Změna zákona o matrikách

Od 1. 7. 2001 je v účinnosti zákon číslo 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Pro matrikáře i veřejnost přinesl mj. následující změny:
– Ve všech knihách matričních u zápisů matričních událostí, které nastaly dnem 1. 7. 2001 zapisuje matrikář mj. rodné číslo nejen narozeného dítěte, ale též jeho rodičů; dále v knize manželství zapisuje rodná čísla snoubenců a také rodná čísla svědků, v knize úmrtí se dnes zapíše nejen rodné číslo zemřelé osoby, ale také rodné číslo žijícího manžela.
– Občan má nadále právo a povinnost užívat při jednáních před orgány veřejné moci jméno, popřípadě jména, která jsou uvedena v jeho rodném listu, vydaném po 1. 7. 2001. Ano, hovoříme již o možnosti užívat maximálně dvě jména. Změny můžete docílit prohlášením na matrice narození v místě svého narození anebo v místě svého trvalého bydliště. Také osvojitelé mohou pro své osvojené dítě prohlášením zvolit jiné jméno, příp. druhé jméno do šesti měsíců od právní moci rozsudku o osvojení. Prohlášení může přijmout matrika narození kteréhokoliv úřadu pověřeného vedením matrik.
– Změnu přináší rovněž § 69 týkající se příjmení žen: ty mohou prohlásit, že se hlásí k jiné než české národnosti, a to za účelem zápisu jejich příjmení ve formě, jež neodpovídá pravidlům české mluvnice. Prohlášení může přijmout matrika narození, popř. matrika manželství kteréhokoliv úřadu pověřeného vedením matrik.
– Rodičovská zodpovědnost a zastoupení nezletilého dítěte náleží zákonným zástupcům. Podle zmíněného nového právního předpisu nyní k prohlášení o jménu, příp. o jménech anebo o příjmení, či k žádostem o jejich změnu, připojují osoby starší 15 let svůj písemný souhlas.

Marcela Knížková, vedoucí odd. matrik

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout