ZDRAVOTNICTVÍ

U kterých lékařů je možné se zaregistrovat?
Pacient se registruje u praktického lékaře a stomatologa, žena navíc u gynekologa a děti u dětského lékaře. Pokud Vás lékař převezme do své péče, vydá Vám písemné potvrzení o registraci. V případě, že Vás zaregistrovat nemůže, je ze zákona povinen Vám toto odmítnutí písemně sdělit.
Co je důležité vědět před registrací?
Především to, zda má zvolený lékař uzavřenou smlouvu se stejnou pojišťovnou jako pacient. V takovém případě je zdravotní péče v zákonem stanoveném rozsahu poskytována zdarma. Tato vstupní informace bývá uvedena v čekárně, stejně tak případná nabídka a ceník nadstandardních služeb, které hradí pacient.
Co když ošetřující lékař nabídne nadstandardní zdravotní péči?
Při nabídce nadstandardní péče je lékař mj. povinen Vás informovat o tom, jaké jsou možnosti standardního postupu, hrazeného pojišťovnou. Pokud se rozhodnete pro nadstandardní způsob léčby, pak ji musíte uhradit a lékař Vám vystaví doklad o zaplacení s uvedením částky a provedeného výkonu.
Za jakých podmínek lze změnit zdravotní pojišťovnu?
Na změnu zdravotní pojišťovny má pojištěnec právo jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Změnu pojišťovny přihlášením se za pojištěnce nutno projednat v předstihu.
Za jakých podmínek je možná změna lékaře?
Právo na výběr lékaře, který je ve smluvním vztahu s příslušnou pojišťovnou, může pojištěnec uplatnit jednou za tři měsíce.
Může lékař nebo zdravotnické zařízení odmítnout převzetí pojištěnce do péče?
Může, především tehdy, jestliže by přijetím dalšího pojištěnce bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen kvalitní zajistit zdravotní péči o tohoto pacienta nebo o ostatní pacienty, které má ve své péči. Míru tohoto zatížení posuzuje lékař sám. Dalším důvodem odmítnutí může být přílišná vzdálenost bydliště pojištěnce pro návštěvní službu. Lékař nemůže odmítnout pojištěnce v případě, že se jedná o neodkladnou pomoc.
Jaká zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění?
Především základní zdravotní péče. Informace o rozsahu hrazené péče a odpovědi na dotazy, vztahující se ke konkrétním situacím, Vám dá Vaše zdravotní pojišťovna. (zák. č. 48/97 Sb. § 13-16)
Co není hrazeno ze zdravotního pojištění?
Jedná se především o vyšetření, prohlídky a jiné výkony na žádost pojištěnce, které jsou provedeny v jeho osobním zájmu (např. vyšetření k vydání řidičského nebo zbrojního průkazu), nebo na žádost jiných fyzických nebo právnických osob, a jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav. Z pojištění nejsou hrazena také vyšetření a prohlídky na dožádání soudu, orgánů státní správy či policie. V těchto případech vyšetření hradí ten, kdo je požaduje.
(zák. č. 48/97 Sb. – příloha 1, zák. č. 20/66 Sb. - § 11(3).
Jak postupovat v případě nespokojenosti se zdravotní péčí lékaře?
Pokud má občan za to, že mu není poskytována náležitá zdravotní péče, má možnost:
a) podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovateli,
b) obrátit se na Českou lékařskou, stomatologickou nebo lékárnickou komoru, pokud se nedostatky týkají odborného či etického postupu lékaře nebo lékárníka,
c) obrátit se na svou zdravotní pojišťovnu, pokud zdravotnický pracovník odmítne provést zdravotní výkon spadající do hrazené péče,
d) obrátit se na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení (u nestátních zdravotnických zařízení v Praze 2 je jím Obvodní úřad Městské části Praha 2, humanitní odbor, nám. Míru 20).

-red-

Zveřejněno: 23.06.2000 – support@publix.cz
Vytisknout