Vážení čtenáři,


poslední zasedání Rady městské části Praha 2 (RMČ) 20. století proběhlo 18. prosince. Na pořadu bylo úctyhodných 48 bodů a čtyři informace. Rada kromě jiného vzala na vědomí informaci o současném stavu rekolaudace prostor v FX RADOST a souhlasila se stanovením nájemného bytů v tomto domě ve výši 50 % regulovaného nájemného s platností od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001. RMČ také souhlasila se zřízením příspěvkových organizací ve školství formou sloučení do samostatných subjektů s právní subjektivitou a s dalšími kroky, které vyplynuly z tohoto sloučení.
Rada souhlasila se zařazením částky
5 mil. Kč do rozpočtu na rok 2001 určených na vybudování kamerového systému na území m. č. Praha 2. Za tuto částku by mělo být pořízeno cca 10 kamer napojených na systém státní i městské policie. O konkrétním umístění kamer se ještě bude diskutovat a RMČ bude prosazovat, aby hlavním cílem byla prevence a postihování drobné pouliční kriminality. Radní dále vypsali grantové programy v oblasti životního prostředí, zdravotnictví, mimoškolních aktivit dětí a mládeže a v oblasti sociálních služeb. Podrobnější informace se dozvíte na straně 3 tohoto čísla Novin Prahy 2. Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu Dittrichova 2 s Městskou knihovnou Praha. Pobočka Městské knihovny by na tomto místě měla být otevřena již začátkem tohoto roku. Radní také vzali na vědomí průběžnou informaci o zajištění výroby vína a schválili uvolnění cca 100 tis. Kč na výrobu etiket a zakoupení lahví.
Vážení čtenáři, všechna usnesení jsou k dispozici jak na úřední desce, tak na internetových stránkách Prahy 2 – www. praha2.cz.   

Alan Hopp (ODS)

Zveřejněno: 15.01.2001 – support@publix.cz
Vytisknout