Smogový regulační systém

Na základě ustanovení §§15 a 16 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a vyhlášky MŽP č. 41/1991 Sb. je v Praze zřízen a provozován Smogový regulační systém hlavního města Prahy. Má sloužit k prevenci vzniku závažných smogových situací a pokud takové situace vzniknou k zeslabení jejich průběhu v čase i v úrovni koncentrací znečišťujících látek. Pro sledování ovzduší je v Praze zřízen Automatický imisní monitoring (AIM). V současné době ho tvoří 13 monitorovacích stanic (nám. Republiky, Kobylisy, Riegrovy sady, Lyčkovo nám., Braník, Vysočany, Libuš, Počernická, Mlynářka, Vršovice, Santinka, Smíchov a Veleslavín). Stanice Smíchov slouží především k monitorování situace na jižní straně Strahovského tunelu.
V Praze jsou měřeny koncentrace oxidu siřičitého, oxidů dusíku a jemné frakce prašného aerosolu PM10 a na 5 stanicích také oxid uhelnatý a ozón. Z hlediska možnosti výskytu smogu jsou hlavním problémem koncentrace oxidů dusíku na podzim a v zimě, v létě může docházet k nárůstu koncentrací ozónu. Pro smogové epizody jsou vyhlašovány dva signály. Při nižších koncentracích oxidů dusíku je vyhlašován signál Upozornění (informace zejména pro oslabené osoby, kterým zvýšené koncentrace škodlivin mohou přinášet určité zdravotní obtíže, aby omezily pobyt venku; řidiči motorových vozidel by měli omezit své jízdy po dobu vyhlášení signálu na nezbytné minimum). Pokud se i nadále koncentrace zvýší, může být vyhlášen signál Regulace (znamená to omezení provozu stacionárních a především mobilních zdrojů znečišťování ovzduší; ve vnitřní části Prahy je pak vymezena zóna, do níž mohou v době regulace vjíždět pouze vozidla, zajišťující všechny důležité funkce města, jako je městská doprava, zásobování, lékařské služby apod.). Signály Upozornění a Regulace se odvolávají, pokud příslušný zvláštní imisní limit pro koncentrace oxidů dusíku je již překročen nejvýše na 3 stanicích AIM, všechny tyto stanice vykazují výrazně klesající koncentrací oxidů dusíku, na základě meteorologické předpovědi se nepředpokládá, že v následujících 12 hodinách by hodnoty koncentrací opět překročily příslušný zvláštní imisní limit na více než 3 stanicích a neočekává se zhoršení rozptylových podmínek v průběhu následujících 24 hodin.

van

Zveřejněno: 05.11.2001 – support@publix.cz
Vytisknout