Vážení spoluobčané, k 1.1. 2000 došlo k radikální změně...

v organizaci a koncepci práce Městské policie v Praze. Pro občany budou „viditelné“ zejména dvě věci: V prvé řadě má nyní Městská policie své obvodní ředitelství v každé z Městských částí Praha 1 – 15, takže každý ze starostů komunikuje přímo se „svým“ příslušným ředitelem, event. dalšími strážníky. Pro Prahu 2, kde obvodní ředitelství Městské policie v posledních letech nebylo, jde o významný posun. Druhým novým prvkem v celé vnitřní Praze je zavedení okrsků (rajonů) a jmenovité přidělení strážníků k nim. V Praze 2 půjde o 15 okrsků, ve kterých můžete již v těchto dnech vidět strážníky, někdy samotné, jindy ve dvojicích, na pěších obchůzkách. Předpokladem zde je důkladné seznámení strážníků s jim přiděleným okrskem, přímá komunikace s občany, reakce na dění v terénu, případný zákrok či preventivní zásah, mapování problémových míst, aj. Samozřejmé je, že tato služba nenahrazuje dosavadní činnosti (hlídkovou službu, jednotku Městské policie v metru či na hlavním nádraží, pohotovostní službu aj.), naopak je v terénu rozšiřuje. Okrskový strážník by se měl ve svém rajonu stát obecně známým, být v každodenním styku s Vámi - občany a s přiděleným územím. Pracovní režim okrskových strážníků bude stanovován podle potřeb v daném místě, nepřetržitou službu bude nadále zajišťovat okrskové ředitelství prostřednictvím hlídkové služby. Musím však současně upozornit na rozdíl v kompetencích policie městské a státní, které si občané často neuvědomují – „naši“ strážníci městské policie mají za úkol zajišťovat zejména záležitosti veřejného pořádku, mohou zasahovat do řešení dopravních situací apod. Jsou ve spojení a spolupracují s Českou policií, nemohou ji však suplovat. Blíže se k problematice Městské policie v Praze 2 vrátí v příštím čísle Novin Prahy 2 její obvodní ředitel ing. Hynek Svoboda.
V závěru roku 1999 proběhl v Praze 2 výběrový průzkum mezi občany zaměřený na jejich vnímání bezpečnosti, na jejich vidění kritických lokalit, na otázky kriminality obecně i na jednotlivé její formy, apod. Potvrdil některé tušené avšak dosud nikoliv plně podložené skutečnosti, možná překvapivě označil Prahu 2 za poměrně bezpečnou rezidenční oblast, přinesl řadu námětů jak pro práci Obvodního úřadu tak policie ČR i městské. Jedním z četně zastoupených námětů byla právě otázka zavedení pochůzkové služby spojená s připomenutím období prvé republiky: prvý krok k tomu se u Městské policie právě uvádí v život. Prosím však Vás, občany Prahy 2, o konstruktivní součinnost se strážníkem, kterého budete potkávat u Vás v ulici, v parku, před školami i jinde.

Mgr. M. Basch

Zveřejněno: 13.03.2000 – support@publix.cz
Vytisknout