Odbor výstavby

nám. Míru 20, Praha 2. Ved. odboru: Ing. Eva Podzimková (tel.: 2251 2088. Úřední hodiny: pondělí a středa: 8 - 12 h, 13 - 17 h.
Nejčastější dotazy
Co mám dělat, když chci v bytě postavit koupelnu?
Protože se jedná o stavební úpravu, která mění způsob užívání bytu a může zasáhnout do nosných konstrukcí domu, lze takovou úpravu provést jen na základě stavebního povolení. Žádost o stavební povolení podáte odboru výstavby ObÚ M.č. Praha 2, nám. Míru 20.
Co musí obsahovat žádost o stavební povolení?
Žádost musí obsahovat tyto přílohy: - výpis z katastru nemovitostí jako doklad o vlastnictví k domu, - pokud jste nájemcem, je třeba doložit dohodu s vlastníkem domu a projektovou dokumentaci, zpracovanou oprávněnou osobou (autorizovaný architekt, inženýr, technik, event. osoba s průkazem zvláštní způsobilosti k projektové činnosti), a to ve dvojím vyhotovení, - vyjádření dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci, a to: a) Městský hygienik, Myslíkova 6, Praha 2, b) Záchranný hasičský sbor, Sokolská 62, Praha 2, c) Odbor památkové péče MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, (Odbor památkové péče se k dokumentaci vyjadřuje, protože území M. č. Prahy 2 se nachází z části v pražské památkové rezervaci (Nové Město, Vyšehrad) a zčásti na území památkových zón (Vinohrady, Nusle). - Jestliže se jedná o stavební úpravu, která se nachází na stavbě, která je tzv. stavbou jednoduchou a stavebník bude provádět stavební úpravu svépomocí, je třeba doložit prohlášení oprávněné osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby nebo osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním stavby, pokud stavebník sám není způsobilý dozor provádět.
Kdy mohu zahájit stavbu?
Stavbu můžete zahájit teprve tehdy, až je stavební povolení v právní moci a je vykonatelné. Znamená to, že stavební povolení bylo doručeno všem účastníkům řízení a žádný z nich nepodal v zákonné lhůtě 15 dnů od doručení odvolání. Po dokončení stavby musíte jako stavebník podat návrh na kolaudaci stavebnímu úřadu, který vydal stavební povolení, v tomto případě tedy odboru výstavby ObÚ M. č. Praha 2 , náměstí Míru 20.
Co musí obsahovat návrh na kolaudaci?
Návrh na kolaudaci musí obsahovat tyto přílohy: - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení (pokud jsou odchylky provedeny), - doklady o jednání s orgány státní správy, (pokud byla předem o stavbě vedena).
Co se přikládá k ústnímu jednání spojenému s místním šetřením?
Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozního zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, - projektová dokumentace, ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením, - výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během realizace stavby. Tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci, ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, pokud řízení o nich spojil stavební úřad s kolaudačním řízením, - zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán, - doklady o ověření vlastností výrobků a další doklady, stanovené v podmínkách stavebního povolení.
Kdy mohu započít s užíváním stavební úpravy?
Teprve tehdy, až kolaudační rozhodnutí nabude právní moci.
Co mám dělat, když chci v bytě zřídit nové plynové etážové topení?
I v tomto případě se jedná o stavební úpravu, pro kterou se vyžaduje stavební povolení, postup je stejný jako v předchozím případě. K žádosti o stavební povolení musíte kromě výše uvedených příloh doložit navíc: - příslib plynáren pro požadovaný příkon plynu - příslib vydává Pražská plynárenská a.s., Národní třída 38, Praha 1, - posudek kouřové cesty provedený odbornou kominickou provozovnou. Po dokončení stavební úpravy musíte jako stavebník podat stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci (přílohy - viz výše). Tuto stavební úpravu lze užívat jen na základě pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
Které udržovací práce lze provést i bez ohlášení stavebnímu úřadu?
Například: opravy fasády a vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, výměna a opravy střešní krytiny, opravy povrchu plochých střech, opravy vnitřních instalací, výměna, opravy a nátěry oplechování střech, žlabů a odpadních dešťových svodů, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken a opravy oplocení, nemění-li se jimi vzhled stavby, výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby, opravy ústředního vytápění, větracího a klimatizačního zařízení a výtahů, budou-li je provádět oprávněné osoby, výměna zařizovacích předmětů (např. kuchyňských linek, van) a jiného běžného vybavení stavby, práce stanovené zvláštními předpisy.
Které udržovací práce podléhají ohlášení stavebnímu úřadu?
Udržovací práce, které podléhají ohlášení stavebnímu úřadu jsou takové udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, její požární bezpečnost, vzhled nebo životní prostředí a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. K ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací je třeba přiložit rozhodnutí odboru památkové péče MHMP vzhledem k památkové ochraně území M.č. Praha 2.

Ing. Eva Podzimková, ved. odboru výstavby

Zveřejněno: 13.03.2000 – support@publix.cz
Vytisknout