Veřejné projednání konceptu regulačního plánu Vinohrady I.

Dne 29. 6. 2001 proběhlo ve velkém sále Martinického paláce, v sídle Útvaru rozvoje hl. města Prahy, veřejné projednání konceptu regulačního plánu Vinohrady část I, spojené s výkladem zpracovatele.
Do 30. 7. 2001 mohl každý občan uplatnit svá stanoviska, připomínky a námitky k této dokumentaci ve smyslu § 21, odst. 2, 3 a 4 stavebního zákona.
Městská část Praha 2 počátkem července rozeslala upozornění na probíhající proces projednání konceptu regulačního plánu Vinohrady část I jednotlivým vlastníkům nemovitostí v dotčeném území spolu s informacemi k projednání, kopií veřejné vyhlášky a konceptem navržených závazných regulativů k jejich objektům.
K tomuto nestandardnímu kroku přistoupila ve snaze upozornit i ty vlastníky, kteří mají bydliště mimo Prahu 2 a jen stěží mohou získat informace zveřejněné na úřední desce městské části Praha 2, v Novinách Prahy 2 nebo na internetu.
Zpracováním všech stanovisek, připomínek a námitek se následně bude zabývat zástupce pořizovatele Útvar rozvoje hl. m. Prahy, úsek podpory pořizování, který vypracuje souborné stanovisko ke konceptu regulačního plánu a toto, schváleno, bude podkladem pro dopracování návrhu regulačního plánu.

sp

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout