Zápisy do základních škol

Zápis do 1. ročníků základních škol probíhá v období od 15. ledna do 15. února 2000. Rodiče nebo zákonní zástupci žáka předloží u zápisu rodný list žáka a vyplní školou předložený dotazník. Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy a oznámí to způsobem v místě obvyklým (na vývěsce ve škole apod.).
Zápis do školní družiny probíhá po zahájení šk. roku - od 1. září.
Zápis na stravování do šk. jídelny základní školy začíná v posledním týdnu letních prázdnin a pokračuje během šk. roku. Příspěvek na šk. stravování platí rodiče žáků do výše nákupu potravin. Hradí je předem, obvykle na celý následující měsíc. Věcnou režii, tj. náklady na teplo, vodu, opravy, údržbu, nákup strojů a vybavení kuchyní a jídelen apod. hradí ze svého rozpočtu obec. Průměrný náklad na uvaření jednoho hlavního jídla činí asi 10 Kč.
Rozpětí normativů v základních školách (normativ se rovná výši příspěvku na stravné): 1. až 4. roč. 12,70 – 22 Kč, 5. až 9. roč. 14,40 - 23,60 Kč.
Zaměření základních škol
Vratislavova 13 - třídy s rozšířenou výukou Aj, Nj, kurzy na doplnění základního vzdělání,
Botičská 8 - třídy s rozšířenou výukou TV (kopaná)
Resslova 10 - informatika, základy administrativy, technické kreslení,
Štěpánská 8 - klasická výuka,
Legerova 5 - běžné třídy + třídy pro žáky se specifickými poruchami učení,
Na Smetance 1 - chemie, přírodopis, informatika, cizí jazyky,
Londýnská 34 - projektové učení, Talentinum
Sázavská 5 - třídy s rozšířeným vyučováním TV (plavání)
J. Masaryka 21 - tzv. „Zdravá škola“ - výuka ve spolupráci se spec. pedagogem, logopedie, cizí jazyky od 1. tř. ve spolupráci se soukromou školou, časté zařazování relaxačních chvilek ve výuce, posílení citové a morální oblasti výchovy, projektové vyučování, zvýšená pozornost pitnému režimu a hygienickým zásadám, ve spolupráci se šk. jídelnou výběr ze tří jídel (zdravá výživa),
Slezská 21 - třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů,
Slovenská 27 - klasická výuka,
Kladská 1 - rozšířená výuka Aj, Nj.
Podrobnější informace o zaměření základních škol, o jejich mimoškolních aktivitách, standardních a nadstandardních nabídkách najdete také na internetových stránkách jednotlivých škol.
*
Základní škola může v mimoškolní době propůjčovat prostory (třídy, tělocvičny apod.) za úplatu. Konkrétní dobu a výši úplaty stanovuje škola.
Školní hřiště jsou k dispozici veřejnosti, ale především dětem a mládeži, a to od března do konce listopadu bezplatně. U vchodu na školní hřiště jsou vyvěšeny pokyny, provozní doba a jméno správce hřiště, který půjčuje sportovní potřeby.
Provozní doba šk. hřišť na území Městské části Praha 2
během školního roku (po – pá: od skončení vyučování do 20 h, so – ne: 10 - 18 h) a o prázdninách (po – pá: 10 - 20 h, so – ne: 10 - 18 h)
Botičská 8 - velké víceúčelové hřiště s umělým povrchem - tartan = míčové hry, - velké hřiště s umělou trávou = míčové hry, - malé tenisové hřiště - tartan = tenis, míčové hry, - škola půjčuje míče, branky, kůly, sítě.
Jana Masaryka 21 - víceúčelové hřiště = míčové hry + stolní tenis, - škola půjčuje míče, branky, kůly, sítě, stoly na stolní tenis, pálky, míčky.
Legerova 5 - víceúčelové hřiště = míčové hry, atletika (doskočiště), - tenisové hřiště = tenis, volejbal, nohejbal, - škola půjčuje míče, florbalové hokejky, branky, kůly, sítě, rakety, míčky.
Kladská 1 - víceúčelové hřiště = míčové hry, - škola půjčuje sítě, koše.
Na Smetance 1 - tenisové hřiště = tenis, míčové hry, - škola půjčuje sítě, míče, pálky, míčky.
Resslova 10 - víceúčelové hřiště s umělým povrchem - duroflex = míčové hry + stolní tenis, - škola půjčuje míče, florbalové hokejky, branky, kůly, sítě, pálky.
Slezská 21 - víceúčelové hřiště s umělou trávou = míčové hry, tenis, stolní tenis, - škola půjčuje kůly, sítě, branky.
*
pozn.: Spádové obvody základních škol stanovuje podle návrhu jednotlivých městských částí Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 27/7 ze dne 27. 3. 1997 vyhláškou o spádových obvodech základních škol, podle které základní škola nemůže odmítnout docházku žáka ze své spádové oblasti. Přestože základní školy mají stanovené spádové oblasti, může rodič zapsat dítě k povinné školní docházce do školy, podle vlastního výběru, i když je umístěna v jiné městské části.
Terézia Lacmanová, ved. školského odboru
Podrobnější informace: Školský odbor, Korunní 15, tel. 2251 1535, 22518957, 2425 5097 a 2251 6095,
e-mail: www.praha2.cz, Informační kancelář ObÚ MČ Praha 2, tel. 2425 3774, veřejná deska na nám. Míru 20, Internet www.praha 2.cz.
*

Termíny prázdnin školního roku 1999/2000 v základních, středních a speciálních školách
* Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince a skončí v pátek 31. prosince 1999. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2000.
* Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2000.
* Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na úterý 1. února 2000.
* Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají pro školy v Městské části Praha 2 od 7. 2. do 11. 2. 2000.
* Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. dubna a pátek 21. dubna 2000.
* Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2000.
* Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 3. července do pátku 1. září 2000.
(Období školního vyučování ve školním roce 2000/2001 začne v pondělí 4. září 2000.)

Terézia Lacmanová, ved. školského odboru

Zveřejněno: 14.01.2000 – support@publix.cz
Vytisknout