Začínají zápisy do základních školJako každoročně přišel čas budoucích prvňáčků. Zápis do základní školy je pro ně prvním setkáním se světem povinnosti a školy se na tento důležitý akt v životě svých
budoucích žáků dobře přichystaly - všude je pojímán jako slavnostní okamžik nejen pro děti, ale samozřejmě i pro jejich rodiče. Ti pochopitelně uvažují o tom, jakou školu pro svého potomka zvolit (např. ZŠ Londýnská má bezbariérový přístup, ZŠ Botičská tuto možnost dětem s postižením nabídne v novém školním roce. Pro jejich orientaci uvádíme termíny zápisu a zaměření jednotlivých základních škol.

ZŠ Vratislavova 12 - třídy s rozšířenou výukou N, A
Termín: 17. - 18. 1. 2001, 14:00 - 18:00
ZŠ Botičská 8 - třídy se sportovním zaměřením - fotbal (od 6. ročníku)
Termín: 15. 1. - 16. 1. 2001, 14:00 - 18:00
ZŠ Resslova 10 - informatika, základy administrativy, techn. kreslení
Termín: 16. 1. - 17. 1. 2001, 14:00 - 18:00
ZŠ U sv. Štěpána, Štěpánská 8 - klasická výuka
Termín: 15. - 16. 1. 2001, 14:00 - 18:00
ZŠ Legerova 5 - jedna třída - tenisová škola, výuka pro žáky se specifickými poruchami učení
Termín: 15. 1. 2001, 14:00 - 18:00, 16. 1. 2001, 14:00 - 17:00
ZŠ Na Smetance 1 - chemie, přírodopis, informatika, cizí jazyky
Termín: 15. 1. - 16. 1. 2001, 14:00 - 18:00
ZŠ Londýnská 34 - projektové učení, školní kmotra, sportovní a estetické zaměření a A
Termín: 15. 1. - 16. 1. 2001, 13:00 - 18:00
ZŠ Sázavská 5 - třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy (plavání, sportovní gymnastika)
Termín: 6. 2. - 7. 2. 2001, 14:00 - 17:00
ZŠ J. Masaryka 21 - projekt „Zdravá škola„ podporuje zdravý způsob života
Termín: 16. 1. - 17. 1. 2001, 14:00 - 18:00
ZŠ Slezská 21 - třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Termín: 16. 1. - 17. 1. 2001, 14:00 - 18:00
ZŠ Slovenská 27 - klasická výuka
Termín: 15. 1. - 16. 1. 2001, 13:00 - 18:00
Pozor: ZŠ Kladská s rozšířenou výukou jazyků (N a A) - zápis do 1. tříd nepořádá.
Všechny základní školy našeho obvodu věnují velkou pozornost mimoškolním aktivitám žáků v mnoha kroužcích s velmi různorodým zaměřením.
Výše uvedené informace byly zpracovány z podkladů dodaných školskému odboru Úřadu MČ Praha 2 přímo ze základních škol.
Mimo základní školy zřizované MČ Praha 2 působí v městské části Praha 2 církevní ZŠ „Gur Arje„, zřizovaná Židovskou obcí v Praze. Vyučování je rozšířeno o výuku náboženství, židovských tradic, dějin, kultury a hebrejštiny (termín zápisu pro 1. a 6. ročník je 8. 2. 2001, 16:00 - 19:00). Soukromá speciální ZŠ Integrál pečuje o žáky se specifickými poruchami učení (termín zápisu 17. 1. a 8. 2. 2001, 14:00 - 17:00). Ve Speciálních školách pro sluchové postižené, Ječná 27, proběhne zápis v květnu, Speciální školy pro zrakově postižené, nám. Míru 19, pořádají zápis v prvním únorovém týdnu a poté v květnu a v červnu, Speciální škola J. A. Komenského, nám. Míru 19, přijímá žáky v průběhu celého školního roku, klasický zápis do 1. třídy zde proběhne v polovině února.

Eva Vlachová

Zveřejněno: 15.01.2001 – support@publix.cz
Vytisknout