VÝZVA

V rámci přípravy revitalizace a rekonstrukce areálu Havlíčkových sadů vyzývá Městská část Praha 2 odbornou i laickou veřejnost k předložení námětů na způsob využití areálu včetně stávajících staveb, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že areál (celek i jeho jednotlivé části) je památkově chráněn a tomu, že park musí být i nadále přístupný veřejnosti a vinice musí zůstat zachována.
Náměty na způsob využití lze pojmout jako:
1. Koncepci celkového řešení areálu Havlíčkových sadů.
2. Řešení jednotlivých objektů v areálu.
Na vyžádání a proti uhrazení účastnického poplatku 500 Kč u paní Skružné nebo paní Zítové (majetkový odbor IV. patro č. dv. 505) mohou zájemci obdržet následující podklady:
- technický pasport objektu čp 58 v k.ú. Vinohrady (Gröbeho vila)
- podklady k objektu čp 60 v k.ú. Vinohrady (Dolní Landhauska)
- podklady k objektu čp 2188 v k.ú. Vinohrady (pavilon)
- podklady k altánu na vinici
- seznam nemovitých kulturních památek v Havlíčkových sadech
- dendrologický a kvalitativní průzkum dřevin v parku
- rámcové podmínky orgánu památkové péče
Prohlídku Gröbeho vily je možné dohodnout se správcem objektu na telefonním čísle 258 157 nebo 2425 4358.
Nejlepší návrhy (I. až III. místo) budou oceněny následovně :
1) 20 000 Kč
2) 5000 Kč
3) 1000 Kč
s tím, že jejich ocenění nezakládá povinnost jejich využití při realizaci.
Návrhy zasílejte do 15. 10. 1999 na adresu:
Městská část Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo doručte osobně do podatelny Obvodního úřadu.
Obálku označte heslem:
Havlíčkovy sady, neotevírat.

noviny Prahy 2

Zveřejněno: 20.01.2000 – support@publix.cz
Vytisknout