Rada

Rada městské části Praha 2 měla na svých řádných jednáních 27. ledna a 10. a 24. února na programu celkem 129 bodů.
Z jednání vybírám: rada schválila odpis pohledávek do 100 000 Kč, cíle bytové politiky, smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb v souvislosti s dočasným přemístěním ÚMČ, uvolnění finančních prostředků na dislokaci ÚMČ a na navýšení příspěvku ZŠ Botičská v souvislosti se zachováním činnosti Uměleckého studia dětí Vyšehrad, změny v zařazení do sítě škol, prázdninový provoz mateřských škol, uzavření smlouvy s klientem tísňové služby, poskytnutí finančního daru na adresnou finanční výpomoc, poskytnutí příspěvku na dofinancování péče pro klienty z Prahy 2 v hospici, podrobný rozpočet městské části Praha 2 na rok 2004, úpravy rozpočtu v oblasti školství, změny v zajišťování správy školských budov, vydání Ročenky Prahy 2, postup při pronájmu volných nebytových prostor ve školách, časový plán vyúčtování hospodářské činnosti MČ Praha 2 a výroční zprávu o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2004.
Rada souhlasila se záměrem navázat partnerskou spolupráci s městskou částí Budapešť V - Belváros - Lipotváros, s nevybíráním příspěvku od žáků ve školních klubech, s povolením vjezdu do Havlíčkových sadů pro zajištění zásobování a do parku Folimanka (geologický průzkum), s výběrem dodavatele na zajištění technického dozoru při rekonstrukci ÚMČ, se záměrem vybudovat pomník A. Rašína, se zrušením předkupního nebo zástavního práva zapsaného ve prospěch MČ Praha 2, s vyhlášením grantového programu v oblasti životního prostředí, se změnami projektu rekonstrukce ÚMČ, se změnami tržního řádu, s vypsáním výběrového řízení na osazení regulačních prvků ústředního topení a opravy bytových domů, s textem výzvy na znalecké posudky (ocenění domů, které budou vybrány pro odprodej v další etapě privatizace), s výběrem bezpečnostní agentury, se seznamem chodníků vybraných pro obnovu povrchu a s poskytnutím potřebných financí a se zrušením rady školy při ZŠ Vratislavova.
Rada vzala na vědomí dopis Ing. Zuzany Sokolové, ve kterém se vzdává funkce ředitelky ZŠ Kladská a jmenovala ředitelkou této školy Mgr. Marii Novákovou. Dále vzala na vědomí termín zápisu do mateřských škol a změny v Bezpečnostní radě.
Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit odpis pohledávek nad 100 000 Kč, schválit dohodu o partnerské spolupráci s městskou částí Budapešť V - Belváros - Lipotváros a schválit zásady postupu při další etapě prodeje bytových domů.
Rada odvolala a jmenovala členy rad škol a jmenovala členy nově vzniklých komisí.
Ke standardním bodům patřila bytová problematika a pronájem nebytových prostor nebo veřejného prostranství (výměny bytů, prodloužení, uzavření, ukončení a změna nájemních smluv, souhlas s umístěním reklamy, podání žaloby o přivolení k výpovědi, podání trestního oznámení, uzavření splátkových dohod, vyřazení ze seznamu uchazečů o byt, zveřejnění bytu za smluvní nájemné) a povolení vjezdu na veřejná prostranství.

RNDr. Jan Polecha (radní za US – DEU)

Zveřejněno: 21.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout