Vážení čtenáři,


vítám vás po prázdninách a doufám, že jste načerpali mnoho nových sil. Obvodní rada se od uzávěrky srpnového vydání Novin Prahy 2 sešla na dvou řádných a jednom mimořádném zasedání.
Na programu 6. mimořádného zasedání v tomto roce, které se uskutečnilo 10. října bylo celkem 9 bodů a 5 informací, které radní nestačili projednat na své 15. schůzi. Kromě dvou bodů, které se týkaly odvolání proti rozhodnutím bytové, resp. majetkové komise rada především rozjednala návrh „Pravidel nájmu bytů obce pro mladé rodiny". Tento návrh byl schválen na 17. schůzi OR a více se o nich dočtete na třetí stránce tohoto vydání. Obvodní rada dále projednávala možný odprodej domu v ulici J. Masaryka a souhlasila s povinným seznamem dokladů potvrzujících prodávajícímu důvěryhodnost zájemců o odkup domu. OR určila čtyři zájemce, kteří podali nejvyšší nabídku, mezi nimiž dojde k definitivnímu výběru. Obvodní rada dále souhlasila s ukončením provozu stánku s občerstvením, punčochovým zbožím a chlazenou drůbeží na Karlově náměstí. Tento návrh vychází ze schváleného generelu stánkového prodeje na území Městské části Praha 2, uvedený stánek tomuto generelu neodpovídá jak umístěním (v památkově chráněném parku), tak sortimentem. Radní také souhlasili se záměrem vyhlásit veřejnou obchodní soutěž na zakázku „Údržba čistoty chodníků v Praze 2" a souhlasili s výběrem vítěze veřejné zakázky na zpracovatele studií nového prostorového a funkčního řešení stávajících budov Obvodního úřadu a objektů Jugoslávská 20 a 22. Obvodní rada dále projednávala výsledky 1. etapy prací konzultační firmy BIRT k revitalizaci Havlíčkových sadů a uložila starostovi M. Baschovi předložit OR návrh stanoviska městské části k těmto závěrům a návrh zadání pro druhou etapu prací – vypsání soutěže. V závěru radní souhlasili s výzvou více zájemcům na veřejnou zakázku „Rekonstrukce zahrady Ztracenka".
16. řádné zasedání Obvodní rady se uskutečnilo 24. srpna a na pořadu jednání měli radní celkem 13 bodů. Kromě jiného jmenovali nového vedoucího vznikajícího odboru styku s veřejností a kultury a vyslechli informaci o organizační přípravě voleb do Senátu ČR na části území městské části. Souhlasili dále s výzvou více zájemcům na veřejnou zakázku „Údržba veřejné zeleně na části obvodu Prahy 2". Snad nejvíce času Obvodní radě zabral bod týkající se průběhu zasedání MMF a SB, v rámci kterého OR kromě jiného schválila návrh smlouvy se společností KOMWAG, a.s. o pronájmu 45 parkovacích míst na hlídaném parkovišti v Bělehradské ulici pro obyvatele z ulic Čiklova, Krokova a Lumírova a návrh smlouvy s CK CONCORDIA Praha o ubytování 10 osamělých obyvatel domů s pečovatelskou službou v termínu 18.9. - 1.10.2000. Návrh místostarostky J. Cechnerové na poskytnutí příspěvku na 14 ti denní rekreaci mimo Prahu pro obyvatele důchodového věku z ulic Lumírova a Krokova Obvodní rada nepřijala. OR dále přijala usnesení, ve kterém souhlasí s požadavkem místních občanů Prahy 2 na zalití povrchu ulice Anglická asfaltem z důvodu snížení hlučnosti povrchu vozovky a žádá odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy o realizaci tohoto opatření. Obvodní rada schválila na návrh místostarostky J. Černochové pravidla vypisování soutěže o „Nájem bytu obce pro mladé rodiny" – tzv. startovací byty a rozšířila pravomoce bytové komise o posuzování došlých nabídek. V závěru OR nevybrala vítěze veřejné zakázky na zpracování studie a projektové dokumentace prostoru Folimanky a uložila zástupci starosty K. Winkelbauerovi vypsat nové výběrové řízení a schválila zadání pro II. etapu prací konzultační firmy BIRT k revitalizaci areálu Havlíčkových sadů.
Na programu 17. řádného zasedání, které proběhlo 31. srpna, bylo celkem 21 bodů a 5 informací. Obvodní rada projednala a schválila statut „Smírčí rady Prahy 2" a doporučila Obvodnímu zastupitelstvu podpořit její vznik. Více o Smírčí radě se dozvíte v říjnovém vydání Novin Prahy 2. Radní po diskusi schválili záměr vypsat výběrové řízení na provozovatele gymnázia na území Prahy 2 a uložili starostovi M. Baschovi předložit OR podrobný popis podmínek fungování gymnázia a návrh harmonogramu realizace záměru zřízení gymnázia. Obvodní rada souhlasila se zadáním studie na úpravy náměstí Míru a uložila místostarostovi K. Winkelbauerovi předložit OR tuto studii k posouzení před samotným zadáním projektu. OR předpokládá úpravy spíše drobnějšího charakteru, nikoli změnu dopravních dispozic náměstí, především jde o změnu povrchu – dláždění místo asfaltu. Obvodní rada vzala na vědomí souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu M. č. Praha 2. Poté co o této zprávě rozhodne Obvodní zastupitelstvo vás v Novinách Prahy 2 budeme informovat podrobněji. Radní dále vzali na vědomí návrh koncepce informačního systému do roku 2002 a uložili vedoucímu odboru informatiky předložit do 31. prosince aktualizaci této koncepce. Obvodní rada opět projednávala průběh příprav na zasedání MMF a SB a souhlasila s uvolněním celkové částky 340 tis. Kč na uhrazení platby vyplývající z dodatku smlouvy na pojištění majetku M. č. Praha 2, na zajištění telefonního informačního centra a na zajištění skel oken budov užívaných Obvodním úřadem. Závěrem OR schválila návrh programu jednání Obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 12. září, vzala na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení OZ za období leden až červen 2000 a informaci o všech právně volných bytech, se kterými disponuje M. č. Praha 2.
Vážení čtenáři, jako obvykle připomínám, že všechna usnesení jsou k dispozici jak na úřední desce Obvodního úřadu na náměstí Míru, tak zde na internetových stránkách – www.praha2.cz.

Alan Hopp, radní (ODS)

Zveřejněno: 19.09.2000 – support@publix.cz
Vytisknout