Často kladené otázky

  • Jaká bude prodejní cena a jaké bude možno případně uplatnit slevy?
Toto upravují pravidla, konkrétně čl. 4 v části I. (pro prodej celých domů) a čl. 2 v části II. (pro prodej „po bytech“); obecně lze říci, že cena bude stanovena znaleckým posudkem na cenu obvyklou. Z takto zjištěné ceny bude dále možno poskytnout slevy, které pravidla blíže popisují. Vypracování znaleckých posudků bude zadáno na základě průzkumu zájmu mezi nájemci

 

  • Kdy se prodej uskuteční?
Prodej bude možno zahájit až po zjištění zájmu mezi nájemci na základě průzkumu a zajištění potřebných znaleckých posudků, popřípadě dalších kroků (založení právnické osoby ze strany osob oprávněných k odkupu, prohlášení vlastníka apod.)

 

  • Uskuteční se prodej po bytech nebo po domech?
Tuto otázku řeší pravidla na samém konci úvodních ustanovení. Záleží zejména na výsledku průzkumu mezi nájemci

 

  • Dojde ke zohlednění investic vložených nájemci?
Tuto otázku řeší pravidla v článku 2 písm. e) v části II.

 

  • Bude možné odkoupit i nebytové prostory?
Nebytové prostory budou prodávány v případě prodeje „po bytech“ zejména ve veřejných dražbách. V případě prodeje celých domů se stanou majetkem kupujícího družstva.

 

  • Jak bude nakládáno s volnými byty?
Pokud bude celý dům kupovat družstvo, stane se i vlastníkem takového bytu. Při prodeji celých domů MČ Praha 2 však existenci nepronajatých bytů v prodávaném domě nepředpokládá. Při prodeji „po bytech“ se bude postupovat obdobně jako v případě nebytových prostor, tj. zejména formou prodeje ve veřejných dražbách.