VOLBY 2002... V říjnu a v listopadu budeme volit své zastupitele a senátory

Dvojstrana věnovaná senátním a komunálním volbám - bezplatná inzerce politických stran + představení kadidátů do Senátu

Připomeňme si, jak jsme v Praze 2 volili v červnových volbách do Parlamentu ČR
Praha 2: 25 906 platných hlasů
Kandidující strana   Platné hlasy   % plat. hlasů
1. Národně demokratická strana    25    0,09
2. Demokratická liga    19    0,07
3. Česká strana sociálně demokratická   6 413   24,75
4. Balbínova poetická strana    350    1,35
5. Občanská demokratická aliance    172    0,66
6. Volba pro budoucnost    46    0,17
7. Humanistická aliance    72    0,27
9.   Naděje    193    0,74
10.   Nové hnutí    8    0,03
11.   Republikáni Miroslava Sládka    117    0,45
12.   Cesta změny    71    0,27
13.   Česká strana národně sociální    197    0,76
15.   Strana zdravého rozumu    31    0,11
16.   Strana venkova - spojené občanské síly 35    0,13
19.   Česká pravice    17    0,06
20.   Republikáni    9    0,03
21.   Sdružení nezávislých    499    1,92
22.   Občanská demokratická strana    9 141   35,28
23   Komunistická strana Čech a Moravy 1 803    6,95
25.   Koalice KDU - ČSL, US - DEU    5 592   21,58
26.   Strana za životní jistoty    73    0,28
27.   Pravý Blok    287    1,10
28.   Strana zelených    714    2,75
29.   Strana demokratického socialismu 22    0,08


Víte, že...
... první volební zákon v samostatné Československé republice byl přijat 29. února 1920 (přestupný rok)?
... vymezoval 23 volebních krajů?
... aktivní volební pr*vo příslušelo „všem st*tním občanům Československé republiky bez rozdílu pohlaví, kteří v den vložení seznamů voličských překročili 21. rok věku svého..."?
... vymezoval pasivní volební právo: „za poslance mohou býti voleni státní občané Československé republiky, bez rozdílu pohlaví, kteří v den volby dokonali 30 roků věku svého, jsou aspoň tři léta st*tními občany ČSR..."?
... volit nebylo jen právo, ale zároveň povinnost! Od povinnosti byli osvobozeni pouze ti, kteří „jsou starší než 70 let; pro nemoc nebo vadu tělesnou nemohou se dostaviti do místnosti volební; pro neodkladné povinnosti svého úřadu nebo povolání nemohou včas přijíti k volbě; jsou v den volby vzdáleni od místa volby nejméně 100 km; jsou zdrženi přerušením dopravy nebo jinými nepřekonatelnými překážkami"?
... volebním dnem byla neděle od osmé hodiny ranní a „zaměstnavatel jest povinen upraviti v den volby službu tak, aby se zaměstnanci mohli volby zúčastniti..."?
... pokud zaměstnavatel „nedal svým zaměstnancům nebo podřízeným pr*zdno k výkonu volebního pr*va...", pak se dopustil „přestupku soudem stíhaného trestem na penězích od 50 Kč do 5 000 Kč nebo vězením od týdne do tří měsíců"?
... zákon zakazoval „... v den před volbou a v den volby jest zakázáno prodávati, čepovati nebo podávati nápoje, obsahující alkohol." Nerespektoval-li hostinský z*kaz, pak „... tresce se jako přečin tuhým vězením od jednoho do šesti měsíců, když nešetří z*kazu o výčepu, prodeji a pod*v*ní n*pojů obsahujících alkohol za „... agitaci v budově, v níž jest místnost volební, aneb v budově té zřídí volební kancelář."
... „pokus jest trestný, kdo volby bez omluvného důvodu se nezúčastní..."? Dopustil se „přestupku politickými úřady stíhaného pokutou od 20 Kč do 5 000 Kč nebo vězením od 24 hodin do jednoho měsíce".
Mgr. Ivana Vosecká,
vedoucí odboru správních agend


Volby do Senátu Parlamentu České republiky probíhají každé dva roky, kdy se volí třetina senátorů. V rámci MČ Praha 2 budou volit své kandidáty pouze občané, kteří mají trvalé bydliště na území katastrálního území Nové Město. Datum konání voleb je stanoveno na dny pátek 25. října 2002 (14:00 - 22:00) a sobotu 26. října 2002 (8:00 - 14:00).
Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém, popř. zvláštním seznamu je zapsán, vydá Úřad městské části Praha 2 na jeho žádost voličský průkaz (např. plánovaný pobyt v nemocnici s nástupem dva a méně dnů před konáním voleb, pobyt ve dnech konání voleb mimo trvalé bydliště).
Představujeme 12 kandidátů do senátních voleb (jména řazena podle abecedy): John Bok (Aktiv nezávislých občanů), Petr Cibulka (Pravý blok), RNDr. Jiří Hanzlíček (Česká strana národně sociální), PhDr. Slavomil Hubálek (Naděje), doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. (Sdružení nezávislých), Martin Mejstřík (Cesta změny), Ing. Irena Ondráčková (Česká strana sociálně demokratická), Ing. Karel Sýs (Komunistická strana Čech a Moravy), Jiří Tráva (Evropští demokraté), Ing. Eduard Katzer (Strana venkova - spojené občanské síly), doc. PhDr. Petr Weiss (Občanská demokratická strana), doc. Mgr. Noemi Zárubová - Pfeffermannová (Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová).
Volby do Zastupitelstva MČ Praha 2 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy, které probíhají každé čtyři roky, jsou stanoveny na dny pátek 1. listopadu 2002 (14:00 - 22:00) a sobotu 2. listopadu 2002 (8:00 - 14:00).
Právo volit mají občané České republiky mající trvalé bydliště na území MČ Praha 2 a kteří dosáhnou alespoň druhý den voleb věku nejméně 18 let. Hlasovat na voličský průkaz při volbách do Zastupitelstva MČ Praha 2 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy nelze.
O hlasovací lístky při volbách není třeba žádat, budou doručeny voličům nejpozději tři dny před konáním voleb. Vlastní hlasování proběhne ve volebních místnostech (popř. na žádost voliče ze závažných důvodů i mimo volební místnost). Nejpozději do 15 dnů přede dnem konání voleb zveřejní starosta MČ Praha 2 oznámení o době a místě konání voleb. Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce, na území jednotlivých volebních okrsků, na internetu www.praha2.cz a bude k dispozici v informační kanceláři ÚMČ Praha 2, Jugoslávská 20. Tato informace bude rovněž uvedena na obálce obsahující hlasovací lístky.
Do komunálních voleb se v Praze 2 zaregistrovalo osm subjektů (názvy řazeny po-
dle abecedy):
- Česká strana sociálně demokratická
- Demokraté Jana Kasla
- Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová -
- Komunistická strana Čech a Moravy
- Občanská demokratická strana
- Sociálně demokratická aliance nezávislých
- Sousedé
- Unie svobody
- Demokratická unie.

Důležité informace

Kandidáti do Senátu

Česká strana sociálně demokratická Vás zve k návštěvě svých volebních stánků, které budou otevřeny v době od 1. října do 2. listopadu 2002 na území Prahy 2.
Naleznete zde naše kandidáty do Zastupitelstva městské části Praha 2, Zastupitelstva hlavního města Prahy, ale i kandidátku do Senátu (Nové Město, Vyšehrad) ing. Irenu Ondráčkovou. Stánky budou umístěny na těchto místech:
1/ Botanická zahrada u zastávky MHD
2/ Karlovo náměstí 32 (naproti poliklinice)
3/ -Náměstí Míru (chodník mezi kostelem a východem ze stanice metra)
4/ Palackého náměstí (u metra)
5/ Tylovo náměstí (u fontánky)
Na stáncích budou k dispozici volební materiály, které budou jednotliví kandidáti osobně rozdávat. Stánky budou fungovat nepravidelně zpravidla v době od 14.00 do 18.00 hodin. Podrobnější informace Vám ochotně sdělí v sekretariátě ČSSD v Praze 2, Na Rybníčku 10, tel. + fax: 224 941 589, prakticky každý den odpoledne od cca 13.00 do 18.00 hodin. Je možná i osobní návštěva, případně můžete zaslat e-mail:
OVV.Praha2@cssd.cz
Další informace o našem programu a o některých našich kandidátech
naleznete na internetových stránkách http://praha.socdem.cz a http://www.socdem.cz

KSČM představuje vedoucí kandidáty pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 2

JAROSLAV LEMÁK - předseda klubu KSČM v Zastupitelstvu MČ Praha 2. Šéfredaktor deníku Haló noviny. Na obvodě bydlí více jak 40 let, a proto zná dokonale jeho charakter a problémy. Kvalifikovaně na jednáních zastupitelstva posuzoval a posuzuje problémy Prahy 2 v souvislosti s celopražskými problémy. Bude-li zvolen, chce, v duchu volebního hesla KSČM - Jiní o lidech, my s lidmi - dále prohloubit zapojení občanů do řešení problematiky obvodu. Na kandidátce KSČM je na prvním místě.
JIŘINA KURANDOVÁ - dejme jí slovo: „V letošním roce kandiduji do městského zastupitelstva Praha 2 již podruhé. V minulém volebním období klub KSČM, ačkoliv početně ze všech klubů nejmenší, zanechal za sebou kus poctivé práce. Já sama, vedle činnosti v zastupitelstvu, jsem pracovala v sociální komisi a komisi zdravotnické, které svým zaměřením se nejvíce přibližovaly mému občanskému povolání - zdravotní sestry. V následujícím volebním období chci prosazovat zřízení lůžek pro dlouhodobě nemocné, jehož zřizovatelem by se stala městská část Praha 2. Jak ukazují výsledky z nedávného sčítání lidu, populace stárne a nároky na lůžka pro seniory porostou." Na kandidátce KSČM je na druhém místě.
VÁCLAV VĚRTELÁŘ - povoláním ekonom. Celý život se věnoval problematice národního hospodářství. Pracoval na analýzách československé a nyní české ekonomiky, na přípravě prognóz, koncepcí a plánů. V současné době využívá své zkušenosti jako politicko-ekonomický komentátor Haló novin. V letech 1994 - 1998 byl členem Zastupitelstva hl. m. Prahy, členem jeho výboru pro územní rozvoj a komise pro přípravu územního plánu Prahy. Po případném zvolení do ZMČ Praha 2 by se chtěl věnovat především finančním, rozpočtovým otázkám a správnému hospodaření městské části. Podle svého vyjádření, v souladu s volebním programem KSČM: „V současné době považuji za rozhodující řešit problémy bydlení (včetně nájemného), důraz položit na zřizování penziónů a domů s pečovatelskou službou pro starší generaci, zlepšení dopravy a zejména zlepšení bezpečnosti občanů." Na kandidátce KSČM je na třetím místě.
Volební dny s KSČM: Ve dnech 23. a 30. 10. 2002, vždy od 15.00 do 17.00 hod., se na Tylově náměstí v Praze 2 (u fontány) uskuteční předvolební mítinky organizované KSČM. Občané Prahy 2 jsou srdečně zváni.

Vážení občané, vážení voliči!
Před čtyřmi roky jste podpořili program Občanské demokratické strany v Praze 2, ta pak měla v uplynulém volebním období výrazný podíl na správě městské části. Cíle ODS pro nastávající období 2002 - 2006 navazují na tehdejší program a na zkušenosti získané v průběhu jeho plnění stejně jako na potřeby a podněty formulované občany. Chceme, aby městská část Praha 2 byla příjemnou rezidenční čtvrtí, kde budeme všichni rádi žít, vychovávat své děti, pracovat a podnikat. Podporovali jsme a budeme nadále podporovat konstruktivní občanskou iniciativu a podnikavost. Chceme posílit pocit sounáležitosti občanů s místem a prostředím, ve kterém žijí a pracují. Chceme zvýšit i pocit bezpečnosti, současně posílit i pocit odpovědnosti samotných občanů za věci veřejné.

Pokud tyto naše cíle jsou i cíli Vašimi, dejte svůj hlas právě nám!

Mezi kandidáty ODS jsou mnozí, kteří již pracovali v Zastupitelstvu či Radě městské části Praha 2 a osvědčili se. Jsou mezi nimi i takoví, kteří byli členy poradních komisí rady či výborů zastupitelstva, prokázali svou odbornost a zároveň se hlouběji seznámili s problémy komunálního řízení.


Sociálně demokratická aliance nezávislých

Proč naše strana postavila kandidáta ve Vašem obvodu?
Inu, důvod je stejně prostý jako v jiných obvodech, nebo při kandidatuře celopražské: Kandidát je slušný člověk, je ochoten pracovat pro obec a má pochopení pro normální, obyčejné „lidské" problémy ...

Naše strana chce - možná trochu paradoxně - umožnit angažování v politice a to zejména v té místní, komunální, nezávislým lidem. Nezávislým nikoliv na principech slušnosti, nebo sociální solidarity, ale na příkazech stranických sekretariátů!
David B o č e k
předseda SDAN

US-DEU Prahy 2
vás zve

na setkání s kandidáty do zastupitelstev Prahy 2 a hl. m. Prahy
za účasti pražského volebního lídra M. Hvížďaly.
- Neděle 6. října od 14 do 17 hod. Zábavné odpoledne pro rodiče a děti v Riegrových sadech (u dětského hřiště).
- Úterý 29. října od 15 do 18.30 hod. Volební mítink na nám. Míru.
Rádi Vás uvítáme i v naší kanceláři v ulici Jana Masaryka 2
každé říjnové pondělí od 18.30 do 20.30 hod.

Kontakt: tel. 776/345570, www.praha2.ontheweb.cz,
email unie.praha2@volny.cz

John Bok (56) kandiduje s č.1 jako nezávislý kandidát na kandidátce aktivu nezávislých občanů, který mu nabídl kandidaturu proto, že pokud má vůbec mít Senát význam, měl by být tvořen lidmi, jako je John Bok. Prožil jako chlapec po roce 1948 perzekuce svých rodičů, příslušníků západního odboje, prožil jako mladý muž na vlastní kůži perzekuce a zneužívání moci v období „konsolidace" po vstupu sovětských vojsk a jako neustálý odpůrce všech forem zneužívání moci a pravomocí proti občanům nemohl chybět ani mezi strůjci nových poměrů v roce 1989. Právě jeho důslednost a zásadovost, kterou nejlépe vystihuje jeho heslo „Slova ať souhlasí s činy" mu nevynesla po roce 1989 nové hodnosti, ale naopak nové střety s novými nositeli zvůle. Díky svým životním zkušenostem, jako jeden z mála významných disidentů pochopil, že za každých politických poměrů je třeba věnovat zvláštní pozornost místům, kde se setkává občan a triumvirát policie, státní zástupce a soud, neboť v těchto institucích se nejčastěji a nejtragičtěji projevují pokusy jednotlivců i skupin zneužít pravomocí ke zbavení občanů jejich práv. Každý den Johna Boka je, již desítky let, dnem konkrétní práce pro konkrétního občana, který je v tísni. Každý z Vás se s ním vždy mohl a nadále může setkat jako s představitelem Spolku Šalamoun podporujícího nezávislost justice v České republice. Zvolíme-li Johna Boka senátorem, bude každý z nás bezpečnější, protože na naší straně bude opět stát John Bok, tentokrát vybaven ústavními pravomocemi senátora.
Volte č. 1 - Zvolte Johna Boka senátorem a Senát snad dostane smysl. Volte č. 1

Jmenuji se
Slavomil Hubálek, jsem klinický psycholog, je mi 55 let, bydlím a pracuji v Praze 1. Před revolucí jsem se zabýval diagnostikou a psychoterapií sexuálních deviantů, po převratu jsem se podílel jako tajemník ministra M. Bojara na úsilí o transformaci našeho zdravotnictví. Nyní již desátým rokem vedu poradenskou firmu ALEA-psychologie, která se zabývá výběrem špičkových manažerů. Přicházím tak do styku se stovkami vynikajících odborníků, kteří tvoří páteř našich úspěšných firem. Dlouhodobě mi vadí rozpor mezi kvalitou našich lidí ve výrobní, podnikatelské, vědecké, pedagogické i umělecké sféře a neschopností, nekompetentností našich politiků. V důsledku dobré tradice, vzdělanosti a pracovitosti máme paradoxně na jedné straně množství vynikajících odborníků a na druhé straně se v politice recyklují staré kádry. Je jejich, ale i naší ostudou, že naše země je v mezinárodních srovnáních dnes hodnocena jako třetí nejzkorumpovanější země Evropy, že lidé jsou otrávení, znechucení a mnozí prožívají beznaděj. Vím o tom hodně, jsem také soudní znalec z oboru psychologie a posuzuji pro potřeby soudů pachatele nejzávažnějších trestných činů, včetně námezdných vražd. Vím tedy lépe než jiní o násilí motivovaném ziskuchtivostí, vím, co znamená prorůstání komunistických, podnikatelských, politických a zločineckých mafií. Proto jsem se s řadou přátel podílel na vzniku občanské iniciativy Impuls 99, proto jsem se rozhodl se skupinou bývalých studentských rebelů a disidentů, dnes odborníků různých profesí, založit stranu Naděje, proto kandiduji do Senátu. Můj cíl je prostý, vrátit politice důvěryhodnost.

Ing. Eduard Katzer, *21. prosince 1947, Opočno, kraj Královéhradecký, ČR
Vyrůstal v ro-
dině obchodníka a celé dětství prožil v Novém Městě nad Metují. V roce 1971 absolvoval studium na ČVUT fakultě stavební v Praze. Dvacet let pracoval v Praze střídavě jako projektant a investor a sváděl s komunisty svůj soukromý boj za cenu osobní újmy. Po roce 1989 se pustil ve stopách svého otce do podnikání v různých oborech činnosti. Reformní, politický a literární profil: Volební kampaň do Senátu Parlamentu ČR připravuje ve svém volebním obvodě jako kandidát bez politické příslušnosti za SV-SOS. Připravil i kandidátku do Zastupitelstva hl. m. Prahy a městské části Praha 6 za „REFORMNÍ DEMOKRATICKOU STRANU", která je sdružením politické strany „VOLBA PRO MĚSTO" a nezávislých kandidátů. Jeho cílem je sjednotit všechny dobré lidi města a venkova k nutným reformám. Základním problémem ve společnosti v ČR je totiž nevyvážený systém dělby moci. V příštím volebním období bude nutné přísně oddělit moc výkonnou od zákonodárné, kontrolní a soudní. Ten, kdo pracuje pro vládu, kraje nebo obce, nemůže být zároveň poslancem, senátorem a zastupitelem. Zavedením přímé volby prezidenta, hejtmanů a starostů jako představitelů moci výkonné se musí v budoucnu zprůhlednit osobní odpovědnost při uplatňování moci na všech úrovních. V roce 2001 vydal publikaci občanského sdružení Národ dětem. Vlastním nákladem pak jako autor vydal i knihu drobných povídek s názvem „Přísně utajený život", která na pozadí historických událostí ukazuje utajený život občanů pod vlivem mocných. V současné době připravuje další svoji knihu „Lidé na rozcestí".   www.katzer.cz.

Jiří Tráva (9. 8. 1961), nezávislý kandidát.
Práci v Senátu vnímám jako možnost spolupodílet se na formování budoucnosti naší země a především ji chápu jako službu těm, kteří mi svoji volbou vysloví důvěru. Jsem přesvědčen, že zastupování voličů v této nejvyšší formě demokracie musí být spojeno s odstraňováním bariér mezi politikou (politikem) a voličem. Ve svém životě musím bariéry fyzické i mezilidské mnohokrát překonávat. Vím tedy, kolik úsilí je zapotřebí k jejich zdolání.
Mým cílem je zpřístupnit politiku voličům a prosazovat jejich zájmy po celé volební
období.
Naslouchat názorům a přáním. Pomáhat i těm, kteří nemají možnost pro jakýkoliv handicap, nebo jinakost, plně realizovat své plány, sny a touhy.
Motto - POLITIKA BEZ BARIÉR - nechť je pro Vás symbolem mé nejvyšší odpovědnosti i výzvou pro nás pro všechny.
Děkuji Vám za důvěru.
Jiří Tráva, 602/121 112

KOALICE PRAVÝ BLOK Petra Cibulky a STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU
Cílem této koalice je učinit české politické prostředí z hlediska KAPES občanů-daňových poplatníků naprosto OTEVŘENÉ, PRŮHLEDNÉ a KONTROLOVATELNÉ!
PROTO PODPORUJEME: * REFERENDA jako přednostní způsob rozhodování na všech úrovních přímo občany! *VYTVÁŘENÍ NOVÝCH PRACOVNÍCH A PODNIKATELSKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ nekompromisní podporou drobných a středních domácích podnikatelů * NOVOU SOCIÁLNÍ POLITIKU: Už ne sociální síť, ale sociální trampolína! Nezaměstnaní musí mít možnost vykonávat obecně prospěšné práce za mzdu, nebo absolvovat rekvalifikační kurzy, chtějí-li si udržet nárok na podporu v nezaměstnanosti! * BOJ PROTI KRIMINALITĚ přechodem na odměňování policistů dle výsledků práce! * ZVÝHODNĚNÍ LEVNÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA OBECNÍCH POZEMCÍCH, aby nabídka levných bytů převýšila poptávku po nich! * ZÁSADNÍ ZMĚNU VE VŠECH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH! Tato výběrová řízení musí být naprosto otevřená, průhledná a VEŘEJNĚ kontrolovatelná! * PŘÍSTUP OBČANŮ K PRAVDIVÝM A ÚPLNÝM INFORMACÍM usnadněním a podporou vzniku dalších MÍSTNÍCH televizních a rozhlasových stanic * ZÁKON O DOMOVSKÉM PRÁVU! Tento zákon zabrání soustřeďování bezdomovců, žebráků a asociálních osob v našich městech! Města musí mít právo takové osoby zadržet a nechat deportovat do jejich domovské obce * NEUTRALIZACI NEKONTROLOVATELNÉ MOCI MONOPOLŮ nad odběrateli! Pravý Blok: www.cibulka.net, www.PravyBlok.cz Strana zdravého rozumu: www.StranaZdravehoRozumu.cz

Martin Mejstřík, Č. 6, kandidát Cesty změny (CZ) do Senátu ČR, volební obvod č. 27.
Třináct let po sametové revoluci, kdy stál jako první na Václavském náměstí a vyzval ke stávce, se Martin Mejstřík, čerstvý čtyřicátník, rozhodl vstoupit do politiky. Kandiduje na místo po Václavu Fischerovi ve volebním obvodu č. 27. „Svou kandidaturu chápu jako vyústění aktivit od roku 1989," říká. Do politiky nevstupuje poprvé. Dosud to bylo vždy občanské vystoupení. Ať už máme na mysli výzvu ke stávce den po 17. 11. 1989, kdy policie zmlátila studenty, či manifest „Ukradená revoluce", který vyšel rok po vítězství Občanského fóra, nebo výzvu „Děkujeme, odejděte!", která 10 let po pádu komunismu vyzvala politiky k odchodu. Vždy u toho byl Mejstřík, vždy jsme mohli slyšet, co si o tom myslí. Vstup do „malé politiky" tu už ale byl: v roce 1998 vstoupil do Zastupitelstva MČ Praha 1. Při povodních, které zaplavily jeho byt na Kampě, si uvědomil slabost svého mandátu. Chtěl říct své slovo ke způsobu práce radních. „Vytáhl jsem průkazku zastupitele, a policajti se mi jen vysmáli," říká s úsměvem. To je také důvod, proč chce uspět v boji o senátorské křeslo. „Síla senátorského mandátu je přeci jenom vyšší," říká. Zkušenosti z komunální politiky by rád v Senátu využil. Nikoliv jako „listopadová legenda", ale jako živý politik. Dvanáct let od nástupu nové politické elity jsou lidé stále odsunováni z rozhodování. To je další důvod, proč chce aroganci zlomit rozhodnutím kandidovat. Neúčast voličů v parlamentních volbách je pro něho důkazem, že politikové na lidi zapomněli. „Jako publicista i zastupitel jsem se věnoval otázkám ochrany památek, ekologie a dopravy," říká Mejstřík. Těmto oblastem by se rád v Senátu věnoval.

Vážení občané,
protože mám doktorát z komplexní ochrany životního prostředí, pohlížím na problematiku z mnohem širšího pohledu. Prosazuji ochranu prostředí v rovnováze s potřebami rozvoje hospodářství. Není účelné nedomyšlenými předpisy blokovat zlepšování životní úrovně nás všech.
Připomenu se veřejnosti pouze některými prosazenými projekty.
Průkopnické měření kvality ovzduší a prostředí, systém objektivního hodnocení smogových situací s regulací podniků, vybavování vozidel katalyzátory výfukových plynů, zpracování a mezinárodní posouzení ekologické bezpečnosti Jaderné elektrárny
Temelín.
Vážení občané, jako nestraník kandiduji do Senátu proto, abych občanům odbornými znalostmi prosadil spravedlivé náhrady povodňových škod a pomohl zabránit jejich opakování. Dále pak budu svými návrhy a novelizací zákonů podporovat zlepšení životní úrovně penzistů a sociálně potřebných občanů.
Váš RNDr. Jiří Hanzlíček

Č. 5, kandidátka ČSSD - do Senátu Parlamentu ČR za volební obvod
č. 27.
Ing. Irena Ondráčková, zástupkyně ředitele Magistrátu hl. m. Prahy, pověřena řízením sekce krajských a obecních působností
Vážení spoluobčané, nejčastější otázky, které mně kladete v souvislosti s mojí kandidaturou do Senátu Parlamentu ČR zní: „Proč zrovna do Senátu?", „V čem vidím jeho smysl?" a „Co v něm budu prosazovat?" Stručná odpověď je obtížná. Politice se věnuji již řadu let. Od roku 1998 působím v Zastupitelstvu městské části Praha 2 a tedy i v komunální politice za ČSSD, kde jsem vykonávala funkci předsedkyně kontrolní komise. Členkou majetkové komise a kontrolního výboru jsem dodnes. Úspěch senátora vidím v tom, jak dokáže prosazovat zájmy občanů svého volebního obvodu, protože je zastupitelem i jejich zájmů. Proto smysl Senátu vidím v jeho blízkém sepjetí s komunální politikou ve vazbě občan - senátor. Pozitivní roli Senát sehrává také tím, že plní funkci „pojistky" při legislativním procesu, kdy může neodsouhlasením sporných dokumentů z parlamentu zahájit diskusi o problému, upozornit na zákon, poškozující občany, nebo který je v rozporu s právním řádem. Moje kandidatura do Senátu je dána úmyslem zabývat se politikou aktivněji, lépe a účinněji, usměrňovat ji ve prospěch Pražanů, zvlášť po letošních povodních. Mými prioritami budou zejména: bezplatné školství, zdravotní péče přístupná všem občanům, podpora mladé generace, sociální jistoty ve stáří, řešení kriminality. Vážení spoluobčané, zvu Vás tímto i k volbám, zvolte si svého senátora nebo senátorku.

Dámy a pánové, jako kandidát ODS do Senátu PČR
se chci ucházet i o Vaši podporu. Pokud bych získal Vaši důvěru, v případě svého zvolení do Senátu bych se chtěl řídit několika jasnými zásadami:
l Chci alespoň částečné školné na vysokých školách, jelikož nechci, aby vysokoškolské studium mých dětí financovali moji spoluobčané.
l Chci reformu zdravotnictví, jelikož nechci placenou lékařskou péči a hrazené léky v případě každé banální chřipky, s tím, že v případě vážné choroby se pak musí pořádat charitativní sbírky na operaci v zahraničí.
l Chci co nejrychlejší vytvoření plně profe-
sionální armády, plnohodnotné součásti sil Severoatlantické aliance.
l Chci co nejnižší daně, jelikož nechci, aby stát mé peníze naléval do bezedné díry obřích podniků odsouzených k živoření pro vlastní neschopnost.
l Jak plyne z uvedených bodů mého programu, svým politickým přesvědčením se považuji za liberálně konzervativního. Chci oslovit především ty občany, kteří chtějí a dokáží převzít odpovědnost za život svůj i svých dětí a od státu očekávají pouze to, že jim k tomu poskytne férovou šanci nebo jim v tom alespoň nebude bránit. Dámy a pánové, pokud se domníváte, že mé názory vyjadřují i vaše přesvědčení, žádám i vás o podporu své kandidatury.
Doc. PhDr. Petr Weiss, Ph. D.

Volební obvod č. 27 - Praha 1, 7 část Prahy 2 a 6
Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., 51 roků. Rektor Akademie výtvarných umění. Bez politické příslušnosti, Praha. Č. 4 na kandidátce Sdružení nezávislých kandidátů - www.kotalik.cz/www.snk.cz
Narodil jsem se a vyrostl jsem na Malé Straně a po absolvování oboru dějiny umění - dějepis jsem pracoval v pražském památkovém ústavu. Od roku 1984 přednáším na Akademii výtvarných umění v Praze a jsem i jejím rektorem. Jako zakladatel a předseda Pražského grémia jsem věnoval mnoho energie boji za záchranu jedinečných hodnot Prahy a její rozumnou rozvojovou politiku.
Mottem mého působení v Senátu PČR je heslo, které je více než dvě stě let vepsáno do štítu budovy dnešního parlamentu, i když to mnozí zákonodárci možná ani netuší. Toto heslo, jehož autorem je slavný antický řečník Cicero, zní „SALUS REI PUIBLICAE SUPREMA LEX ESTO - NEJVYŠŠÍM ZÁKONEM BUDIŽ PROSPĚCH OBCE". Mým programem je ochrana občanské společnosti a její rozvoj podle zásad zdravého rozumu a v dlouhodobém horizontu vyváženého vývoje. Svůj volební obvod s jeho potřebami a specifiky metropole státu, která je zároveň největší památkovou rezervací světa a památkou UNESCO, důvěrně znám a jsem přesvědčen, že s Vaší pomocí mohu prospět Praze i této zemi, směřující dnes do Evropy.

Tomáš Pojar, ředitel společnosti Člověk v tísni: „Jsem přesvědčen, že by nám všem prospělo, kdyby bylo v Senátu více lidí, jako je Doc. Noemi Zárubová."
Milí spoluobčané Prahy 2, rozhodla jsem se kandidovat do Senátu, protože věřím, že problémy naší společnosti nelze vyřešit nezájmem o věci veřejné. Vím, že tvůrčí přístup k životu, který jsem vždy prosazovala, je nejlepší prevencí proti neduhům společnosti. Podaří-li se naplnit Senát slušnými a pracovitými lidmi, zlepší se jeho fungování. Prosím proto všechny občany, aby mi dali svůj hlas. Slibuji, že na Vás budu myslet celé své volební období.
Vaše Noemi Zárubová, www.zarubova.cz, mobil: 608/130 077, e-mail: noemi@zarubova.cz
Proč volit Noemi?
l Je vysokoškolským pedagogem, který ví, co je třeba prosadit, aby naše mladá generace byla konkurenceschopná v rámci Evropské unie.
l Vždy osvědčovala pevný charakter, nikdy nevyužívala žádných politických výhod. V rozhodování byla a vždy bude nezávislá.
l Chce udržovat pravidelný kontakt s veřejnými institucemi, a tím pomáhat spoluobčanům svého volebního obvodu, mezi kterými žije a pracuje.
Je ženou, která se nebojí.

Ing. Karel SÝS - kandidát KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 27, Praha 1
56 let, vystudoval VŠE. Pracoval v Art Centru, poté v Tvorbě. Do prosince 1989 byl šéfredaktorem literárního týdeníku Kmen. V posledních letech prošel různými zaměstnáními - redaktor soukromého nakladatelství, pojišťovací agent, prodavač knih a časopisů. Dnes působí jako vedoucí redaktor týdenní literární přílohy Haló novin Obrys-Kmen. Je autorem dvou desítek básnických sbírek, několika próz a satirických knih.
Aby kultura neskončila k. o.
Dokud se spisovatelé, ať už vědomě nebo i bezděčně, vyslovovali k problémům svých spoluobčanů, jsouce sami občany, byli ctěni a váženi. Nebo aspoň respektováni. Svého času spisovatelé onen pověstný prst na tepu doby opravdu drželi, aby se mu později vysmáli. Ke své škodě. Neboť nikde neplatí tak jako v literatuře: každému podle jeho zásluh. Tím chci poněkud květnatě naznačit, že postavení spisovatele je bídné. Proti proudu splašek, které vytékají z televizních a jiných kanálů, se ostatně nemůže postavit ani Franz Kafka s Jaroslavem Haškem, i kdyby se chytili za ruce. Dříve se na každém lepším panském dvoře vyskytoval šašek, který si tu a tam mohl dovolit poštívat samotného velmože. Dnes se i od státních klaunů očekává pouhé přihrávání. Spisovatel, a tím méně básník, si však nemůže vybrat dobu, ve které žije. Může si pouze vybrat mezi dvěma alternativami: psát, nebo mlčet. V občanském životě platí: kdo mlčí, souhlasí. V umění však může i mlčení nabýt hrozivého významu. Já však myslím, že spisovatel mlčet nemá právě ve zlých časech.Zveřejněno: 02.10.2002 – support@publix.cz
Vytisknout