Zájemcům o nebytové prostory a byty s neregulovaným nájemným

Volné nebytové prostory a byty s neregulovaným nájemným v obecních domech městské části Praha 2 zveřejňuje průběžně majetkový odbor na úřední desce Obvodního úřadu v Jugoslávské ulici po dobu 30 dnů. Nabídka je k dispozici také na internetových stránkách: www.praha2.cz.
Nájem bytů
Prohlídky zveřejněných bytů zajišťují pracovníci bytového oddělení nebo pracovníci příslušné správní firmy obvykle jedenkrát týdně. Termín prohlídky je vždy uveden na vývěsce.
Nabídku na konkrétní byt s uvedením závazné výše nájemného je třeba doručit v zalepené obálce do podatelny Obvodního úřadu v Praze 2 nejpozději do data uvedeného na vývěsce. Obálku je nutné zřetelně označit
„Nájem bytu – adresa – NEOTVÍRAT !"
Při rozhodování o výběru nájemce bytu (pouze fyzická osoba) přihlíží majetková komise především k těmto kritériím:
- výše nájemného bez služeb (musí být uvedena konkrétní částka v Kč/měsíc),
- celková věrohodnost nabídky.
Návrh na uzavírání nových smluv k bytům s neregulovaným nájemným předkládá majetková komise ke schválení Obvodní radě.
Nájem se sjednává na dobu určitou 1 roku. Pronajímatel se zavazuje po uplynutí této doby uzavřít s nájemcem nájemní smlouvu k bytu na dobu neurčitou za podmínek stanovených smlouvou, pokud byly a nadále budou smluvní podmínky řádně plněny.
Podrobné informace poskytne vedoucí bytového oddělení majetkového odboru Zdena Szabová (tel. 2252 2356).
Nájem nebytových prostorů
Prohlídky zveřejněných nebytových prostorů zajišťují jejich správci po telefonické dohodě. Kontakt na příslušného správce je vždy uveden na vývěsce.
Nabídku na konkrétní nebytový prostor s uvedením závazné výše nájemného je třeba doručit v zalepené obálce do podatelny Obvodního úřadu v Praze 2 nejpozději do data uvedeného na vývěsce. Obálku je nutné zřetelně označit
„NEBYTOVÉ PROSTORY – adresa – NEOTVÍRAT !"
Nabídka musí obsahovat:
- výši nájemného v Kč/m2/rok (včetně vložených investic),
- přesnou specifikaci účelu nájmu,
- kopii živnostenského listu nebo jiného oprávnění k výkonu předmětné činnosti.   
O výběru nájemce rozhoduje majetková komise, která přihlíží především k těmto kritériím:
- výše nabídky nájemného (také s ohledem na vložené investice),
- kvalita záměru v obecné rovině i z hlediska zájmu obce,
- řádné plnění závazků vůči obci - městské části Praha 2,
- celková věrohodnost nabídky.
Smlouvy na pronájem nebytových prostor na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou maximálně 3 měsíce schvaluje majetková komise.
Návrhy na pronájem nebytových prostor na dobu určitou a na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než 3 měsíce předkládá komise ke schválení Obvodní radě.
Další informace poskytne vedoucí oddělení evidence majetku majetkového odboru Věra Kolářová (tel.24256244)

Jana Černochová

Zveřejněno: 20.01.2000 – support@publix.cz
Vytisknout