Živnostenský odbor

Zajišťuje v souladu se živnostenským zákonem (ŽZ), zákonem o živnostenských úřadech a dalšími předpisy souhrnný výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání. Provádí registrace podnikatelů - fyzických a právnických osob vč. změn, přerušení a zrušení podnikatelské činnosti. Vede živnostenský rejstřík podnikatelů, registrovaných na obvodě Prahy 2. Provádí kontrolu živnostníků a provozoven z hlediska dodržování ŽZ, vč. ukládání sankcí za porušování ŽZ a zvláštních předpisů s podnikáním souvisejících.
Oddělení registrací
Provádí registrace fyzických a právnických osob vč. změn, přerušení a zrušení živnostenských oprávnění, což zahrnuje:
- prověření splnění všeobecných a zvl. podmínek pro danou živnost,
- naplnění znaků živnosti a oprávněnosti subjektu provozovat živnost,
- kontrolu náležitostí ohlášení živnosti, žádosti o koncesi vč. změn, přerušení a zrušení,
- vedení řízení o odstranění vad podání,
- posuzování právních aktů v souvislosti s registrací (zřizovací a zakládací listiny, stanovy, příp. jiné právní akty obdobného významu),
- projednání žádosti o registraci s orgány státní správy,
- provedení vlastní registrace,
- vedení živnostenského rejstříku (ŽR), do něhož se zapisují podnikatelé, kteří mají bydliště, sídlo, místo podnikání v M. č. Praha 2.
ŽR je rozdělen do dvou částí (veřejné a neveřejné). Na požádání lze z veřejné části rejstříku vydat úřední výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, případně podat informaci o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části lze tak učinit, osvědčí-li žadatel právní zájem (tyto úkony jsou zpoplatněny).
Co je místní příslušnost?
Místně příslušným živnostenským úřadem, kterému podnikatel ohlašuje živnost (žádá o koncesi) je ten úřad, v jehož územní působnosti má a) podnikatel - fyzická osoba trvalý pobyt, b) podnikatel - právnická osoba své sídlo, c) zahraniční fyzická osoba - povolen dlouhodobý pobyt, nelze-li určit dle pobytu, je místně příslušný úřad dle místa podnikání. Co je to živnost?
Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených ŽZ. Všechny uvedené znaky musí být naplněny současně.
Jaké jsou podmínky provozování živnosti?
a) dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (podnikatel dokládá výpis z rejstříku trestů), předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům daňové nedoplatky.
b) zvláštní podmínky: odborná nebo jiná způsobilost (vzdělání, praxe, lustrační osvědčení atd.), pokud je ŽZ nebo jiné právní předpisy jako podmínku vyžadují (příloha 1, 2, 3 ŽZ).
Oddělení inspekce
Zajišťuje výkon státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání v M. č. Praha 2 v rámci působnosti a rozsahu zákona č. 570/91 Sb., o živnostenských úřadech v platném znění v souladu se zákonem č. 455/91 Sb. v plat. znění a zákona o státní kontrole (552/91Sb.).
V rámci této působnosti a daných oprávnění oddělení sleduje a kontroluje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené ŽZ a dalšími zákony souvisejícími se živnostenským podnikáním. V případě porušení povinností či nedodržení ustanovení, vyplývajících ze ŽZ, příp. zvláštních předpisů, uplatňuje sankční řízení.
Při své kontrolní činnosti se oddělení zaměřuje například na kontroly provozoven, kontroly povinností podnikatele, kontroly předmětů činnosti, kontroly oprávnění, jejich nepřenositelnosti a změn, kontroly údajů ve výpisech z obchodního registru ve vztahu k živnostenskému oprávnění a činnostem, vykonávaným na provozovnách, kontroly funkce odpovědného zástupce, kontroly pracovněprávního vztahu odpovědného zástupce k podnikateli, kontroly dokladů prokazujících provozování živnosti, dokladů prokazujících vlastnické nebo užívací právo k provozovně.
Co je výsledkem kontroly?
Protokol, který musí obsahovat popis zjištěných skutečností s uvedením zjištěných nedostatků a označení právních předpisů,
které byly porušeny.
Jaký je opravný prostředek proti protokolu?
Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5ti dnů ode dne seznámení s protokolem. Námitky se podávají kontrolním pracovníkům, kteří protokol vypracovali, nebylo-li námitkám vyhověno, může kontrolovaná osoba ve lhůtě 15ti dnů ode dne doručení vyrozumnění, o námitkách podat odvolání k vedoucímu kontrolního orgánu. Proti rozhodnutí vedoucího kontrolního orgánu se nelze odvolat (§ 17, 18 zák. 552).
Jaké sankční postihy mohou být uplatněny?
Při méně závažném porušení kontrolovaných předpisů může být uložena bloková pokuta (max. 5000 Kč). Zaplacení blokové pokuty nezbavuje kontrolovanou osobu možnosti podat proti sepsanému protokolu námitky.
Při závažnějším porušení předpisů mohou být uplatněny tyto sankční postihy: pokuta ve správním řízení, pozastavení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění.
V kompetenci ŽO nejsou stížnosti a podněty týkající se úrovně a kvality poskytovaných služeb, případně porušování smluv mezi zákazníkem a podnikatelem. Ty patří do oblasti občansko-právních vztahů, jejich řešení se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, spory o odpovědnosti za vadné plnění a poskytnuté služby, pokud nedojde k dohodě účastníků, řeší pří-
slušný soud. Do těchto vztahů není živnostenský odbor oprávněn vstupovat a jsou zcela mimo jeho působnost.
Je možné získat informace o podnikatelských aktivitách jinde než na ŽO?
Na adrese "Registru živnostenského podnikání" na internetu http://rzp.mpo.cz/index.htm.
Kolik podnikatelů je registrovaných na M. č. Praha 2?
K 31. 5. 2000 je na našem obvodě zaregistrováno přes 20 000 podnikatelských subjektů s 38 000 platnými živnostenskými oprávěními. Od ledna 2000 provedl ŽO přes 9000 různých registrací (nová živnostenská oprávnění, změny, přerušení). Vzhledem k novele ŽZ se tyto počty neustále mění – resp. narůstají.
Mgr. D. Hánová, ved. ŽO, Korunní 15, tel.: 2425 1066 l. 257, 253.
pozn.: Nedávno vstoupila v platnost novela živnostenského zákona a přinesla spoustu změn, jejichž postupná aplikace se bude dotýkat jak podnikatelů, tak i samotných pracovníků úřadu. V současné době probíhá přeregistrace podnikatelů: podnikatelé, kteří měli do 29. 2. 2000 místo podnikání mimo obvod Prahy 2, ale trvalé bydliště zde, přecházejí do evidence zdejšího živnostenského odboru. Což je zatím řádově 2 tisíce podnikatelů.

Mgr. D. Hánová, ved. ŽO

Zveřejněno: 23.06.2000 – support@publix.cz
Vytisknout