Kam se mám obrátit s žádostí o pomoc?


Poradna pro rodiče SANANIM

Žitná 1574/51, 110 00  Praha 1

Tel.: +420 284 824 234

GMS: +420 739 268 527 

E-mail: rodice@sananim.cz

Poradna pro rodiče SANANIM usiluje prostřednictvím krátkodobého, střednědobého nebo dlouhodobého léčebně podpůrného programu pro rodiče a ostatní blízké osoby uživatelů návykových látek o minimalizaci negativních dopadů chování uživatele drog na jeho rodinu a ostatní blízké osoby s cílem zvýšit kvalitu jejich života, provést je náročným životním obdobím a pomoci jim redukovat chování podporující, usnadňující či přímo umožňující závadové chování jejich dětí, partnerů či jiných rodinných příslušníků.

Poradna je určena pro rodiče, partnery, příbuzné a jiné blízké osoby, které ve své rodině či okolí cítí jakýkoli problém související s užíváním drog (ve fázi experimentu, problémového užívání či již ve fázi závislosti)

 

Centrum pro rodinu a psychosociálních služeb Drop In

Litevská 8, 100 00  Praha 10

Tel: +420 272 111 704

GMS: +420 739 027 070

Krizová telefonická intervence: +420 603 291 593

E-mail: cpr@dropin.cz

Posláním centra je pomoci matkám a všem zájemcům o péči, kteří jsou ohroženi návykovou látkou, najít vhodné řešení jejich situace. Umožnit jim a jejim dětem, aby mohly vyrůstat ve své biologické rodině  a pomoc při prosazování jejich oprávněných zájmů a umožnit všem osobám užívajícím návykové látky, nebo jejich blízkým nalézt nejlepší možné řešení vedoucí ke změně jejich problémové situace, zejména k abstinenci.

 

Anima – terapie, z. ú.

Apolinářská 4a

128 00  Praha 2

Tel.: +420 224 968 239

GSM: +420 777 113 387

E-mail: info@anima-terapie.cz

V centru je poskytována rodinná terapie, skupinová terapie, individuální terapie, sociální a pracovní poradenství a služby jsou zaměřeny také na práci s dětmi a mladistvými, jejichž rodina je zasažena závislostí některého z rodinných členů.

 

Ambulance dětské a dorostové adiktologie

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice

Apolinářská 4

120 00  Praha 2

Tel.: +420 224 968 253

E-mail: addambulance@vfn.cz

Ambulance dětské a dorostové adiktologie je prvním specializovaným zdravotnickým zařízením ambulantního typu úzce zaměřeným na oblast závislostí, závislostních poruch a s nimi souvisejících komplikací u dětí a dorostu. V rámci ambulance jsou poskytovány základní informace v oblasti problematiky návykových látek, komplexní diagnostika a následná individuální případová práce, ambulantní adiktologická péče, socioterapie, tréninkové a nácvikové programy a také pomoc blízkým osobám uživatelů návykových látek.


Právní poradna A.N.O. (asociace nestátních organizací)

Koněvova 95

130 00  Praha 3 – Žižkov

Tel.: +420 222 582 932

GSM: +420 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Právní poradna A.N.O. je neziskovým projektem právní pomoci v otázkách drogové problematiky a adiktologie (závislostí). Zabývá se právním poradenstvím v oblasti práva trestního, občanského, rodinného, pracovního i v dalších oblastech v souvislosti s problematikou užívání nelegálních drog a závislostního chování. Odborné konzultace jsou poskytovány uživatelům i bývalým uživatelům drog, kteří se dostali do konfliktu se zákony nebo řeší jiné právní problémy, které jim vznikly v souvislosti s užíváním návykových látek. Dále jsou konzultace poskytovány bývalým uživatelům alkoholu v léčbě nebo po léčbě, zaměstnancům zařízení poskytujících služby uživatelům drog a ostatním profesionálům, experimentující mládeži a příbuzným uživatelů alkoholových i nealkoholových návykových látek včetně experimentujících.

 

Aktualizováno: 30.01.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout