Cílem protidrogové politiky je ucelený systém péče

Tematické okruhy výběrového řízení na realizátory programů prevence kriminality na období 2003 - 1. čtvrtletí 2004:
1) primární sociální prevence (osvětové programy, rodinné a pedagogicko-psychologické poradenství)
2) -sekundární sociální prevence (činnost streetworkerů, nízkoprahové kluby, služby sociální pomoci, péče o děti a mládež opouštějící ústavní zařízení apod.)
3) -terciální sociální prevence (práce s pachateli trestné činnosti, kterým byl uložen trest obecně prospěšných prací, projekty na pomoc obětem trestných činů)
4) -situační prevence (projekty a činnosti směřující k minimalizaci prostoru pro páchání trestné činnosti - např. systém zabezpečení domů, vrátnic apod.)
Projekty přijímá podatelna ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20 do pátku 13. září 2002 do 14:00. Formuláře pro podání projektu je možné vyzvednout v informační kanceláři, Jugoslávská 20. Na základě projektů bude sestaven „program prevence kriminality".

Rada městské části přijala na svém zasedání 17. 6. 2002 Plán protidrogové politiky městské části Praha 2 na období 2003 - 2006. Je koncipován v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2001 - 2004 a se Strategickým plánem protidrogové politiky hl. m. Prahy na období 2002 - 2006.
Městská část Praha 2 vnímá a respektuje potřeby místní komunity a proto přijímá taková opatření, která doplňují Strategický plán HMP a zároveň rozvíjí možnosti a potřeby lokality, kterou spravuje. K zabezpečení potřebných opatření spolupracuje se všemi zainte-
resovanými stranami, státními orgány i nestátními organizacemi.
Protidrogová politika MČ se dělí do tří základních oblastí: na primární (specifická a nespecifická), sekundární a terciální. Specifická protidrogová prevence obsahuje aktivity zaměřené na prevenci užívání drog, popř. oddálení prvního setkání dětí a mladých lidí s drogami. Nespecifická protidrogová prevence spočívá v podpoře volnočasových aktivit dětí a mládeže (kroužky, sportovní a kulturní vyžití, nízkoprahové kluby). Sekundární prevence představuje včasnou intervenci, poradenství a léčení u osob, které jsou již užíváním drogy zasaženy či postiženy. Terciální prevence zahrnuje rehabilitaci či resocializaci, doléčování, podporu v abstinenci a programy harm reduction - snižování rizik.
Městská část Praha 2 se snaží flexibilně reagovat na aktuální potřeby území a proto každoročně sestavuje „Program prevence drogových závislostí a související kriminality": vypsala na realizátory tohoto programu výběrové řízení, do kterého mohou své projekty zaslat subjekty realizující programy specifické protidrogové prevence v naší MČ (do 6. 9. 2002). Zásadním cílem naší proti-
drogové politiky je udržet, nadále prohlubovat a propojovat jednotlivé protidrogové aktivity tak, aby tvořily ucelený systém péče o občany MČ Praha 2, ohrožené drogovou závislostí.

Hana Šatalová, DiS., protidrogová koordinátorka MČ

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout