Podaná ruka: Nadace Dětský mozek

Mnoho tzv. pomáhajících organizací se zabývá pomocí handicapovaným lidem. Tato pomoc může mít nejrůznější podobu, ale na prvním místě si asi většina lidí představí např. osobní asistenci a jaksi přehlédne, že aby mohla jakákoli pomoc fungovat, je k tomu potřeba také dostatek finančních prostředků. Organizacím, které v neziskovém sektoru shánějí, spravují a dál rozdělují peníze třeba právě pro lidi s nějakým postižením, se říká nadace. Jednou z nich je i Nadace Dětský mozek…
V kanceláři nadace mě vítá výkonná ředitelka Miroslava Čermáková: „Naše nadace od svého vzniku v roce 1992 všestranně podporuje děti i dospělé s postižením centrální nervové soustavy. Kromě financí nabízíme postiženým lidem i poradenství – mnohdy například nevědí, na jaké dávky od státu mají nárok, na které další organizace se mohou obrátit…“ Jak se dále dozvídám, v současné době Nadace Dětský mozek pracuje na třech konkrétních projektech. Paní ředitelka mě seznamuje s jejich obsahem: „První projekt nazvaný Autismus má za cíl podporu školských zařízení, pracujících s dětmi postiženými autismem. V dalším projektu Domácí a respitní péče, který je zaměřen jak na finanční zajištění respitní péče pro rodiče pečující o dítě s postižením, tak na hrazení domácí péče pro seniory, podporujeme i zařízení, která tyto druhy péče poskytují. V rámci tohoto projektu nadace každoročně udílí cenu Františka Myšáka ve výši 100 000 Kč, kterou obdrží zařízení pečující o seniory nejhumánněji, tj. s respektem k jejich osobnosti a potřebám. Další projekt s názvem Naděje podporuje rodiny, které se starají o postižené děti doma, místo aby je daly do ústavu.“ Podle slov ředitelky Čermákové je právě realizace projektu Naděje nejnáročnější a nejhůře se na něj shánějí peníze.
Tím se také dostáváme k otázce finančních zdrojů. Aby mohla jakákoli nadace fungovat, musí mít dostatek financí, které pak rozdělí dál. „Naše finanční zdroje jsou dva – výnosy z nadačního jmění a dary od fyzických a právnických osob,“ objasňuje a připojuje poděkování všem, kteří nadaci jakoukoli částkou přispěli nebo pravidelně přispívají.
Co tedy může podniknout občan, který se domnívá, že by právě jemu nebo někomu z jeho blízkých mohla Nadace Dětský mozek pomoci? Miroslava Čermáková k tomu říká: „Mohou se na nás obrátit žadatelé z celé republiky. Úplně nejdřív stačí zavolat nebo jinak nás kontaktovat a my poskytneme veškeré potřebné informace. V další fázi je třeba vyplnit a poslat žádost. Je-li žádost v souladu se zaměřením nadace, výběrové komise jednotlivých projektů pak na základě stanovených kritérií zhodnotí, kdo příspěvek obdrží. Samozřejmě musíme hlídat, aby se finanční podpora od nás (respektive od těch, kteří naši nadaci podporují) dostala jen k těm, kteří ji opravdu potřebují. Vyžádáme si proto také lékařskou zprávu, čestné prohlášení rodiny ohledně finanční situace apod. Jsme přesvědčeni, že nejúčinnější je z naší strany pomoc třeba menší, ale systematická. Podporujeme tedy raději některé rodiny nižšími, ale pravidelnými částkami dlouhodobě, místo abychom jim poslali jednorázovou pomoc. Těší nás, že díky tomu se pak například podaří, za pomoci asistenta nebo nějaké kompenzační pomůcky, postiženému dítěti ukončit alespoň základní vzdělání.“ Kolik lidí tedy konkrétně nadaci vděčí za pomoc? „Například v roce 2003 jsme v rámci jednotlivých projektů podpořili 70 fyzických a právnických osob,“ říká ředitelka nadace Miroslava Čermáková a s lítostí dodává, že počet žádostí bohužel pravidelně převyšuje možnosti přidělení příspěvků, které nadace má.
Nezbývá než nadaci popřát co nejvíce obětavých dárců a připojit se k poděkování těm, kteří nemyslí jen na sebe.


Nadace Dětský mozek
Na Rybníčku 14, 120 00 Praha 2; tel. + fax: 224 941 588, mobil: 602/876 166
e-mail: nadace@detskymozek.cz; internet: www.detskymozek.cz


Lada Poláková

Zveřejněno: 21.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout