Co nás pálí… Jak se neutopit v odpadcích

Pod Slovany (v těsném sousedství ministerstva zdravotnictví) se zalíbilo skupince narkomanů – nábytek pořídili „za babku“ v nedalekém kontejneru. Obývák pod širým nebem musela odklízet firma Komwag.

Černé skládky, zneužívání kontejnerů na tříděný odpad a popelnice na ulici… To jsou nejčastější problémy, které musí prakticky denně řešit úklidová firma Komwag ve spolupráci s odborem životního prostředí naší městské části. Někdy stačí k nápravě pouhé upozornění, jindy je to téměř marná práce. V každém případě k udržení pořádku nestačí jen jedna strana.
Nepořádek kolem kontejnerů
V současné době provádí odbor životního prostředí kontroly nakládání s komunálním odpadem. Vyplývají ze skutečnosti, že se prakticky měsíčně vytvářejí okolo nádob na směsný odpad černé skládky a nádoby se ztrácejí. Nedisciplinovaní kolemjdoucí vhazují do kontejnerů odpad různého druhu a přeplňují je, což vede ke znečištění chodníků před jednotlivými domy. Bylo by dobré si uvědomit, že na odstranění takových nedostatků musí obec, tedy městská část Praha 2, vynaložit nemalé finanční prostředky. Dalším problémem jsou bezdomovci, kteří přespávají buď v kontejnerech na směsný odpad nebo v nezamčených domech a nejenže znečišťují veřejná prostranství, ale také se velkou měrou podílejí na ztrátách kontejnerů.
Hospodaření s komunálním odpadem řeší vyhláška č. 24/2001 hl. m. Prahy, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a také systém nakládání se stavebním odpadem: mimo jiné definuje, kdy a kam může být nádoba umístěna. Odbor životního prostředí si dovoluje upozornit majitele nemovitostí a správce domů, že nerespektováním vyhlášky se vystavují finančnímu postihu ze strany správního orgánu MČ Praha 2.
Živnostníci a popelnice
Na znečišťování životního prostředí v naší městské části se velkou měrou podílejí také fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby (podnikatelé). Nesprávnými postupy při nakládání s odpadem, který produkují především majitelé restauračních zařízení a drobných obchodů, porušují zákon zejména tím, že odpad odkládají do nádob na tříděný odpad nebo ho v pytlích umisťují vedle nich. Připomínáme alespoň základní povinnosti podnikatele:
- zapojit se do systému zavedeného obcí na likvidaci živnostenského odpadu – na základě písemné smlouvy prostřednictvím oprávněné osoby (svozové firmy) – zajistit přednostní využití odpadů
- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem – vést evidenci odpadů
Dále bychom chtěli upozornit na skutečnost, že nádoby na tříděný odpad jsou určeny pouze pro občany. Chtějí-li je podnikatelé používat, mohou tak učinit pouze na základě písemné smlouvy s odborem infrastruktury města Magistrátu hlavního města Prahy. V případě nejasností o problematice odpadů je možno se obrátit na odbor životního prostředí městské části Praha 2, oddělení ochrany životního prostředí tel.: 224 250 743. Při neplnění povinností vyplývajících ze zákona o odpadech může správní orgán udělit pokutu až do výše 300 000 korun.
A úplně závěrem: Udržování pořádku a čistoty by mělo být morální povinností každého občana.    

Když se chce, všechno jde… Firmu, která se postarala o tuhle skládku v ulici Odborů, stačilo telefonicky upozornit na nutnost zvýšení počtu vývozů kontejneru. Další skládka se tu už neobjevila.

Jiří Hartman, odd. ochrany životního prostředí

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout