Rozpočet městské části byl schválen

Na svém jednání dne 25. 2. schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 2 rozpočet MČ na rok 2003. Rada předložila zastupitelstvu k projednání návrh rozpočtu a plánu hospodářské činnosti spolu s příslušným návrhem usnesení. Rozpočet byl sestaven a postupně projednáván v jednotlivých komisích, v pracovní skupině starosty pro přípravu rozpočtu a plánu HČ a v Radě MČ Praha 2. Občané mohli podat své připomínky buď písemně do sekretariátu starosty MČ Praha 2, nebo přímo na zasedání zastupitelstva. Rozpočtové příjmy pro rok 2003 jsou navrhovány ve výši 321 794 tis. Kč, objem výdajů činí 376 822 tis. Kč. Rozpočet MČ Praha 2 byl na rok 2003 sestaven jako rozpočet schodkový. Plánovaný schodek ve výši 55 028 tis. Kč je kryt úsporou hospodaření z minulých let (část neproinvestovaných prostředků z roku 2002). Převážnou část příjmů MČ Praha 2 činí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy a dotace ze státního rozpočtu, jejichž výše, spolu s daní z nemovitosti, je stanovena usnesením Zastupitelstva HMP č. 03/03 ze dne 19. 12. 2002. Oproti minulému roku byla tato suma snížena o částku ve výši 3 515 tis. Kč, tj. 98 % objemu dotačního vztahu schváleného rozpočtu na rok 2002. Návrh dotačních vztahů k městským částem na rok 2003 vycházel z určitého „principu solidarity" městských částí k městským částem postiženým povodní, a to především u městských částí s vyššími vlastními příjmy, mezi které patří také MČ Praha 2. Dotace ze státního rozpočtu pro městskou část Praha 2 na rok 2003 na mandatorní výdaje byla zvýšena o 2 980 tis. Kč, tj. 107,3 % objemu dotačního vztahu schváleného rozpočtu na rok 2002. Po ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva budou příslušné usnesení a schválená verze rozpočtu k dispozici na www.praha2.cz nebo v informační kanceláři ÚMČ, Jugoslávská 20.   

van

Zveřejněno: 05.03.2003 – support@publix.cz
Vytisknout