Zápisy do mateřských škol MČ Praha 2 pro školní rok 2018/2019

 

Pro školní rok 2018/19 proběhne zápis v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 2

ve dnech 2.–10. května 2018 (viz tabulka níže):

 

Zápisy do mateřských škol na školní rok 2018/2019

Mateřské školy

Termín zápisu

Slovenská

2. a 3. května 2018

Šumavská

2. a 3. května 2018

Viničná

2. a 3. května 2018

Na Smetance

2. a 3. května 2018

"Trojlístek" Kladská

2. a 3. května 2018

Španělská

9. a 10. května 2018

Na Zbořenci (součást ZŠ a MŠ Resslova)

2. a 3. května 2018

Na Děkance

9. a 10. května 2018

"Čtyřlístek" Římská

9. a 10. května 2018

 

Důležité informace

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné!

·  Povinná předškolní docházka

Zákon nově stanoví povinnost předškolního vzdělávání. Ve školním roce 2017/18 se bude týkat dětí narozených 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012. Děti, které již nějakou mateřskou školu zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení navštěvují, mají tuto povinnost splněnou a nic se pro ně nemění (s výjimkou dětí v lesních školkách). Předškoláci, kteří do školky zatím nechodí, navštěvují dětskou skupinu, soukromou školku, nebo jiné zařízení, musí projít zápisem do mateřské školy, která je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Pak mohou nastoupit do MŠ k pravidelné docházce, nebo zvolit tzv. individuální vzdělávání a zůstat ve svém původním zařízení.

 

·  Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Do individuálního vzdělávání spadá také jakékoliv zařízení, které není zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení, např. soukromá mateřská škola, či lesní školka.

Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do konce května 2017, ale ideálně během zápisu do mateřské školy viz. termíny výše.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat -

 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

 b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

 c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

·  Spádové obvody mateřských škol

Další novinkou je povinnost obce stanovit spádové obvody i pro mateřské školy. Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 2 je celé území městské části, tzn., děti s bydlištěm na území Prahy 2 budou mít při zápisu přednost před stejně starými dětmi s bydlištěm mimo území městské části.

Vyhláška o spádových obvodech pro MŠ se připravuje. Spádové obvody se nebudou týkat dětí ve speciálních třídách.

Rodiče (zákonní zástupci) se k zápisu dostaví s těmito doklady:

·  kompletně vyplněná žádost

·  kompletně vyplněný evidenční list

·  občanský průkaz, jiný doklad prokazující totožnost

·  rodný list dítěte

Další případné doklady:

  • doporučení Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
  • písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.

 

Vytisknout