Změna účtování spotřeby zemního plynu

Pražská plynárenská, a. s., oznamuje, že na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2001, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2001, zavádí účtování dodávek zemního plynu v energetických jednotkách - kWh.
Přechod na účtování v jednotkách energie je vyvolán především snahou co nejobjektivněji účtovat spotřebu zemního plynu. Zemní plyn je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita nebude vždy stejná. Nárůstem podílu norského zemního plynu s největší pravděpodobností dojde ke kolísání v energetickém obsahu. (Při snížení spalného tepla se spotřeba v objemových jednotkách zvýší, ale energeticky zůstane stejná. Při starém způsobu účtování, kdy odběratel platil za odebraný objem zemního plynu, by se zároveň zvýšila i platba.)
Používání energetických jednotek (kWh) místo objemových (m3) eliminuje rozdíly v jakosti dodávaného plynu a rozdílné hodnoty atmosférického tlaku při odběru v různých místech v ČR. Přechod na účtování zemního plynu v energetických jednotkách přinese i snadnější porovnávání ceny paliv a energií používaných pro vytápění.
Účtování spotřeby zemního plynu v energetických jednotkách je vyvoláno také potřebou před připravovaným vstupem do EU uvést do souladu normy a metody evropské legislativy a normy a metody užívané v oblasti plynárenství v ČR.
Nový způsob přinese odběrateli jednu zásadní změnu - nebude již platit za objem odebraného zemního plynu, ale za množství energie, které bude moci z dodaného zemního plynu získat.
Přechod na nový způsob účtování se odběratelů nijak nedotkne - spotřeba zemního plynu bude nadále měřena plynoměrem a způsob provádění odečtů bude stejný jako doposud. Určité změny však zákazníci naleznou na dokladu o vyúčtování. Nově zde bude uveden údaj o spotřebě v jednotkách energie (kWh) a o ceně za tuto jednotku energie (Kč/kWh). Údaj o odečteném množství v objemových jednotkách (m3) bude ve vyúčtování zachován, aby si každý zákazník mohl snadno zkontrolovat správnost podkladu pro fakturaci.

Sylva Jančová, Pražská plynárenská, a. s.

Zveřejněno: 03.04.2001 – support@publix.cz
Vytisknout