Vážení čtenáři, opět po měsíci před vás předstupuji

s informací o bodech, které na svých schůzích projednávala Obvodní rada. Od uzávěrky květnového čísla Novin Prahy 2 se OR sešla celkem třikrát a projednala 52 bodů a 21 informací.
10. zasedání se uskutečnilo 11. května a z jednání jsem pro vás vybral následující témata. OR souhlasila s vypsáním výběrového řízení na zpracování analýzy dopravy v klidu (neboli parkování) na území Městské části Praha 2. V návaznosti na změnu zákona o zadávání veřejných zakázek rada přistoupila k úpravě směrnice pro zadávání veřejných zakázek v rámci rozpočtu městské části a směrnice pro zakázky v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Protože se blíží okamžik otevírání bezbariérového domu vybudovaného na náklady městské části (viz. článek v tomto čísle novin), radní souhlasili s výběrem nájemců a uložili místostarostce Mgr. Jarmile Cechnerové s těmito 7 občany Prahy 2 uzavřít nájemní smlouvu. V závěru OR souhlasila s výběrem dodavatelů stavebních prací na objektech Lípová 2 a 4, Rašínovo nábřeží 16, 18 a 22 a Karlovo náměstí 18. Radní vzali na vědomí informaci o petici občanů ve věci rušení nočního klidu klubem FX Radost v Bělehradské ulici a informaci ředitelky Školského úřadu o vyhodnocení dotazníkové akce, zjišťující postoje rodičů žáků základních a středních škol k vyhlášení mimořádného volna pro žáky v době výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.
11. zasedání proběhlo 25. května a prvním bodem jednání byla bezpečnostní situace v Praze 2. Členové OR vyslechli informace zástupce Městské policie pana Svobody, Policie ČR pana Mikesky a vzali na vědomí jejich zprávy o bezpečnostní situaci v městské části Praha 2. Na základě těchto zpráv a po projednání v komisi bezpečnostní a komisi životního prostředí OR souhlasila s vyhlášením zákazu vstupu na část trávníků na Karlově náměstí. OR požádala ředitele Městské Policie o posílení služby o 8 strážníků výlučně pro Karlovo náměstí a ředitele Policie ČR pro Prahu 2 o pokračování kontrol zaměřených na drogovou problematiku. OR dále vzala na vědomí usnesení Rady zastupitelstva hl. m. Prahy z 25. 4. 2000, týkající se výše nájemného v bytech pro období od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001 a v té souvislosti stanovení koeficientu, vyjadřujícího míru inflace za předcházející rok ve výši 1,049 a stanovila, že v bytech s regulovaným nájemným, nacházejících se v domech, které jsou v majetku hl. m. Prahy, svěřených M. č. Praha 2, bude v období od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001 vybíráno základní nájemné v následující výši: I. kat. - 34,27 Kč, II. kat. - 25,69 Kč, III. kat. - 19,97 Kč, IV. kat. - 14,27 Kč, s výjimkou bytů v domech Záhřebská 15, Máchova 3 a 5, Bruselská 9, bezbariérových bytů zvláštního určení v objektu Jana Masaryka 38 a bytu OS Pohoda v Sokolské 29, kde zůstává cena nájemného v dosavadní výši. OR také souhlasila s vypsáním výběrového řízení na zakázku Údržba veřejné zeleně na obvodě Prahy 2 část 3 (tj. Havlíčkovy sady, nám. Míru, Perucká stráň, Tylovo nám.).
Poslední zasedání, které se uskutečnilo do uzávěrky tohoto čísla novin, proběhlo 8. června a bylo 12. v pořadí. OR vzala na vědomí, že na městskou část přecházejí na základě nově přijatých zákonů a na základě Statutu hl. města Prahy správní činnosti jako je vydávání cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel a souhlasila se změnou organizační struktury ObÚ, s navýšením počtu pracovníků na celkový max. počet 225 a s příslušným navýšením mzdových prostředků. OR dále vzala na vědomí souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části za I. čtvrtletí 2000. Radní dále vzali na vědomí uspořádání dvoudenní akce „Pivobraní“ a souhlasili s uvolněním částky 35 tis. Kč na její konání. OR dále vzala na vědomí informaci o jednání představenstva akciové společnosti KOMWAG, ve které má Praha 2 majetkovou účast a souhlasila s rozdělením hospodářského výsledku za rok 1999. Tento bod bude dále projednávat Obvodní zastupitelstvo. Na základě Obvodním zastupitelstvem schváleného záměru vzniku gymnázia radní souhlasili se záměrem vzniku gymnázia v budově základní školy Sázavská počínaje školním rokem 2001/2002 a uložili starostovi Mgr. Michalu Baschovi spolu s předsedou KVV Janem Polechou předložit OR koncepci vzniku tohoto gymnázia. OR dále schválila program jednání Obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 20. června, doporučila schválit poskytnutí finančních darů na základě „Pravidel pro poskytování adresné finanční pomoci rodinám s těžkým zdravotním postižením“ za I. čtvrtletí 2000 a souhlasila s výběrem dodavatelů na 20 ks PC a 11 ks notebooků podle zákona o zadávání veřejných zakázek. V závěru OR vzala na vědomí informaci k výběrovému řízení na investora revitalizace areálu Havlíčkových sadů.
Vážení čtenáři, přeji vám všem, kterým začíná dovolená či prázdniny jejich příjemné prožití a závěrem jako obvykle připomínám, že všechna usnesení a jejich přílohy jsou k dispozici buď na úřední desce na nám. Míru, nebo na internetových stránkách Prahy 2 – www.praha2.cz.

Alan Hopp, radní za ODS

Zveřejněno: 23.06.2000 – support@publix.cz
Vytisknout