Co nás pálí… Oblíbená témata na internetovém diskusním fóru: Čistota okolního světa...

Životní prostředí je jedním z nejčastějších témat probíraných na našich internetových stránkách www.praha2.cz. Skutečným evergreenem Diskusního fóra je znečišťování ulic a parků psími exkrementy – ohnivá debata se rozpoutá pokaždé, když někomu z návštěvníků našich webových stránek dojde trpělivost, sedne k počítači a pustí se do psaní… Letos byl v centru pozornosti zejména nový systém plateb za odvoz komunálního odpadu, dokud se neukázalo, že se v hlavním městě od příštího roku vrátíme od placení „za hlavu“ k původnímu a rozhodně rozumnějšímu systému plateb za množství vyprodukovaného odpadu. Ostrá diskuse se rozpoutala také na téma umístění popelnic uvnitř domů a ve vnitroblocích. A protože zdaleka ne všichni obyvatelé Prahy 2 mají k dispozici internet, vybrali jsme pro vás alespoň ty nejzajímavější příspěvky:
Popelnice v domě
„Bydlím v Lužické ulici v přízemí. Asi před rokem majitel domu dohodl s popeláři, že zavážejí popelnice, které celá léta stály na chodníku před domem, do chodby domu. Zdůvodnil to tím, že mu to přikázala radnice a že by musel platit vysokou pokutu, pokud by popelnice zůstaly na chodníku. Popelnice teď stojí vzadu v chodbě, kde je jediné možné místo. Bohužel je to blízko vchodových dveří do mého bytu. Odpad, vyvážený dvakrát týdně, velice zapáchá a je to jen otázka času, kdy přiláká potkany. Mám malé dítě a obávám se o jeho zdraví (i dětskou lékařku to překvapilo). Domácí odmítá dát popelnice zpět před dům. Jsem přesvědčena, že takovéto umístění popelnic je proti hygienickým, bezpečnostním i požárním předpisům. Je pravda, že se to děje nejen s vašim souhlasem, ale dokonce i na váš příkaz?“
Švecová

Reaguje vedoucí odboru životního prostředí RNDr. L. Pavlíková:
„Popelnice skutečně nesmí být umisťovány na chodníku, o jejich umístění v domovním vybavení rozhoduje majitel domu (jak vyplývá z vyhlášky č. 24/2001 Sb. hl. m. Prahy, o odpadech), případně jím pověřený správce, a jedině on má právo se rozhodnout, zda bude popelnice na chodbě domu, ve zvláštní místnosti, na dvoře či zda vybuduje speciální prostor pro jejich uložení. Pokud jsou popelnice zavřené, pokud nejsou přeplňovány a pokud se kolem nich nehromadí odpadky, pak nehrozí nebezpečí, že by se zde měli potkani vyskytovat. Někteří majitelé domů našli vhodné prostory ve svých domech, někteří se obrátili na odbor výstavby a projednávají s ním možnosti vytvoření takových prostor – např. ve zdi domu. Prakticky každý dům v Praze 2 je jedinečný, nelze zde stanovit univerzální pravidla. Já však v žádném případě nemohu zasahovat do vlastnických práv a nemohu majiteli domu nařizovat, jak má svou povinnost splnit.“
Železná logika
„Problém se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou hl. m. Prahy č. 20/2001… Předpokládejme: obecní chodník, obecní strom u tohoto chodníku, lupení na tomto stromu, soukromý vlastník vlastnící nemovitost u tohoto chodníku. Z obecního stromu upadne list na obecní chodník a z tohoto listu se stane odpad. Podle výše zmíněného zákona se obec stane vlastníkem a tím i původcem tohoto odpadu. Problém vidím v tom, že soukromý vlastník jakožto fyzická osoba je odpovědná za úklid tohoto chodníku, ale není původcem tohoto odpadu, tudíž ho nemůže odložit na místo k tomu určené, jelikož na obecním majetku již leží a je již ve vlastnictví obce. Může tento odpad převzít (uklidit) soukromý vlastník nemovitosti, aniž by byl oprávněnou osobou k nakládání s odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb.? Musela by obec sepsat se soukromým vlastníkem smlouvu na to, aby soukromý vlastník mohl nakládat s tímto obecním majetkem (odpadem)? Může soukromý vlastník, jakožto ne-_oprávněná osoba, tento odpad převzít a zpracovat pro vlastní potřebu (například kompostování)? Rád bych na to znal odpověď.“
Bořil

Reaguje vedoucí odboru dopravy J. Gál
„Nevidím souvislost mezi zákonem o odpadech a tím, co jste napsal. Cituji doslova § 26 a 27 zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: ‘Vlastník nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.’ A teď můžete namítnout, že toto ustanovení je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Není… Ústavní soud svým nálezem uveřejněným pod č. 93/1994 Sb. neshledal tuto povinnost vlastníků sousedních nemovitostí jako protiústavní, ale to bychom se dostali úplně jinam.“
Děti a psi…
„…u vchodu do Riegrových sadů se objevily cedule s ne zcela dobře čitelným textem a mapkou vyžadující k prostudování více času, než jsme zatím měli k dispozici. Můžete nám, prosíme, přesně popsat, v kterých místech horní části parku (nikoli v kopci) můžeme trávit čas s dětmi bez obav, že se setkáme s volně pobíhajícím psem? Neptáme se samozřejmě na chronicky přeplněné pískoviště, ale na plochu pro aktivity dětí a rodičů.“
Kristián&Anna Flekovi

Reaguje L. Pavlíková:
„V parku Riegrovy sady je povoleno volné pobíhání psů kromě oblastí, vyznačených na plánku. Tyto oblasti se zákazem volného pohybu psů jsou: tzv. promenáda, tj. parková cesta kolem atletického hřiště a prostor kolem sochy ‘tanečnice’, stráň nad vchodem z ulice Třebízského (vedle sokolovny), stráň ve spodní části travnatého svahu do ul. Italské, parková cesta podél ulice Italské. Byli bychom rádi, kdybyste v těchto místech skutečně mohli trávit čas s dětmi bez obav, že se setkáte s volně pobíhajícím psem, záleží ovšem na ukázněnosti majitelů psů a na úspěšnosti dohledu městské policie, aby tomu tak skutečně bylo.“

„Děkujeme za odpověď. Je ale nepříjemné, že právě na promenádě a v prostoru kolem tanečnice jsou dlažební kostky znemožňující jízdu na koloběžce i jiné aktivity malých dětí. Proč byly pro děti vybrány právě tyto chodníky a proč nemají k dispozici žádnou rovnou travnatou plochu? Nemůžeme se ubránit dojmu, že majitelé psů a psi samotní jsou v Riegerových sadech upřednostňováni. Je pravda, že psů je v Praze 2 asi více než dětí, ale to nám nepřipadá jako relevantní důvod...“
Kristián&Anna Flekovi

Reaguje L. Pavlíková:
„Kolem pravidel v Riegrových sadech probíhá nepřetržitě diskuse, pravidla se již částečně měnila. Městská část vítá zájem občanů a samozřejmě i jejich návrhy. Bohužel rovných travnatých ploch tento park moc nenabízí, současná varianta vycházela z pozorování, které trávníky jsou nejvíce využívány lidskými návštěvníky k posezení či poležení. Pokud byste měli svůj konkrétní návrh ke změně, prosím, sdělte nám ho…“
(Od konce března na Diskusním fóru žádný konkrétní návrh nepadl, pozn. red.)

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout