K plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2004

V dubnu 2005 – po předchozím projednání v komisi pro tvorbu a sledování rozpočtu, ve finančním výboru zastupitelstva a v radě městské části – projednalo a schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 2 Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu MČ a plánu hospodářské činnosti za rok 2004. Plný text zprávy i všechny podrobné tabulky, které zprávu doprovázejí, jsou veřejně přístupné v informační kanceláři ÚMČ Praha 2, Karlovo nám. 8, a na webových stránkách www.praha2.cz.

Rozpočet MČ Praha 2 na rok 2004 zastupitelstvo schválilo v části příjmové ve výši 432,5 mil. Kč a v části výdajové ve výši 499,7 mil. Kč. Plánovaný rozdíl rozpočtu ve výši 67,1 mil. Kč byl kryt úsporami hospodaření z minulých let. V průběhu roku byla prováděna rozpočtová opatření (změny a úpravy) na základě rozhodnutí hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu města či na základě usnesení ZMČ či RMČ Praha 2. Po těchto rozpočtových opatřeních činil upravený rozpočet 636,1 mil. Kč. Hospodaření městské části Praha 2 pak skutečně skončilo k 31. 12. 2004 rozdílem pouze ve výši 15,1 mil. Kč. Výsledku hospodaření MČ Praha 2 za rok 2004 bylo dosaženo vyššími příjmy, které byly naplněny na 102,11 %, a nižšími výdaji, čerpanými do výše 89,55 %.

Celkové příjmy byly za sledované období splněny částkou 554,6 mil. Kč, což bylo 102,11 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění příjmů ovlivnily zejména příjmy daňové na 101,68 %, příjmy nedaňové na 129,51 % a vlastní příjmy ve výši 116,14 %.

Celkové výdaje za rok 2004 byly čerpány ve výši 569,6 mil. Kč, což bylo 89,55 % upraveného rozpočtu. Na tomto nižším plnění se podílelo zejména nižší čerpání plánovaných kapitálových výdajů. Zatímco běžné výdaje byly realizovány ve výši 353,8 mil. Kč, tj. ve výši 94,02 % upraveného rozpočtu, kapitálové výdaje jsme čerpali částkou 215,8 mil. Kč, tj. na 83,08 % upraveného rozpočtu.

Mezi běžnými výdaji jsou vedle oblasti činnosti místní správy (tj. běžné činnosti ÚMČ a jeho nejrůznějších aktivit na spravovaném území) tradičně nejvýraznějšími oblastmi co do objemu výdajů provozní náklady na školství a využití volného času dětí, oblast péče o vzhled obce, veřejnou zeleň, svoz odpadu a oblast sociální péče, činnosti Centra sociálních služeb, sociální dávky a dávky zdravotně postiženým občanům.

V oblasti tzv. ostatních činností (§ 6409) byly v průběhu roku provedeny výrazné rozpočtové změny ve prospěch MČ v souvislosti s finančním vypořádáním s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2003 a s mimořádnými neinvestičními dotacemi hl. m. Prahy souvisejícími s daňovou oblastí.

Na plánované investiční akce v oblasti bytového hospodářství bylo vynaloženo 14,5 mil. Kč, tj. 60,93 % upraveného rozpočtu, v oblasti předškolních zařízení 874 tis. Kč (20,81 %), základního školství 6,5 mil. Kč (51,26 %), školního stravování Kč 7,2 tis. Kč (7,2 %).

Na zachování a obnovu kulturních památek bylo celkem vyčerpáno 25,6 mil. Kč (82,37 %). Pro místní správu bylo nakoupeno programové vybavení ve výši 540,6 tis. Kč, výpočetní technika za 5,5 mil. Kč, kancelářská technika ve výši 482,3 tis. Kč a na rekonstrukci budovy ÚMČ bylo vynaloženo 142 mil. Kč. Celkové náklady na činnost místní správy činí 148,6 mil. Kč (94,32 %).

Na základě finančního vypořádání za rok 2004 vyplývá pro městskou část Praha 2 povinnost odvodu do státního rozpočtu ve výši 464 Kč a do rozpočtu hlavního města 626 241,7 Kč. Přebytek hospodaření za rok 2004 po finančním vypořádání pak činí 175 239 572,4 Kč.

Ekonomickému odboru ÚMČ Praha 2 byly řádně předloženy účetní závěrky za rok 2004:

  • od příspěvkových organizací zřízených MČ: Centra sociálních služeb, Knihovny na Vinohradech, SAZ Královské Vinohrady (konec činnosti k 31. 8. 2004), 11 základních škol, 8 mateřských škol, 9 školních jídelen
  • od správních firem pověřených správou bytového fondu MČ Praha 2: Realit EM Servis, IS Real, Nemoservis, Haspra, Centra.

Všechny účetní závěrky byly odevzdány ve stanoveném termínu a předány MHMP. Účetní závěrka za rok 2004 od OPBH Praha 2, s. p., v likvidaci, nebyla do stanoveného termínu ekonomickému odboru předložena.

V oblasti hospodářské (zdaňované) činnosti byl realizován program předpokládaný schváleným plánem. Výnosy byly splněny na 112,67 %. Na výši výnosů mělo vliv i opatření k důslednějšímu výběru tržeb z pronájmů bytů a nebytových prostor, dále pak prodej některých domů, u kterých byla MČ spoluvlastníkem podílů. Očekávané náklady byly vyčerpány na 107,77 %, to vedlo k celkovému hospodářskému výsledku v rámci roku 2004 ve výši 95 mil. Kč.

Náklady souvisely zejména s opravou a údržbou nemovitého majetku svěřeného hl. městem Prahou do správy MČ Praha 2. Můžeme konstatovat, že stav účtu hospodářské činnosti je uspokojivý.

Mimořádně obtížným úkolem pro MČ v této souvislosti zůstává stálé snižování úhrnné částky pohledávek, které má za neplatiče nájmu či služeb. Tento proces je často závislý na dlouhém průběhu kauz vedených u soudů či u exekutorů.

Jan Korseska, předseda komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu (klub ODS)

 

Zveřejněno: 02.07.2005 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout