Statistické šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2003 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o peněžních a naturálních příjmech domácností za rok 2002 – Mikrocenzus 2002. Účelem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje o příjmovém rozložení domácností, o úrovni příjmů jednotlivých sociálně ekonomických typů domácností a o stupni příjmové diferenciace mezi nimi. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v cca 11 tisících náhodně vybraných bytů.
V období od 15. 1. do 5. 2. 2003 budou externí spolupracovníci ČSÚ nejprve zjišťovat jména uživatelů vybraných bytů. Vlastní šetření proběhne v době od 28. února do 25. března 2003 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat údaje o sociálně demografickém složení domácnosti, pravidelné peněžní a naturální transfery mezi domácnostmi, spotřeba produkce z vlastního hospodářství nebo podniku a peněžní příjmy jednotlivých členů domácnosti.
Pracovníci, zapojení do šetření, se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce, které jim vydá ČSÚ – krajská reprezentace v hl. městě Praze. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.
   

Eva Šebková, ředitelka krajské reprezentace ČSÚ v

Zveřejněno: 07.02.2003 – support@publix.cz
Vytisknout