Letos budeme volit třikrát...Co všechno potřebujeme vědět?

V letošním roce půjdeme k volebním urnám celkem třikrát. Poprvé to budou v červnu volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají v pátek 14. 6. (14:00 – 22:00) a v sobotu 15. 6. (8:00 – 14:00). Poslední víkend v říjnu volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 27: v pátek 25. 10. (14:00 – 22:00) a v sobotu 26. 10. (8:00 – 14:00). Volby do Zastupitelstva městské části Praha 2 a Zastupitelstva hl. m. Prahy: v pátek 1. 11. (14:00 – 22:00) a v sobotu 2. 11. (8:00 – 14:00). Nebude-li zvolen senátor v prvním kole, druhé kolo se uskuteční o týden později, což znamená zároveň s komunálními volbami.
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, byl několikrát novelizován a k významným změnám patří např. to, že se opět vracíme k volbě ve dnou dnech, je umožněna volba našim občanům žijícím v zahraničí – je vyřešen i nedostatek zákona ohledně rozdílů v časových pásmech, zpřísnila se pravidla pro vydávání voličských průkazů, snížil se počet volebních krajů z 35 na 14.
MČ Praha 2 je rozdělena na 45 volebních okrsků, celkem je v Praze 1105 volebních okrsků. Hranice okrsků se nemění, ale dochází přesto k jedné změně, a to v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí v ZŠ Sázavská 5, kde bylo sídlo celkem 5 volebních místností (VO 42, 43, 44, 48, 53 a 54). Tyto okrsky budou mít nyní sídlo v budově Arcibiskupského gymnázia v Korunní 2. Číslo vašeho volebního okrsku a adresu volební místnosti zjistíte na obálce s hlasovacími lístky, které dostanete do schránek tři dny před volbami.
Voliči, kteří budou např.: v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče, v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, budou vykonávat vojenskou nebo náhradní vojenskou službu nebo budou volit na voličský průkaz, budou zapsáni do zvláštního seznamu voličů.
Voliči, kteří budou v době voleb mimo své trvalé bydliště a nebudou moci volit ve svém volebním okrsku, mohou volit kdekoliv na území ČR. V tomto případě ale musí o voličský průkaz požádat Úřad MČ Praha 2, v odboru správních agend (Jugoslávská 20). Vydání voličského průkazu se zaznamenává s poznámkou VP do stálého seznamu voličů.
Voliči, kteří budou v době voleb mimo území ČR, mohou volit ve zvláštních stálých volebních okrscích při zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. I v tomto případě musí volič požádat Úřad MČ Praha 2 o vydání voličského průkazu a vydání se zaznamenává s poznámkou VP do stálého seznamu voličů. Každý volič může být zapsán pouze v jednom výpisu ze seznamu voličů.
Prokázat svou totožnost a státní občanství ČR lze buď platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, nebo platným občanským průkazem. Protože již nelze vystavovat občanské průkazy „na počkání“, zkontrolujte si zavčas, zda vám ve dnech voleb nebude náhodou končit platnost občanského průkazu.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Tyto požadavky můžete ohlásit pracovníkům úřadu již před volbami na tel.: 22 51 57 39 a 24 25 70 05.
Žádost o voličský průkaz
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb prezidentem, tj. od 1. 2. 2002 těmito způsoby: písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů (tj. do 7. 6. 2002) přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede (Úřad MČ Praha 2, odbor správních agend), osobně do okamžiku uzavření stálého a zvláštního seznamu voličů, tzn. do dvou dnů přede dnem voleb (tj. do 12. 6. 2002 do 16:00), kdy se seznamy voličů uzavírají.
Vydání voličského průkazu
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. od 30. 5. 2002) těmito způsoby: předá osobně voliči, předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo ho zašle voliči do požadovaného místa nebo na adresu trvalého pobytu. Voličské průkazy bude vydávat ÚMČ Praha 2 od čtvrtka 30. 5. do středy 12. 6. 2002 do 16:00, každý den, v hale v Jugoslávské 20. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, popř. zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Mgr. Ivana Vosecká, vedoucí odboru správních agend

Zveřejněno: 22.05.2002 – support@publix.cz
Vytisknout