Zásady postupu při další etapě prodeje bytových domů ve vlastnictví obce hl. m. Praha, svěřených MČ Praha 2

I. Obecné zásady
1. Zásady postupu při další etapě prodeje bytových domů ve vlastnictví obce hl. m. Praha, svěřených MČ Praha 2 (dále jen „Zásady“) se vztahují na prodej bytových domů dle seznamu, který bude vypracován radou MČ Praha 2 na základě schválených Kritérií v ZMČ dne 3. 2. 2004 č. usnesení Ř/8/B event. ZHMP a následně předložen k definitivnímu schválení ZMČ Praha 2 a ZHMP (dále jen „seznam“).
2. Bytové domy dle seznamu budou nabízeny k prodeji jako celek, a to včetně pozemku = zastavěné plochy a funkčně souvisejících pozemků. Výjimky z této zásady, tj. vyloučení některých funkčně souvisejících pozemků z prodeje spolu s domem a zastavěnou parcelou, souvisí s rozvojovými záměry MČ Praha 2 (podzemní parkoviště apod.) a budou jmenovitě uvedeny v seznamu u jednotlivých domů.
3. Zásady a seznam (po jeho vypracování RMČ a schválení v ZMČ Praha 2 a ZHMP) budou zveřejněny zákonným způsobem po dobu nejméně 60 dnů na úřední desce MČ Praha 2 a dále pak na internetových stránkách www.praha2.cz a otištěny ve dvou po sobě jdoucích vydáních Novin Prahy 2.
4. Současně se zveřejněním dle bodu 3 zásad budou vyzváni prostřednictvím poštovní přepravy dopisem doručovaným do vlastních rukou všichni oprávnění nájemci (viz bod II. zásad), aby se v dále stanovených lhůtách pro jednotlivé fáze prodeje nemovitostí písemně vyjádřili, zda budou mít o koupi nabízených nemovitostí zájem – viz dále bod II. „Podmínky prodeje“. S takto projeveným zájmem (podpisy oprávněných nájemníků musí být úředně ověřeny) musí být zaslán MČ Praha 2 i písemný souhlas se zásadami a čestné prohlášení o budoucím bezodkladném založení družstva nájemníků či obchodní společnosti v souladu s Obch. zákoníkem, kterým bude konkrétní nabízená nemovitost za předpokladu splnění dalších podmínek těchto zásad odprodána. Toto ustanovení se vztahuje na všechny 3 fáze prodeje nabízených nemovitostí – viz dále bod II. 1. těchto zásad. Pokud bude dopis dle věty první tohoto článku poštovním přepravcem vrácen městské části Praha 2 jako nedoručený, považuje se pro účely těchto zásad za doručený a současně má městská část Praha 2 za to, že adresát (oprávněný nájemce) nemá o koupi nabízených nemovitostí zájem.
5. Nabízené nemovitosti budou prodávávány za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem podle platných právních předpisů oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 452/2003 Sb.) k datu zpracování znaleckého posudku – tj. za cenu administrativní. Cena zahrnuje ocenění domu, zastavěné plochy a současně odprodávaných funkčně souvisejících pozemků. Tato kupní cena je uplatňována shodně ve všech třech fázích prodeje nemovitostí (viz bod II. 1. těchto zásad). Náklady na vyhotovení znaleckého posudku o ceně nabízených nemovitostí hradí MČ Praha 2. MČ Praha 2 jako prodávající rovněž hradí daň z převodu nemovitostí.
6. Společně s prodejem nemovitostí budou na kupujícího postoupeny zvláštní smlouvou úplatně všechny splatné pohledávky z titulu dlužného nájemného za byty a nebytové prostory, vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor, a to včetně příslušenství a nákladů soudních řízení, vzniklých v souvislosti s vymáháním těchto pohledávek – vše k datu podpisu této smlouvy o postoupení pohledávek, která bude uzavírána ke stejnému datu jako kupní smlouva na prodej nemovitostí. Úhrada za tyto postoupené pohledávky včetně příslušenství bude maximálně do 24 měsíců od podpisu kupní smlouvy resp. smlouvy o postoupení pohledávek.
7. Při prodeji nemovitostí dle seznamu nebude MČ Praha 2 zřizovat předkupní právo na prodávané nemovitosti.
8. Zástavní právo k prodávaným nemovitostem bude zřizováno do úplného splacení kupní ceny prodávaných nemovitostí. V případech, kdy kupující bude čerpat na část kupní ceny hypoteční úvěr, může MČ Praha 2 po dohodě s kupujícím a úvěrující bankou ustoupit od požadavku zřízení zástavního práva.
II. Podmínky prodeje
1. Prodej nemovitostí dle těchto zásad bude probíhat v těchto fázích:
Fáze č. 1:
O koupi nabízených nemovitostí projeví stanoveným způsobem (viz bod I. 4. těchto zásad) zájem oprávnění nájemci bytů v daném domě nabízeném k prodeji, jejichž součet podlahové plochy tvoří minimálně 50 % celkové podlahové plochy všech bytů v daném domě a tito se zaváží založit právnickou osobu za účelem koupě nabízených nemovitostí (splnění této podmínky je dokladováno v žádosti adresované MČ Praha 2 přiložením kopií platných evidenčních listů).
Pokud nebude v dané lhůtě (90 dnů od vypravení výzvy dle bodu I. 4. podatelnou ÚMČ Praha 2) projeven zájem o koupi nabízených nemovitostí podle podmínky pro fázi č. 1, budou dané nemovitosti nabízeny dále podle podmínek pro fázi č. 2, a to písemnou výzvou všem oprávněným nájemcům bytů v domě dopisem doručovaným do vlastních rukou.
Fáze č. 2:
O koupi nabízených nemovitostí projeví stanoveným způsobem (viz bod I. 4. zásad) zájem oprávnění nájemci min. 2 bytových jednotek v daném domě a zaváží se založit právnickou osobu za účelem koupě těchto nemovitostí (splnění této podmínky je dokladováno v žádosti kopiemi platných nájemních smluv).
Pokud nebude v dané lhůtě (60 dnů od vypravení výzvy podatelnou ÚMČ Praha 2) projeven zájem o koupi nabízených nemovitostí podle podmínky pro fázi č. 2, budou dané nemovitosti nabízeny dále podle podmínek pro fázi č. 3, a to písemnou výzvou všem oprávněným nájemcům v domě dopisem doručovaným do vlastních rukou.
V případě, že v daném domě se nenacházejí nebytové prostory nebo dané nebytové prostory nejsou pronajaty, bude nabídka oprávněným nájemcům po 2. fázi ukončena.
Fáze č. 3:
O koupi nabízených nemovitostí projeví stanoveným způsobem (viz bod I. 4. zásad) ve lhůtě do 30 dnů od vypravení výzvy podatelnou ÚMČ Praha 2 zájem oprávněný nájemce minimálně 1 bytové jednotky a minimálně jeden oprávněný nájemce nebytových prostor a tito se zaváží založit právnickou osobu za účelem koupě nabízených nemovitostí (splnění této podmínky dokládají v žádosti adresované MČ Praha 2 kopiemi platných nájemních smluv). Pokud oprávněný nájemce bytu a nebytového prostoru je jednou osobou, nemusí za účelem odkupu nabízených nemovitostí zakládat právnickou osobu.
2. Oprávněnými nájemci bytů pro odkup nabízených nemovitostí v 1. a 2. fázi se rozumí:
Oprávněným nájemcem je ten, kdo má platnou nájemní smlouvu k bytu v daném domě nabízeném k prodeji (v případě bytů pronajatých za smluvní nájemné uzavřenou nejpozději k datu 31. 12. 2003) a nemá k datu, kdy mu byla zaslána výzva dle bodu I. 4. těchto zásad k projevení zájmu o odkup nabízených nemovitostí, žádné závazky vůči MČ Praha 2 z titulu dlužného nájemného, vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu, event. poplatku z prodlení a přiznaných nákladů soudních řízení a současně s ním není veden soudní spor o přivolení k výpovědi z bytu anebo soudní spor na vyklizení bytu.
Oprávněnými nájemci nejsou nájemci bytů užívaných stavebními bytovými družstvy z titulu věcných břemen zřízených ve smyslu zákonného opatření č. 297/1992 Sb. ve prospěch stavebních bytových družstev k tíži majetku HMP – MČ Praha 2.
Uživatelé bytových jednotek v daném domě, kteří byt užívají na základě uzavřené dohody o poskytnutí přístřeší, kterým bylo přístřeší poskytnuto na základě soudního rozhodnutí z důvodu přivolení k výpovědi, nejsou oprávněnými nájemci.
Uživatelé bytových jednotek v daném domě, kteří byt užívají na základě uzavřené dohody o poskytnutí přístřeší, kterým bylo přístřeší poskytnuto z důvodu nutných stavebních úprav v bytě, ke kterému mají platnou nájemní smlouvu, jsou oprávněnými nájemci, avšak pouze za předpokladu, že nejpozději k datu podpisu kupní smlouvy na převod nemovitostí uzavřou s MČ Praha 2 dohodu o ukončení nájmu ke stávajícímu bytu a novou nájemní smlouvu k bytu, který užívají na základě dohody o poskytnutí přístřeší. Současně musí splňovat podmínku bezdlužnosti vůči MČ Praha 2 ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení.
3. Oprávněnými nájemci pro odkup nabízených nemovitostí ve 3. fázi se rozumí:
Oprávněnými nájemci bytů pro 3. fázi prodeje nabízených nemovitostí jsou titíž nájemci, definovaní v bodě II. 2. zásad.
Oprávněným nájemcem nebytových prostor pro 3. fázi je ten, kdo má platnou nájemní smlouvu k nebytovým prostorám v daném domě nabízeném k prodeji, uzavřenou nejpozději k 31. 12. 2003, a nemá vůči MČ Praha 2 závazky z titulu dlužného nájemného nebo z vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním nebytových prostor, event. poplatků z prodlení, smluvních pokut a přiznaných nákladů soudních řízení a MČ s ním nevede soudní spor o výpovědi nájmu nebytových prostor nebo na vyklizení nebytových prostor.
4. Postup prodeje
V případě, že o koupi nabízených nemovitostí projeví zájem dostatečný počet oprávněných nájemců dle fáze č. 1, bude prodej probíhat následujícím způsobem:
4. 1. Oprávnění nájemníci, kteří projevili zájem o odkoupení nabízených nemovitostí, budou vyzváni k seznámení se s následujícími podmínkami kupní smlouvy:
- s kupní cenou, stanovenou v souladu s bodem I. 5. zásad
- s výší pohledávek vč. příslušenství, které budou současně s odprodejem postoupeny v plné výši zvláštní smlouvou na kupující právnickou osobu (výše platná k datu projednávání bude variabilní až k datu skutečného postoupení), se způsobem úhrady ceny za jejich postoupení a termínech úhrady, tak, aby celá pohledávka vč. příslušenství byla uhrazena nejpozději do 24 měsíců od podpisu kupní smlouvy
- s termíny splatnosti kupní ceny a způsobem jejího uhrazení a s tím souvisejícími otázkami zřízení zástavního práva
- s dalšími individuálními podmínkami kupní smlouvy, které mohou souviset s již existujícími věcnými břemeny váznoucími na daných nemovitostech, event. s věcnými břemeny, které bude nutné zřídit ve prospěch MČ Praha 2 v souvislosti s prodejem daných nemovitostí (obecní zájem, zájmy civilní ochrany, svoz komunálního odpadu, zajištění přístupu na odprodávaný pozemek apod.)
- s povinností kupujícího pojistit dům min. do doby splacení kupní ceny
4. 2. Po seznámení kupujícího s výše uvedenými podmínkami kupní smlouvy vyzve MČ Praha 2 právnickou osobu založenou z řad oprávněných nájemců k podpisu kupní smlouvy v přiměřené lhůtě (§ 43b, odst. 1, písm. b zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku).
4. 3. V případě, že kupní smlouva nebude uzavřena v dané lhůtě, budou dané nemovitosti za shodných podmínek nabídnuty k prodeji podle pravidla pro 2. fázi prodeje.
V případě, že o koupi nabízených nemovitostí projeví zájem dostatečný počet oprávněných nájemců dle fáze č. 2, bude prodej probíhat stejným způsobem jako ve fázi č. 1 (bod II. 4. 1 – II. 4. 3. zásad).
V případě, že kupní smlouva ve 2. fázi prodeje nebude uzavřena ve lhůtě dané výzvou prodávajícího, budou dané nemovitosti za shodných podmínek nabídnuty k prodeji dle pravidla pro 3. fázi (pokud se v daném domě nacházejí pronajaté nebytové prostory).
V případě, že o koupi nabízených nemovitostí projeví zájem dostatečný počet oprávněných nájemců dle fáze č. 3, bude prodej probíhat stejným způsobem jako ve fázi č. 1 (bod II. 4. 1 – II. 4. 3. zásad).
MČ Praha 2 nezaručuje, že nemovitosti, o jejichž odkup nebyl projeven zájem v žádné z výše uvedených tří fází, zůstanou nadále ve vlastnictví hl. města Prahy svěřeném do správy MČ Praha 2.
5. Splatnost kupní ceny za nemovitosti
Kupní cena stanovená dle bodu I. 5. těchto zásad bude splatná takto:
5. 1. Minimálně 10 % kupní ceny bude splatných na účet uvedený v kupní smlouvě ke dni podpisu kupní smlouvy prodávajícím a kupujícím.
5. 2. Minimálně 40 % kupní ceny bude splatných nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.
5. 3. Zbývajících maximálně 50 % kupní ceny bude splatných nejpozději do 24 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.
Do data úplného splacení celé kupní ceny bude zřizováno zástavní právo k prodávaným nemovitostem. V případech, kdy kupující bude na část kupní ceny čerpat hypoteční úvěr, může MČ Praha 2 po dohodě s kupujícím a úvěrující bankou ustoupit od zřízení zástavního práva.

Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. Ř/8/B ze dne 3. 2. 2004

Zastupitelstvo souhlasilo v rámci optimalizace sítě škol v Praze 2 se záměrem sloučit od 1. 1. 2004 ZŠ ve Vratislavově 13 a ZŠ v Botičské 8. Nástupnickou organizací se stala ZŠ Botičská 8 s detašovaným pracovištěm Vratislavova 13. Vzhledem k tomu, že toto sloučení rozvířilo vlnu emocí rodičů, obrátila se redakce na uvolněného radního pro oblast školství a problematiky volného času RNDr. Jana Polechu, CSc., aby naše čtenáře seznámil se svým pohledem na průběh slučování.

Jak se připravovalo sloučení obou škol?
Dne 10. června 2003 jsme seznámili paní ředitelku ZŠ Vratislavova s tím, že komise pro výchovu a vzdělávání se bude následující den zabývat možností sloučení této školy se školou Botičská a zároveň jsme ji požádali o pozvání na schůzku s rodiči a s pedagogy. Po jednání komise paní ředitelka obdržela, tak jako vždy všichni ředitelé, zápis z jednání, na kterém komise projednala záměr sloučení. Setkání s rodiči ze ZŠ Vratislavova se uskutečnilo bohužel až 15. září, teprve zde se k našemu překvapení někteří rodiče dozvěděli o uvažovaném sloučení škol. Rada městské části Praha 2 souhlasila se záměrem sloučení 16. září 2003. Komise pro výchovu a vzdělávání i odbor školství, mládeže a tělovýchovy průběžně připravovaly podklady pro sloučení. Do procesu přípravy sloučení se však nezapojilo vedení školy Vratislavova, ani předsedkyně rady školy. Na jednu stranu je to pochopitelné, na druhé straně by společná práce na sloučení pomohla vytvořit klidnější prostředí pro práci pedagogů a pocit jistoty pro rodiče. Tím by se možná předešlo mnohým nedorozuměním.
Dovolím si malou odbočku: vloni proběhlo sloučení mateřských škol Koperníkova a Slovenská. Paní ředitelka z MŠ Koperníkova, která odcházela do důchodu, se zásadně soustředila na to, aby slučování proběhlo s minimálním možným dopadem na zaměstnance a děti. Sloučení netěší nikoho ze zúčastněných, ale zřizovatel musí reagovat na pokles počtu dětí a využívat svěřené finanční prostředky efektivně ku prospěchu všech obyvatel Prahy 2.
Komu přísluší konečné rozhodnutí?
Rozhodnutí o sloučení škol a jeho datu přísluší do výlučné pravomoci Zastupitelstva městské části Praha 2, jak konstatuje ve svém rozhodnutí z 31. 12. 2003 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. ZMČ rozhodlo 21. 10. 2003 o sloučení k datu 1. 1. 2004, s tím, že v letošním školním roce neplánuje zřizovatel kromě sjednocení vedení obou škol žádné další změny. Od 1. 9. 2004 bude převeden celý 1. stupeň do budovy Botičská. Nikdo však nemůže bránit rodičům v tom, aby dali své děti do jiné školy. Proběhla setkání ředitelky ZŠ Botičská a příslušných radních s pedagogy z pracoviště Vratislavova. Na jednání rady školy Botičská v únoru tr. byli přizváni členové bývalé rady školy při ZŠ Vratislavova. Následně se setkala paní ředitelka s rodiči z pracoviště Vratislavova. Na setkání se dostavili i radní zodpovědní za oblast školství, nebyli oficiálně pozváni a rodiče nechtěli slyšet jejich názor. Přišli jsme, ač nezváni, proto, že naší snahou je zabránit šíření poplašných zpráv, souvisejících s nedostatečnou a nepřesnou informovaností pedagogů a rodičů.
Co bude s Uměleckým studiem dětí Vyšehrad?
Umělecké studio dětí Vyšehrad pracovalo v budově ZŠ Vratislavova a nebylo – jak se ukázalo – součástí školy a nemělo ani jiné legislativní zakotvení. Nyní se stalo součástí ZŠ Botičská a jeho aktivity v období do června 2004 proběhnou v rámci ZŠ Botičská. Provozováno bude ve Vratislavově 13. Předpokládané výdaje studia ve výši chybějících 241 tisíc Kč na mzdy vyučujících pokryje MČ Praha 2. Proběhlo několik schůzek lektorů studia, vedení Domu dětí a mládeže (DDM) Prahy 2, ředitele příslušného odboru MHMP a vedení MČ Praha 2, při nichž se postupně vyjasňovala možná řešení. Od školního roku 2004/2005 by činnost studia mohl zaštítit DDM.    Ptala se: van, foto: len

DALŠÍ VLNA PRIVATIZACE DOMŮ
Jak jsme vás informovali, zastupitelé MČ Praha 2 schválili na svém zasedání 3. 2. 2004 dva materiály, mající zásadní význam pro chystanou privatizaci bytového fondu ve správě městské části: „Kritéria výběru bytových domů určených k prodeji v rámci další etapy privatizace bytových domů MČ Praha 2“ a „Zásady postupu při další etapě prodeje bytových domů ve vlastnictví obce hl. m. Praha, svěřených MČ Praha 2“. Zároveň rozhodli o zveřejnění těchto materiálů v Novinách Prahy 2. Přinášíme plné znění obou schválených dokumentů.

Zveřejněno: 21.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout