro zásobování se stanovením časového údaje, sděluji, že v takovém případě odtah vozidla nepřichází v úvahu, neboť není splněna podmínka, aby vozidlo tvořilo překážku provozu na pozemní komunikaci.

 

Použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla :

    Podmínky upravuje § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

§ 17a

(1) Strážník je oprávněn použít technický prostředků k zabránění odjezdu vozidla, které bylo ponecháno na místě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu, nebo stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje.

(4) Technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla z důvodů uvedených v odstavci 1 nelze použít, jde-li o vozidlo, které

a) tvoří překážku silničního provozu, nebo

b) je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, Sboru požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

(5) Přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala.

            Tento prostředek lze použít jak v zóně rezidentního a abonentího stání, tak i v části zóny osazené parkovacími hodinami.

Zveřejněno: 13.08.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout