Vyjádření odboru výstavby ÚMČ Praha 2 : Prodejny Francouzská 29, 31 a 33

Původní prodejna masa a uzenin podnikatele Hulaty, s rozsáhlým zázemím bourání masa a výroby uzenin včetně udírny, skladiště benzínu, „továrny tuků“ se traduje, dle dostupné archívní dokumentace stavebního úřadu Prahy 2, od roku 1922. V roce 1929 byly objekty rozšířeny do dnešního stavebně technického stavu a jsou situovány na čtyřech parcelách. Charakter provozu se během dlouhého období od svého vzniku do současnosti téměř nezměnil.
Vzhledem k používaným zastaralým technologiím byl neustálým zdrojem stížností obyvatel a vzbuzoval zejména v posledních letech pozornost orgánů státní správy, zvláště městského hygienika a odboru životního prostředí ÚMČ Praha 2.
V současné době se nový vlastník rozhodl tento provoz ukončit a využít stávající nemovitosti jako moderní samoobslužné bezbariérové prodejny potravinářského a v menší míře nepotravinářského zboží.
Srovnáme-li dopad původního a navrhovaného provozu na životní prostředí v okolí a vzhledem k modernímu způsobu prodeje, dojdeme k závěru, že navrhované využití je zatěžuje podstatně méně. Odvětrání prodejen je nuceně pod střechou uličních domů s tím, že hlučnost tohoto vzduchotechnického zařízení je doložena hlukovou studií a posouzena městským hygienikem. Před uvedením do provozu musí být provedeno kontrolní měření a v případě, že naměřené hodnoty hladin hluku by přesáhly stanovené limity, stavba by nemohla být zkolaudována ani užívána.
Stavba, která je navržena k rekonstrukci hygienicky, provozně a pohledově neuspořádaných nevyhovujících staveb, sahajících od spletitého podzemí až do třetího nadzemního podlaží, bude jednopodlažní sloužící všem obyvatelům v okolí.
Podzemní podlaží budou zasypána, nadzemní podlaží částečně odbourána, nedojde k navýšení střech, nepřesahuje půdorys dnešních objektů a to ani v obslužných plochách. Mění se poměr prodejních ploch a zázemí a celková užitná plocha se snižuje. Zásobování je řešeno stávajícím průjezdem z ulice Francouzské bez větších stavebních úprav a z toho vyplývá, že bude prováděno dodávkovými auty v průjezdu a ne na komunikaci.
Prodejna je zamýšlena jako služba pro obyvatele daného území, je v docházkové vzdálenosti MHD a nepředpokládá se proto zhoršení situace v dané oblasti. Řízení o povolení stavebních úprav stávajících objektů a umístění inženýrských sítí (výše i dále jen „stavba“) bylo zahájeno dnem podání žádosti, byli vyrozuměni všichni známí účastnící řízení, včetně MČ Praha 2 zast. RNDr. K. Winkelbauerem, dotčené orgány státní správy, majitelé poduličních zařízení (inženýrské sítě), bylo provedeno nařízené ústní jednání spojené s místním šetřením k projednání předložené žádosti, a protože stavební úřad neshledal žádné zákonné důvody bránící povolení této stavby, bylo vydáno stavební povolení.

Ing. arch. Ladislav Stupka, vedoucí odboru

Zveřejněno: 05.11.2001 – support@publix.cz
Vytisknout