Vážení čtenáři,

Rada městské části Praha 2 se od uzávěrky dubnového čísla Novin Prahy 2 sešla dvakrát. Na pořadu 7. řádného zasedání dne 2. 4. bylo 31 bodů a 6 informací. RMČ souhlasila s uzavřením dohody o ukončení nájmu se Soukromou taneční konzervatoří, s. r. o., nájemcem Gröbeho vily, ke dni 15. 7. 2001. RMČ dále schválila záměr uspořádat v průběhu posledních 14 červnových dnů na náměstí Míru kulturní akce, na kterých budou moci žáci MŠ a ZŠ MČ Praha 2 předvést výsledky svých volnočasových aktivit. Odsouhlasila také umístění restaurační zahrádky na Tylově náměstí před provozovnou rychlého občerstvení KFC s celoročním provozem. Dále vyhlásila 2. kolo grantového programu v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže a v oblasti kultury a schválila prázdninový provoz mateřských škol MČ Praha 2: MŠ
J. Masaryka 31 od 2. 7. do 31. 7. 2001 a MŠ Kladská 25 od 1. 8. do 24. 8. 2001. Od 27. 8. do 31. 8. 2001 nebude provoz mateřských škol zajištěn.
Na pořadu 8. zasedání dne 17. 4. bylo 35 bodů a 7 informací. Radní mj. schválili seznam lokalit, ve kterých bude předběžně posouzena možnost výstavby hromadných garáží - podzemní garáže na Tylově náměstí, Jiráskově, I. P. Pavlova, Karlově (u nemocnice), na nám. Míru, v ul. Pod Slovany, Slezské (u soudu), na křižovatce Záhřebská – Americká, někde v oblasti Korunní – Šumavská a v oblasti u Riegrových sadů; nadzemní objekt přichází v úvahu na jediném místě, pod Nuselským mostem. RMČ dále vzala na vědomí informaci o současném stavu rekolaudace prostor klubu FX Radost a výsledky místního šetření provedeného odborem výstavby. Souhlasila se stanovením nájemného z bytů v Bělehradské 120 ve výši 50% regulovaného nájemného s platností od 1. 4. 2001 do 30. 6. 2001 pro všechny nájemníky bytů a uložila J. Černochové, zástupkyni starosty, uplatnit požadavek na kompenzaci poskytnutých slev na nájemném za období 7/1998 - 6/2001 od FX Radost, s. r. o. Souhlasila rovněž se záměrem organizačních změn ÚMČ (např. zřízení odboru dopravy; zřízení odboru kontroly; změnu organizační struktury u některých odborů a některé další drobnější změny). Radní zřídili pracovní skupinu pro tvorbu informačního systému MČ Praha 2 a souhlasili se záměrem pronajmout na letní sezónu kurty Na Smetance. Jako obvykle připomínám, že všechna usnesení jsou k dispozici na www.praha2.cz a na úřední desce.

Alan Hopp, radní za ODS

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout