Vážení čtenáři,

redakční rada Novin Prahy 2 mě pověřila úkolem napsat článek o Obvodním úřadu městské části Praha 2. Jak již z názvu vyplývá, obvodní úřad je jedním z orgánů městské části a nelze o něm psát odtrženě od ostatních.
Nejvyšším orgánem m. č. Praha 2 je obvodní zastupitelstvo. V komunálních volbách v roce 1998 bylo v Praze 2 zvoleno 35 členů obvodního zastupitelstva. Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání obvodního zastupitelstva jsou veřejná. Informaci o místě, době a programu najdete na vývěskách budovy ObÚ m. č. Praha 2, nám. Míru 20, kde se také po zasedání dočtete o jeho průběhu.
Obvodní rada je výkonným orgánem m. č. Praha 2 v oblasti samostatné působnosti obce a ze své činnosti je odpovědna obvodnímu zastupitelstvu. Obvodní zastupitelstvo zvolilo na svém ustavujícím zasedání v roce 1998 devítičlennou obvodní radu včetně starosty a tří zástupců starosty. Schází se zpravidla jedenkrát za dva týdny a její jednání jsou neveřejná. Obvodní rada si zřídila jako své iniciativní, poradní a kontrolní orgány tyto komise: kontrolní, finanční, bezpečnostní, dopravní, kulturní, majetkovou, bytovou, rozvoje, sociální, výchovy a vzdělávání, zdravotnickou, životního prostředí.
Posledním (nikoliv však co do významu) orgánem městské části je obvodní úřad. Úřad tvoří starosta, jeho zástupci, tajemník úřadu a ostatní pracovníci.
V čele úřadu stojí starosta. Tajemník je nadřízený všem pracovníkům úřadu a plní funkci statutárního orgánu. Obvodní úřad městské části Praha 2 plní úkoly, které mu uložila obvodní rada nebo obvodní zastupitelstvo a dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony a Statutem hl. m. Prahy. Ve věcech přenesené působnosti je obvodní úřad podřízen Magistrátu hl. m. Prahy, který je zpravidla odvolacím orgánem proti rozhodnutím obvodního úřadu. Obvodní úřad vykonává státní správu v přenesené působnosti např. v oblasti stavebního řádu, živnostenského podnikání, dávek státní sociální podpory.
Do výkonu státní správy v přenesené působnosti nepřísluší zasahovat voleným orgánům městské části (samosprávě). Na druhou stranu však pouze samosprávě přísluší rozhodovat např. o tom, jak bude hospodařit s majetkem obce. Úřad zde má pouze servisní funkci. V současné době se Obvodní úřad m. č. Praha 2 člení na tyto odbory: kancelář zastupitelstva, kancelář tajemnice, vnitřní správy, humanitní, státní sociální podpory, školství, živnostenský, výstavby, životního prostředí, majetkový a ekonomický. (V dalších číslech Novin Prahy 2 budete postupně seznamováni s jejich činností.)
Chci Vás také upozornit na naši informační kancelář. Nachází se vedle vstupu do obvodního úřadu na rohu nám. Míru s ul. Jugoslávskou. Poskytuje informace o činnostech všech odborů, zajišťuje kopírování, vydává různé formuláře, má k dispozici seznamy volných nebyt. prostor a další informační materiály. V blízké budoucnosti chceme prostory této kanceláře zrekonstruovat a rozšířit tak, abychom Vám mohli na jednom místě poskytnout větší škálu služeb.
Informace poskytuje m. č. Praha 2 rovněž na svých internetových stránkách www.praha2.cz. U odkazu „odbory obvodního úřadu“ je u většiny odborů (v blízké době u všech) uveden popis činností odborů a informace pro občany, které zjednoduší jejich kontakt s úřadem. Dále se na webových stránkách můžete seznámit s usneseními obvodní rady a zastupitelstva, sledovat úřední desku, kde jsou např. nabídky nebytových prostor, případně vyslovit své názory, problémy či požadavky v diskusním foru. Rovněž je možné psát na e-mail oupraha2@login.cz.
Na závěr mého poněkud suchopárného článku bych chtěla říct, že většina z nás úředníků si uvědomuje, že naším úkolem je služba veřejnosti a že náš úřad je vlastně úřadem Vaším. Pokud se setkáte s opačným přístupem, nebojte se domáhat nápravy u vedoucího odboru, u mne nebo u pana starosty. A nezlobte se na nás, prosím, příliš, když nám úřední šiml občas zařehtá. Je to bohužel zvířátko, které vyhyne asi až s civilizací.

Zdenka Šimonová, tajemnice ObÚ m. č. Praha 2

Zveřejněno: 03.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout