Rybářské lístky

Vzhledem k tomu, že řada žadatelů o vydání rybářského lístku nezná přesnou citaci zákona, vyhlášky a dalších předpisů, opětovně informujeme:
1. Vydávání rybářských lístků upravuje ust. § 11, odst. 1 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství a prováděcí předpis k zákonu ust. § 12 a 13 vyhlášky č. 103/1963 Sb. takto: Rybářské lístky vydává na jeden kalendářní rok nebo na tři po sobě jdoucí kalendářní roky okresní národní výbor, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům okresní národní výbor, v jehož obvodu se zdržují. Rybářský lístek se vydává na tiskopise, schváleném ministerstvem zemědělství.
2. Výkon rybářského práva (sportovní rybolov, lov ryb na udici) ve smyslu § 23 zákona o rybářství je upraven ve Věstníku zemědělství v částce 1 z února 1999, kapitola 2 – kvalifikace pro získání rybářského lístku takto: Obecní úřad může vydat první rybářský lístek pouze na základě předložení dokladu o základní odborné kvalifikaci, jehož zajišťováním byl pokynem ministerstva zemědělství ze 16. 9. 1995 pověřen Český rybářský svaz.
3. Statutem hl. m. Prahy (vyhl. č. 55/2000 Sb. HMP) bylo výše uvedené od 1. 7. 2001 v přenesené působnosti svěřeno do pravomoci všech městských částí, jmenovitě Úřadu městské části Praha 2.
4. Ustanovování rybářské stráže dle ust. § 18 zákona o rybářství je od 1. 7. 2001 v pravomoci Magistrátu hl. m. Prahy.

Ing. Olga Součková, OŽP

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout