Vážení čtenáři,

Rada městské části Praha 2 se od uzávěrky březnového čísla Novin Prahy 2 sešla dvakrát. Na pořadu 5. zasedání dne 5. března měli radní celkem 50 bodů - na všechny (stejně jako na informace) - však čas nezbyl. Rada projednávala návrh koncepce informačního systému do roku 2003 a shodla se na nutnosti vytvoření pracovní komise. Ta se touto poměrně odbornou prací bude zabývat. Výsledkem snažení by měl být systém, který bude v úplnosti a přehledně poskytovat informace občanům Prahy 2 prostřednictvím internetu, ale také zkvalitní práci úředníků městské části.
Radní dále vypsali výběrové řízení na dodavatele projektových prací pro 30 lokalit, ve kterých by bylo možné podle předběžného vyjádření památkářů vybudovat půdní vestavby. Rada schválila Pravidla pro poskytování darů členům komisí rady a odměn členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy ZMČ Prahy 2 a Zásady řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 2.
Radní dále vypsali výběrové řízení na dodavatele úprav zahrady Ztracenka, souhlasili s předběžným seznamem chodníků vhodných k rekonstrukci a s poskytnutím finančních prostředků na jejich rekonstrukci TSK prostřednictvím rozpočtu HLMP ve výši 13 mil. Kč.
6. zasedání proběhlo 19. března a na pořadu bylo celkem 35 bodů a 12 informací. RMČ schválila granty v oblasti životního prostředí - celkem 315 tisíc Kč, především na péči o zatoulané psy a kočky, v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže - celkem 651 tisíc Kč.
Na granty v oblasti kultury navrhli radní zastupitelstvu ke schválení celkem 915 tisíc Kč, 830 tisíc Kč se navrhuje na granty v oblasti sociální a konečně 86 tisíc Kč bylo uvolněno do oblasti zdravotnictví s tím, že projekt stomatologické prevence na mateřských školách ještě před schválením projedná zdravotnická komise rady.
Radní dále schválili návrh Statutu Novin Prahy 2, který např. podrobně stanovuje kompetence redakční rady, vedoucího redaktora a jednotlivých pracovníků redakce. Za účasti předsedů klubů všech politických stran ZMČ Prahy 2 se rada zabývala dosavadním průběhem výběrového řízení na investora a nájemce areálu Havlíčkových sadů. Jednání dosud nebylo ukončeno, o výsledku vás Noviny Prahy 2 budou informovat.
Rada se dále podrobně seznámila se studií rekonstrukce parku Folimanka a souhlasila se zadáním zpracování projektové dokumentace na úpravy v odhadovaném rozsahu cca 20 mil. Kč. V závěru radní schválili jednu z variant rekonstrukce budov Úřadu městské části a konstatovali, že se člen ZMČ za Unii svobody PhDr. Andrej Gjurič vzdal svého mandátu ke dni 30. 1. 2001 a prohlásili náhradníka z kandidátky US pana Jana Korsesku.
Veškerá usnesení jsou k dispozici na internetových stranách: www.praha2.cz a na úřední desce.

Alan Hopp, radní za ODS

Zveřejněno: 03.04.2001 – support@publix.cz
Vytisknout