Výběrové řízení na obsazení pozice pracovník/ce oddělení ochrany životního prostředí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 2 – Úřad městské části Praha 2

zastoupený tajemníkem Úřadu městské části Praha 2

vyhlašuje dne 4. 5. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

pracovník/ce  oddělení ochrany životního prostředí v odboru životního prostředí

 

Místo pracoviště: Praha 2.

Platové zařazení: platová třída 9.

Sjednaný druh práce: pracovník/ce odboru životního prostředí v oddělení ochrany životního prostředí, ÚMČ  Praha 2, s místem výkonu práce Praha. Pracovní poměr na dobu určitou, s 3-měsíční zkušební dobou.

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změněněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

a)  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,

b)  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,

c)  způsobilost k právním úkonům,

d)  bezúhonnost.

 

 

Požadované vzdělání:

§  vysokoškolské – magisterský studijní program se zaměřením na ochranu životního prostředí.

 

 

Požadované znalosti:

§  zkušenosti z oblasti výkonu státní správy a samosprávy vítány,

§  komunikační a organizační schopnosti,

§  dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet).

 

Náplň práce:

-  vyjadřuje se k územním záměrům a projektům dotýkajících se území Prahy 2,

-  jako dotčený orgán vydává souhrnná stanoviska za odbor životního prostředí k územnímu a stavebnímu řízení,

-  vydává koordinovaná stanoviska za úřad k řízení dle stavebního zákona,

-  provádí konzultační činnost pro fyzické osoby a zástupce právnických osob k záměrům a projektům dotýkajících se území Prahy 2 v rámci kompetencí odboru,

-  zveřejňuje oznámení o územním a stavebním řízení a oznámení vlivu stavby na životní prostředí na úřední desce a podává zprávy o zveřejnění,

-  zajišťuje agendu veřejné finanční podpory v oblasti životního prostředí,

-  provádí veřejnoprávní kontrolu u fyzických nebo právnických osob, které jsou příjemci veřejné finanční podpory v součinnosti s útvarem interního auditu a kontroly,

-  vede evidenci stížností a jejich řešení a evidenci žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a kontroluje plnění lhůt, daných tímto zákonem,

-  zodpovídá za vyvěšování dokumentů na úřední desce odboru a za dodržování termínů vyvěšování,

-  zajišťuje agendu správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků, kontroluje čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků,

-  vede evidenci pošty odboru životního prostředí a styk s podatelnou,

-  vede evidenci docházky pracovníků odboru a zajišťuje další administrativní práce odboru.

 

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 21. 5. 2018 na adresu:

 

Městská část Praha 2

Úřad městské části Praha 2

Oddělení personálně právní

nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

 

 

obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pracovník/ce oddělení ochrany životního prostředí v odboru ŽP“

 

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru dle dohody.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne 2. 5. 2018   

Ing. Michal Kopecký, MPA

tajemník Úřadu městské části Praha 2

Zveřejněno: 04.05.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout