Odvedených stále ubývá

Na základě Branného zákona proběhly od 18. do 29. 10. 1999 u Obvodní vojenské správy Praha 2 pravidelné odvody branců.
Dostavilo se celkem 284 branců, kteří mají trvalé bydliště v Praze 2. Z tohoto počtu bylo přibližně 36 % branců uznáno schopných k výkonu vojenské služby a 23 % trvale neschopných vojenské služby. U ostatních nebyl odvod ukončen.
Tím se opět potvrdilo pozvolné zhoršování zdravotního stavu chlapecké části populace, částečně zaviněné špatnou životosprávou. Potěšitelné však je, že se v našem obvodu nezvyšuje počet závislých na drogách a jiných toxických látkách.
Letošní podzimní odvod byl jako poslední proveden podle „starého branného zákona“, další odvody bude vojenská správa provádět již podle zákona, který nabývá účinnosti dnem 1. 12. 1999. Také podle tohoto zákona jsou chlapci po dovršení 18 let věku povinni vyplnit před zahájením odvodního řízení dotazník, zaslaný územní vojenskou správou (název Obvodní vojenské správy mění nový branný zákon na Územní vojenská správa), dále dostavit se k odvodu a podrobit se lékařské prohlídce.
Příští odvodní řízení bude v dubnu a květnu roku 2000.

pplk. ing. Antonín Dušek

Zveřejněno: 04.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout